Dienstleistungen - 334820-2020

16/07/2020    S136

die Slowakei-Bratislava: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2020/S 136-334820

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00151491
Postanschrift: Námestie Alexandra Dubčeka 1
Ort: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK0 SLOVENSKO
Postleitzahl: 812 80
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Martin Ďurech
E-Mail: martin.durech@nrsr.sk
Telefon: +421 259722368
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nrsr.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/233
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prípravné trhové konzultácie - Agendový informačný systém Registratúra.

Referenznummer der Bekanntmachung: k CRD - 1426/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uskutočňuje toho času prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet zákazky: Agendový informačný systém Registratúra.

Účelom prípravných trhových konzultácií je príprava a informovanie oprávnených, hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na identifikovaný predmet zákazky a overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u oprávnených hospodárskych subjektov.

Verejný obstarávateľ oslovuje vybraté hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú predmetom zákazky s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet zákazky a taktiež stanoviť ďalšie relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší počet oprávnených hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu.

Účelom prípravnej trhovej konzultácie je aj správne určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
Hauptort der Ausführung:

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Námestie Alexandra Dubčeka 1

812 80 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uskutočňuje toho času prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet zákazky: Agendový informačný systém Registratúra.

Účelom prípravných trhových konzultácií je príprava a informovanie oprávnených, hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na identifikovaný predmet zákazky a overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u oprávnených hospodárskych subjektov.

Verejný obstarávateľ oslovuje vybraté hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú predmetom zákazky s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet zákazky a taktiež stanoviť ďalšie relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší počet oprávnených hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu.

Účelom prípravnej trhovej konzultácie je aj správne určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 Oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií, ktoré je zverejnené v profile verejného obstarávateľa a na webovom sídle verejného obstarávateľa.

II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
15/08/2020

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Skratka PTK v celom texte toho predbežného oznámenia znamená Prípravné trhové konzultácie.

2. Základné informácie o PTK:

Do PTK sa môže zapojiť ktorýkoľvek oprávnený hospodársky subjekt, pričom verejný obstarávateľ sa s ohľadom na vedomosti a skúsenosti relevantných hospodárskych subjektov, ktoré sa chcú zapojiť do PTK, rozhodol požadovať nasledovné požiadavky:

2.1.Rozhodnutie hospodárskeho subjektu zúčastniť sa PTK musí byť slobodné a vážne.;

2.2.Hospodársky subjekt zúčastňujúci sa PTK je povinný predložiť identifikačné údaje (identifikáciu) a stručné informácie (tzv. písomná prezentácia), z ktorých bude možné zistiť a vyhodnotiť, aké skúsenosti a vedomosti má hospodársky subjekt v danej oblasti obstarávania.;

2.3.Hospodársky subjekt si musí byť vedomý zákonnej úpravy PTK, a to najmä dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na PTK so zreteľom na § 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.;

2.4.Verejný obstarávateľ stanovil v priebehu PTK výhradne písomnú formu komunikácie, ktorá bude prebiehať elektronicky (e-mailom) prostredníctvom e-mailovej adresy kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: martin.durech@nrsr.sk.;

2.5.Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných, oprávnených hospodárskych subjektov zverejní dokumenty a informácie o PTK v súvislosti s plánovaných postupom verejného obstarávania na vyššie identifikovaný predmet plánovanej zákazky v profile verejného obstarávateľa, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie - https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/233 a na webovom sídle verejného obstarávateľa - https://www.nrsr.sk.

3. Priebeh PTK:

3.1.Celá písomná komunikácia v priebehu PTK bude prebiehať výhradne elektronicky (e-mailom) prostredníctvom e-mailovej adresy kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: martin.durech@nrsr.sk. Počas celého trvania PTK môžu hospodárske subjekty zasielať svoje otázky, návrhy alebo pripomienky. Verejný obstarávateľ na svojom profile, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, zverejní všetky potrebné informácie, ktoré budú počas celého trvania PTK všetkým hospodárskym subjektom priamo, bez obmedzení prístupné. Verejný obstarávateľ taktiež zverejní Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky a Prílohu č. 2 - Okruh otázok, ktorá má naplniť cieľ a účel týchto PTK a to najmä zistiť, či trh ponúka verejným obstarávateľom požadované riešenie, resp. či existuje iné vhodné riešenie a aká je predpokladaná hodnota zákazky. Účasť na PTK je dobrovoľná a hospodársky subjekt sa môže slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť zúčastniť sa PTK.;

3.2.Hospodársky subjekt, ktorý má záujem zúčastniť sa PTK, je povinný zaslať verejnému obstarávateľovi svoje identifikačné údaje (identifikáciu), stručné informácie (tzv. písomná prezentácia) a taktiež je povinný zaslať vyplnenú Prílohu č. 2 - Okruh otázok na e-mailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: martin.durech@nrsr.sk a to najneskôr do 28. júla 2020 (utorok) do 16.00 hod. miestneho času.;

3.3.Všetky náklady a výdavky spojené s PTK znáša hospodársky subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.;

3.4.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať informácie týkajúce sa priebehu a obsahu PTK kedykoľvek počas ich trvania. O prípadných zmenách bude verejný obstarávateľ informovať dostatočne vopred.;

3.5.Komunikácia v priebehu PTK sa uskutoční v slovenskom jazyku; verejný obstarávateľ bude akceptovať ako komunikačný jazyk aj český jazyk.;

3.6.Verejný obstarávateľ zverejní po ukončení PTK zápisnicu o ich priebehu, pričom oznámi najmä informácie, ktoré získal od účastníkov prípravných trhových konzultácií (zúčastnené hospodárske subjekty) a ktoré viedli k precizovaniu, zmene, prípadne úprave zadávacej dokumentácie.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020