Lieferungen - 334812-2022

22/06/2022    S119

România-București: Echipament multimedia

2022/S 119-334812

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MINISTERUL APARARII - UM 02605 Bucuresti
Număr naţional de înregistrare: RO4221110
Adresă: Strada: Drumul Taberei, nr. 7A
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 061352
Țară: România
Persoană de contact: George MINEA
E-mail: achizitii@dcis.ro
Telefon: +40 0214080700/312
Fax: +40 0214080723
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.mapn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148537
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție sistem multimedia, având operațiuni de montare incluse cu titlu accesoriu

Număr de referinţă: 4221110_2022_67/12
II.1.2)Cod CPV principal
32322000 Echipament multimedia
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se va încheia un contract de furnizare sistem multimedia, având operațiuni de montare incluse cu titlu accesoriu.

După publicarea anunțului de participare operatorii economici pot adresa solicitări de clarificări la secțiunea Detalii procedură/Solicitare de clarificare/Întrebări/Comunicări.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://e-licitatie.ro).

Răspunsurile la solicitările de clarificări se realizează în conformitate cu art. 160-161 din Legea 98/2016.

Termenul limită până la care se pot solicita clarificări sau informaţii în legătură cu documentaţia de atribuire: 15 (cincisprezece) zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări ale operatorilor economici/informaţiilor suplimentare cu cel puţin 10 (trei) zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 388 261.34 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Str. Drumul Taberei 7A, sector 6, București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziție sistem multimedia, având operațiuni de montare incluse cu titlu accesoriu - 1 cpl.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția extinsă a sistemului / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 90
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire

Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării (informațiile să fie reale/valide la data prezentării);

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, este valabilă și o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizată în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg al persoanei semnatare.

Toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi depuse de ofertant în oricare din variantele originale, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”, prin mijloace electronice în SEAP, în secţiunea dedicată, semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicată, privind semnătura electronică.

Cerința nr. 2.

Operatorii economici nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59-63, respectiv 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Persoanele din cadrul autorității contractante ce au funcții de decizie cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: BĂICEANU Petru – director, DRĂGOI Niculae – contabil şef, PAICA Loredana-Maria - consilier juridic, CUCU Cornel- preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor, GRECU Mihaela - membru în comisia de evaluare a ofertelor, CONSTANTIN Lucian - membru în comisia de evaluare a ofertelor, MINEA George - membru în comisia de evaluare a ofertelor, MAREȘ Ion-Costinel - membru în comisia de evaluare a ofertelor, ANTOHI Florin - președinte de rezervă în comisia de evaluare a ofertelor, BĂIAȘU Cristi - membru de rezervă în comisia de evaluare a ofertelor, STOICA Valentin - membru de rezervă în comisia de evaluare a ofertelor, ȘTEFAN Vasile - membru de rezervă în comisia de evaluare a ofertelor şi TUDOR Maria Mirabela - membru de rezervă în comisia de evaluare a ofertelor.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedură de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. În acest sens, obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Informațiile din certificatul constatator să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi depuse de ofertanți prin mijloace electronice în SEAP, semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Vor fi calificați operatorii economici care au ca domeniu de activitate comercializarea de produse de tipul solicitat. Persoana juridică străină beneficiază în România de acelaşi regim privind participarea de care beneficiază şi furnizorul român în ţara în care furnizorul străin este rezident.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin 2.400.000,00 lei, fără TVA.Prin produse similare autoritatea contractantă înțelege: oricare din produsele din componența sistemului, înscrise în coloana nr. 1, de la nr.crt. 1 la nr.crt. 10, în tabelul de la puctul 3.4. din caietul de sarcini, funcționând în sistem sau independent.

Proportia de subcontractareSe vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații, terții susținători/subcontractanții nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării;- recomandări;- alte documente echivalente. NOTĂ: (1) Echivalenţa lei/valută se va calcula la cursul de schimb mediu anual, comunicat de către BNR și se vor specifica cursurile utilizate în documentele depuse.Cursul de schimb mediu anual lei/euro comunicat de B.N.R. are valorile:- pentru anul 2017: 1 euro = 4,5682 lei- pentru anul 2018: 1 euro = 4,6535 lei;- pentru anul 2019: 1 euro = 4,7452 lei;- pentru anul 2020: 1 euro = 4,8371 lei;- pentru anul 2021: 1 euro = 4,9204 lei.(2) Cei cinci ani se calculează prin raportare la data limită de depunere a candidaturilor. (3) Capacitatea tehnică şi profesională a candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între candidat şi persoana respectivă, cu respectarea celorlalte condiţii impuse prin prezenta documentaţie.(4) În cazul în care candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (3), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. (5) Atunci când un grup de operatori economici depune candidatura comună, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor terţe persoane, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (4). Dacă operatorii economici susţinători nu depun documentele în forma solicitată, resursele acestora nu vor fi luate în considerare. Susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului.

Acordul de subcontractare/acordurile de subcontractare pentru subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

În conformitate cu prevederile art. 10 din H.G. 445/2003 cu modificările și completările ulterioare, până la semnarea contractului, contractantul trebuie să obțină codul de agent economic NATO (NCAGE), acordat de Biroul Național de Codificare situat în București, tel:021.410.78.80/81, int. 219, ncage@roncb.ro.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/07/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 25/09/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/07/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. DUAE este configurat de autoritatea contractantă direct în SEAP. Operatorii economici vor completa DUAE în SEAP în mod direct, după autentificare.

2. În cazul în care se constată că sunt mai multe oferte cu preţuri egale, clasate pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita operatorilor economici în cauză, clarificări prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către aceştia de documente care conţin noi preţuri.

În cadrul procesului de reofertare, ofertanţii au obligaţia de a îmbunătăţii sau de a menţine oferta iniţială transmisă în SEAP. În situaţia în care ofertanţii nu transmit noile oferte în conformitate cu solicitările autorităţii contractante sau ofertele transmise nu sunt mai avantajoase decât cele iniţiale sau cel puţin la nivelul acestora, autoritatea contractantă va respinge ofertele respective ca fiind neconforme. Procesul de reofertare descris anterior se repetă până la departajarea ofertelor clasate pe locul I.

3. Solicitările de clarificări ale potenţialilor ofertanţi se vor adresa exclusiv în SEAP.

4. Răspunsurile la solicitările de clarificări se vor posta în termen legal în SEAP în secţiunea corespunzătoare a procedurii de achiziție.

5. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/ 2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/06/2022