Dienstleistungen - 334898-2020

16/07/2020    S136

Polska-Ustrzyki Dolne: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

2020/S 136-334898

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ustrzyki Dolne
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Kopernika 1
Miejscowość: Ustrzyki Dolne
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 38-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
E-mail: przetargi@ustrzyki-dolne.pl
Tel.: +48 134608026

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.ustrzyki-dolne.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/dokumenty_rodzaj-32-przetargi_wszczete.html

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ustrzyki Dolne
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Kopernika 1
Miejscowość: Ustrzyki Dolne
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 38-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
E-mail: przetargi@ustrzyki-dolne.pl
Tel.: +48 134608026

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.ustrzyki-dolne.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/dokumenty_rodzaj-32-przetargi_wszczete.html

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ustrzyki Dolne
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Kopernika 1
Miejscowość: Ustrzyki Dolne
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 38-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
E-mail: przetargi@ustrzyki-dolne.pl
Tel.: +48 134608026

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.ustrzyki-dolne.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/dokumenty_rodzaj-32-przetargi_wszczete.html

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ustrzyki Dolne
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Kopernika 1
Miejscowość: Ustrzyki Dolne
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 38-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
E-mail: przetargi@ustrzyki-dolne.pl
Tel.: +48 134608026

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.ustrzyki-dolne.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/dokumenty_rodzaj-32-przetargi_wszczete.html

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ustrzyki Dolne
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Kopernika 1
Miejscowość: Ustrzyki Dolne
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 38-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
E-mail: przetargi@ustrzyki-dolne.pl
Tel.: +48 134608026

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.ustrzyki-dolne.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/dokumenty_rodzaj-32-przetargi_wszczete.html

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/dokumenty_rodzaj-32-przetargi_wszczete.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przewóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gmin: Ustrzyki Dolne, Lesko, Olszanica, Czarna i Lutowiska w roku szkolnym 2020/2021

Numer referencyjny: ZP-271.06.2020
II.1.2)Główny kod CPV
60130000 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli oraz opiekunów szkolnych z terenu gmin: Ustrzyki Dolne, Lesko, Olszanica, Czarna i Lutowiska w roku szkolnym 2020/2021, w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży oraz opiekunów szkolnych z biletem miesięcznym (w cenach biletów ustalonych w postępowaniu przetargowym).

Szacunkowa liczba dzieci dowożonych do placówek oświatowych przedstawia się następująco:

a) gmina Ustrzyki Dolne: 513 osób (± 15 %) – załącznik nr 2 do SIWZ;

b) gmina Lesko: 169 osób (± 15 %) – załącznik nr 2a do SIWZ;

c) gmina Olszanica: 205 osób (± 10 %) – załącznik nr 2b do SIWZ;

d) gmina Czarna: 50 osób (± 10 %) – załącznik nr 2c do SIWZ;

e) gmina Lutowiska: 79 osób (± 10 %) – załącznik nr 2d do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 001 722.88 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gminy: Ustrzyki Dolne, Lesko, Olszanica, Czarna i Lutowiska, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli oraz opiekunów szkolnych z terenu gmin: Ustrzyki Dolne, Lesko, Olszanica, Czarna i Lutowiska w roku szkolnym 2020/2021, w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży oraz opiekunów szkolnych z biletem miesięcznym (w cenach biletów ustalonych w postępowaniu przetargowym).

Szacunkowa liczba dzieci dowożonych do placówek oświatowych przedstawia się następująco:

a) gmina Ustrzyki Dolne: 513 osób (± 15 %) – załącznik nr 2 do SIWZ;

b) gmina Lesko: 169 osób (± 15 %) – załącznik nr 2a do SIWZ;

c) gmina Olszanica: 205 osób (± 10 %) – załącznik nr 2b do SIWZ;

d) gmina Czarna: 50 osób (± 10 %) – załącznik nr 2c do SIWZ;

e) gmina Lutowiska: 79 osób (± 10 %) – załącznik nr 2d do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dowozu / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2020
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1) na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca przedłoży wykaz minimum 2 (dwóch) usług, wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN każda wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, przy czym każda z usług musi spełniać poniższe warunki:

a) 9 miesięcy – minimalna ciągłość trwania każdej z wykonywanych usług określona w miesiącach,

b) 500 uczniów dziennie – minimalna liczba uczniów dowożonych podczas każdej z wykonywanych usług;

2) wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz kierowców (załącznik nr 5 do SIWZ), wykaz – lista minimum 30 kierowców z uprawnieniami odpowiadającymi wymaganiom opisanym w przedmiocie zamówienia, które będą do dyspozycji wykonawcy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia – z których każdy:

a) posiada przygotowanie zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: posiada prawo jazdy kategorii D – spełniania wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 3–5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019, poz. 2140 z późn. zm.),

b) ma ukończone szkolenie o którym mowa w art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020, poz. 110 z póź. zm.);

3) ponadto wykonawca musi wykazać, że dysponuje na czas trwania zamówienia minimum 32 autobusami (w tym 2 jako pojazd zastępczy) przystosowanymi do przewozu dzieci, każdy z oferowanych autobusów musi spełniać wymogi ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110 z późn. zm.) o których mowa w art. 2 pkt 41a. Wykaz zawiera załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz niezbędnych pojazdów do wykonania zamówienia, jakimi dysponuje wykonawca. Zamawiający zastrzega, iż zmiana zaoferowanych autobusów może nastąpić jedynie po złożeniu pisemnego wniosku wykonawcy i uzyskaniu zgody zamawiającego. Do wniosku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające, iż nowe pojazdy służące do wykonania przedmiotu umowy spełniają warunki określone powyżej;

4) wykonawca musi posiadać bazę transportową na terenie jednej z gmin zamawiających, przez co rozumie się nieruchomość zabudowaną lub niezabudowaną służącą jako miejsce postoju autobusów i busów. Na potwierdzenie tego w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy dostarczy dokument potwierdzający ten fakt zamawiającym.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada:

1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie przedstawienie polisy na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz kierowców (załącznik nr 5 do SIWZ), wykaz – lista minimum 30 kierowców z uprawnieniami odpowiadającymi wymaganiom opisanym w przedmiocie zamówienia, które będą do dyspozycji wykonawcy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia – z których każdy:

a) posiada przygotowanie zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: posiada prawo jazdy kategorii D – spełniania wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 3–5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019, poz. 2140 z późn. zm.);

b) ma ukończone szkolenie o którym mowa w art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020, poz. 110 z póź. zm.).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Przed zawarciem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu dokumenty:

a) potwierdzające spełnienie przez każdego z kierowców przygotowania zawodowego do wykonania przedmiotu zamówienia:

— kserokopię prawa jazdy z kategorią D dla każdego z kierowców,

— kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020. poz.110 z póż.zm.);

b) dokumenty dotyczące pojazdów służących do realizacji przedmiotu umowy:

— kserokopie dowodów rejestracyjnych wszystkich oferowanych pojazdów z widocznym wpisem ,,Autobus szkolny”, marką, nr rejestracyjnym, ilością miejsc siedzących, oraz aktualnym badaniem technicznym,

— minimum po jednej fotografii zewnętrznej (w kolorze) pojazdów oferowanych do realizacji zamówienia z widocznym numerem rejestracyjnym, kolorem i oznakowaniem dla każdego z oferowanych autobusów, potwierdzającej wymogi p...

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego: gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, pok. nr 12 (parter), POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Rozdział 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2020