Dienstleistungen - 334938-2020

16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen

2020/S 136-334938

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd Dzielnicy Bielany
Postanschrift: ul. S. Żeromskiego 29
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 01-882
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Eliza Krych-Palusińska
E-Mail: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Telefon: +48 224434816

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://umw.ezamawiajacy.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://umw.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych, usuwania i padłych zwierząt, sprzątania powierzchniowego, w tym likwidacji dzikich zwałek, koszenia chwastów

Referenznummer der Bekanntmachung: UD-III-WZP.271.36.2020.EKR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych, usuwania padłych zwierząt, sprzątania powierzchniowego, w tym likwidacji dzikich zwałek, koszenia chwastów, w tym:

a) likwidacja dzikich zwałek;

b) opróżnianie 276 szt. koszy ulicznych z miejsc określonych w załączniku do umowy;

c) sprzątanie powierzchniowe wraz z gospodarowaniem odpadami na terenach zanieczyszczonych, wskazanych przez Zamawiającego;

d) koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów z zagrabieniem i gospodarowaniem odpadami z terenów nieurządzonych lub z terenów o nieustalonym stanie własności, wskazanych przez Zamawiającego;

e) działania z lit. a, c i d będą podejmowane do 1 dnia od chwili zgłoszenia (za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej) przez Zamawiającego. Natomiast działanie z lit. f będzie podejmowane w czasie zadeklarowanym w formularzu ofertowym w systemie, jednak nie dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia;

f) usuwanie padłych zwierząt z terenów wskazanych przez Zamawiającego (kod odpadu 16 81 01).

Dodatkowo nadmienia się, iż:

— w sprzątaniu należy uwzględnić sprzątanie odchodów zwierzęcych,

— pracownicy Wykonawcy powinni być ubrani w ubrania z widocznym logo firmy.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:

2.1. formularz cenowy (Załącznik 4 do SIWZ);

2.2. wzór umowy (Załącznik 1 do SIWZ).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 985 019.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928480 Abfallcontainer und -körbe
90513200 Beseitigung von kommunalem Müll
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych, usuwania padłych zwierząt, sprzątania powierzchniowego, w tym likwidacji dzikich zwałek, koszenia chwastów, w tym:

a) likwidacja dzikich zwałek, w tym:

— odpadów komunalnych,

— odpadów wielkogabarytowych,

— gałęzi o charakterze przestrzennym,

— gruzu lub ziemi,

wraz z gospodarowaniem odpadami;

b) opróżnianie 276 szt. koszy ulicznych z miejsc określonych w załączniku do umowy:

— opróżnianie koszy ulicznych z częstotliwością 1 raz na dobę przez sześć dni w tygodniu (poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki oraz soboty) – z wyłączeniem dni świątecznych do godz. 7.30, w sposób nie powodujący uciążliwości hałasowej,

— opróżnianie interwencyjne, w przypadku przepełnienia kosza, na wezwanie Zamawiającego, w czasie nie przekraczającym jednej godziny od zgłoszenia za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej,

— gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami,

— utrzymanie w należytej czystości koszy ulicznych, zwłaszcza pod wkładem metalowym, a także otoczenia kosza w promieniu 1,5 m,

— bezzwłoczne powiadomienie Zamawiającego o kradzieży lub dewastacji kosza bądź wkładu,

— zmianę lokalizacji kosza ulicznego na telefoniczne polecenie Zamawiającego,

— zakup nowych koszy na odpady (betonowych, kolor granit, z wkładem metalowym i kopułą, o pojemności 40 l),

— zakup koszy do segregacji odpadów (projekt kosza zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy);

c) sprzątanie powierzchniowe wraz z gospodarowaniem odpadami na terenach zanieczyszczonych, wskazanych przez Zamawiającego;

d) koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów z zagrabieniem i gospodarowaniem odpadami z terenów nieurządzonych lub z terenów o nieustalonym stanie własności, wskazanych przez Zamawiającego;

e) działania z lit. a, c i d będą podejmowane do 1 dnia od chwili zgłoszenia (za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej) przez Zamawiającego. Natomiast działanie z lit. f będzie podejmowane w czasie zadeklarowanym w formularzu ofertowym w systemie, jednak nie dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia;

f) usuwanie padłych zwierząt z terenów wskazanych przez Zamawiającego (kod odpadu 16 81 01).

