Dienstleistungen - 334820-2020

16/07/2020    S136

Slovensko-Bratislava: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

2020/S 136-334820

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151491
Poštová adresa: Námestie Alexandra Dubčeka 1
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
PSČ: 812 80
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Ďurech
E-mail: martin.durech@nrsr.sk
Telefón: +421 259722368

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.nrsr.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/233

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prípravné trhové konzultácie - Agendový informačný systém Registratúra.

Referenčné číslo: k CRD - 1426/2020
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uskutočňuje toho času prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet zákazky: Agendový informačný systém Registratúra.

Účelom prípravných trhových konzultácií je príprava a informovanie oprávnených, hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na identifikovaný predmet zákazky a overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u oprávnených hospodárskych subjektov.

Verejný obstarávateľ oslovuje vybraté hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú predmetom zákazky s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet zákazky a taktiež stanoviť ďalšie relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší počet oprávnených hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu.

Účelom prípravnej trhovej konzultácie je aj správne určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Námestie Alexandra Dubčeka 1

812 80 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Opis obstarávania:

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uskutočňuje toho času prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet zákazky: Agendový informačný systém Registratúra.

Účelom prípravných trhových konzultácií je príprava a informovanie oprávnených, hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na identifikovaný predmet zákazky a overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u oprávnených hospodárskych subjektov.

Verejný obstarávateľ oslovuje vybraté hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú predmetom zákazky s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet zákazky a taktiež stanoviť ďalšie relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší počet oprávnených hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu.

Účelom prípravnej trhovej konzultácie je aj správne určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 Oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií, ktoré je zverejnené v profile verejného obstarávateľa a na webovom sídle verejného obstarávateľa.

II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
15/08/2020

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Skratka PTK v celom texte toho predbežného oznámenia znamená Prípravné trhové konzultácie.

2. Základné informácie o PTK:

Do PTK sa môže zapojiť ktorýkoľvek oprávnený hospodársky subjekt, pričom verejný obstarávateľ sa s ohľadom na vedomosti a skúsenosti relevantných hospodárskych subjektov, ktoré sa chcú zapojiť do PTK, rozhodol požadovať nasledovné požiadavky:

2.1.Rozhodnutie hospodárskeho subjektu zúčastniť sa PTK musí byť slobodné a vážne.;

2.2.Hospodársky subjekt zúčastňujúci sa PTK je povinný predložiť identifikačné údaje (identifikáciu) a stručné informácie (tzv. písomná prezentácia), z ktorých bude možné zistiť a vyhodnotiť, aké skúsenosti a vedomosti má hospodársky subjekt v danej oblasti obstarávania.;

2.3.Hospodársky subjekt si musí byť vedomý zákonnej úpravy PTK, a to najmä dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na PTK so zreteľom na § 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.;

2.4.Verejný obstarávateľ stanovil v priebehu PTK výhradne písomnú formu komunikácie, ktorá bude prebiehať elektronicky (e-mailom) prostredníctvom e-mailovej adresy kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: martin.durech@nrsr.sk.;

2.5.Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných, oprávnených hospodárskych subjektov zverejní dokumenty a informácie o PTK v súvislosti s plánovaných postupom verejného obstarávania na vyššie identifikovaný predmet plánovanej zákazky v profile verejného obstarávateľa, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie - https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/233 a na webovom sídle verejného obstarávateľa - https://www.nrsr.sk.

3. Priebeh PTK:

3.1.Celá písomná komunikácia v priebehu PTK bude prebiehať výhradne elektronicky (e-mailom) prostredníctvom e-mailovej adresy kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: martin.durech@nrsr.sk. Počas celého trvania PTK môžu hospodárske subjekty zasielať svoje otázky, návrhy alebo pripomienky. Verejný obstarávateľ na svojom profile, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, zverejní všetky potrebné informácie, ktoré budú počas celého trvania PTK všetkým hospodárskym subjektom priamo, bez obmedzení prístupné. Verejný obstarávateľ taktiež zverejní Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky a Prílohu č. 2 - Okruh otázok, ktorá má naplniť cieľ a účel týchto PTK a to najmä zistiť, či trh ponúka verejným obstarávateľom požadované riešenie, resp. či existuje iné vhodné riešenie a aká je predpokladaná hodnota zákazky. Účasť na PTK je dobrovoľná a hospodársky subjekt sa môže slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť zúčastniť sa PTK.;

3.2.Hospodársky subjekt, ktorý má záujem zúčastniť sa PTK, je povinný zaslať verejnému obstarávateľovi svoje identifikačné údaje (identifikáciu), stručné informácie (tzv. písomná prezentácia) a taktiež je povinný zaslať vyplnenú Prílohu č. 2 - Okruh otázok na e-mailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: martin.durech@nrsr.sk a to najneskôr do 28. júla 2020 (utorok) do 16.00 hod. miestneho času.;

3.3.Všetky náklady a výdavky spojené s PTK znáša hospodársky subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.;

3.4.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať informácie týkajúce sa priebehu a obsahu PTK kedykoľvek počas ich trvania. O prípadných zmenách bude verejný obstarávateľ informovať dostatočne vopred.;

3.5.Komunikácia v priebehu PTK sa uskutoční v slovenskom jazyku; verejný obstarávateľ bude akceptovať ako komunikačný jazyk aj český jazyk.;

3.6.Verejný obstarávateľ zverejní po ukončení PTK zápisnicu o ich priebehu, pričom oznámi najmä informácie, ktoré získal od účastníkov prípravných trhových konzultácií (zúčastnené hospodárske subjekty) a ktoré viedli k precizovaniu, zmene, prípadne úprave zadávacej dokumentácie.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/07/2020