Dodatkowo nadmienia się, iż:

— w sprzątaniu należy uwzględnić sprzątanie odchodów zwierzęcych;

— pracownicy Wykonawcy powinni być ubrani w ubrania z widocznym logo firmy.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:

2.1. formularz cenowy (Załącznik 4 do SIWZ);

2.2. wzór umowy (Załącznik 1 do SIWZ).

3. Klauzule społeczne:

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga w okresie wykonywania usługi skierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnionych (pod pojęciem „zatrudnionych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. 2018 poz. 708 z późn. zm.) pracowników do wykonywania poniżej wymienionych czynności:

lp.; wyszczególnienie czynności:

1. opróżnianie koszy oraz utrzymanie terenu w promieniu 1,5 m od koszy, z gospodarowaniem odpadami;

2. interwencyjne opróżnianie koszy oraz utrzymanie terenu w promieniu 1,5 m od koszy, z gospodarowaniem odpadami;

3. zebranie z terenów wskazanych przez Zamawiającego odpadów komunalnych, w tym gabarytów, gałęzi, gruzu lub ziemi wraz z gospodarowaniem odpadami;

4. sprzątanie powierzchniowe terenów wskazanych przez Zamawiającego wraz z gospodarowaniem odpadami;

5. koszenie terenów nieurządzonych lub o nieustalonym stanie własności;

6. usuwanie padłych zwierząt.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Warunki realizacji zamówienia

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Termin realizacji zamówienia.

Od daty zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2023 r.

6. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach przedmiotowej procedury, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

7. Zamówienia powtarzane

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Przewidywany zakres usług określony przez Zamawiającego jak poniżej:

lp.; zakres prac; jedn. miary; obmiar:

opróżnianie koszy ulicznych

1. cena za opróżnienie kosza – liczba opróżnień: 129 168;

2. cena za interwencyjne opróżnienie kosza – szt.: 576;

3. zakup koszy ulicznych – szt.: 30;

likwidacja dzikich zwałek wraz z gospodarowaniem odpadami

4. odpadów komunalnych – m3: 1 200;

5. odpadów wielkogabarytowych – m3: 1 200;

6. gałęzi o charakterze przestrzennym – m3: 1 050;

7. gruzu lub ziemi – m3: 1 200;

8. sprzątanie powierzchniowe z gospodarowaniem odpadami, na terenach zanieczyszczonych – wskazanych przez Zamawiającego – m2: 4 000 000;

9. koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów z zagrabieniem i gospodarowaniem odpadami – na terenach nieurządzonych lub na terenach o nieustalonym stanie własności, wskazanych przez Zamawiającego – m2: 1 387 130;

10. usuwanie padłych zwierząt z terenów wskazanych przez Zamawiającego – kg: 90.

Warunkiem udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w wyżej przewidywanym zakresie jest:

— pozyskanie przez Zamawiającego środków finansowych w ciągu trzech lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,

— w przypadku pozyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych w trakcie trwania (realizacji) umowy, przewidywany zakres usług będzie realizowany po cenach jednostkowych brutto nie wyższych niż zawartych w formularzu cenowym,

— wykonywanie/wykonanie umowy dla zamówienia podstawowego jest/było realizowane terminowo i z należytą starannością.

Powyższe będzie stanowiło o możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

8. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas rozpoczęcia zadania określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy / Gewichtung: 20.00
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na umowę o pracę / Gewichtung: 20.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl

2. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2023 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa niniejszego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa niniejszego warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych, usuwania i padłych zwierząt, sprzątania powierzchniowego, w tym likwidacji dzikich zwałek, koszenia chwastów:

1) Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali (zakończyli) – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują:

a) przez ciągły okres następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej 1 usługę (umowę z ewentualnym(-i) zamówieniem(-ami) z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) w zakresie sprzątania terenów zewnętrznych (np. drogi, ulice, chodniki, zatoki parkingowe, tereny powierzchniowe w tym tereny zieleni (parki, skwery)) o wartości min. 400 000,00 PLN brutto pod warunkiem wykonania/wykonywania usługi w sposób ciągły przez okres min.12 miesięcy;

b) co najmniej 1 usługę (umowę z ewentualnym(-i) zamówieniem(-ami) z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) w zakresie opróżniania pojemników na odpady o wartości min. 100 000,00 PLN brutto.

Zamawiający uzna wykazane realizowane usługi w ramach umów niezakończonych przed terminem składania ofert, jeżeli wartość każdej należycie wykazanej usługi do tego terminu dla zakresu określonego w ppk a była nie mniejsza niż 400 000,00 PLN brutto (oraz spełnia warunek co do okresu świadczenia usługi), dla zakresu określonego w ppk b była nie mniejsza niż 100 000,00 PLN brutto.

Wykonawca może także wykazać spełnienie powyższego warunku łącznie w jednym zamówieniu np. usługę z pkt a, b pod warunkiem spełnienia wymogu co do wartości usługi właściwej dla każdego z pkt a, b oraz okresu świadczenia usługi z pkt a. Usługi z każdego punktu z osobna np. a, nie mogą się sumować w swoim punkcie, np. dwie usługi zsumowane dotyczące pkt a.

Uwaga!

— „(...) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania Wykonawców nie dopuszcza, by Wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (...)” – wyrok sygn. akt KIO 905/17, sygn. akt KIO 925/17, sygn. akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.

— W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej. Zamawiający przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

2) Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują następującymi urządzeniami technicznymi:

a) samochód o ładowności do 5 ton – co najmniej 2 szt.;

b) rębak – co najmniej 1 szt.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Wzór umowy dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Aukcja odbędzie się na stronie internetowej pod adresem http://aukcje.um.warszawa.pl

Pozostałe warunki aukcji elektronicznej, zostały określone w pkt 25 SIWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/09/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/09/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany – w pokoju 274, poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Czerwiec 2023 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Termin związania ofertą, o którym mowa w IV.2.6 ogłoszenia – wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy („procedura odwrócona”). Tym samym, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wadium przetargowe: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy). Szczegółowe informacje zawiera pkt 18 SIWZ.

4. Podstawy wykluczenia: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać powyższych dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.

Powyższe dokumenty muszą zostać przekazane w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do złożenia dokumentów w jednej z poniższych form:

— oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu, lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie;

b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument musi zostać przekazany w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do złożenia dokumentów w jednej z poniższych form:

— oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu, lub

— elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie;

c) zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 13.3.2 lit. a SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt 13.1.2 lit. d SIWZ;

d) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Dokumenty, o których mowa w lit. c, muszą zostać przekazane w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do przedłożenia dokumentów w jednej z poniższych form:

— oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub

— elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie;

e) oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej.

6. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: tak.

Zmiany zostały określone w paragrafie 16 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ:

1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.

2. Zmiany istotne umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza określonymi w art. 144 Pzp są zakazane, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp dopuszcza się niżej wymienione zmiany:

1) zmiana osoby pełniącej funkcje nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac (określonej w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany);

2) zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu w tym celu Wykonawca przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp;

3) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.

4) waloryzacja wynagrodzenia na zasadach określonych w § 5 umowy.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 nie powodują zmiany terminu realizacji umowy.

5. Formy aneksu nie wymagają zmiany danych adresowych Wykonawcy oraz zmiany osoby pełniącej funkcje nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac określonej w § 10 ust. 1 pkt 1 umowy. Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego, pisemnego powiadomienia.

6. Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania umowy do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w szczególności o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

4) likwidacji firmy Wykonawcy.

7. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego na adres wskazany w niniejszej umowie uznaje się za doręczoną.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej są określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020