Lieferungen - 334946-2022

22/06/2022    S119

Polen-Gorzów Wielkopolski: Laborreagenzien

2022/S 119-334946

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: PL43
Postanschrift: ul. Dekerta 1
Ort: Gorzów Wlkp.
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: 66-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Podgórny
E-Mail: krzysztof.podgorny@szpital.gorzow.pl
Telefon: +48 957827122
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital.gorzow.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą systemów automatyzacji badań i analizatora wolnostojącego

Referenznummer der Bekanntmachung: DZPU.2632.11.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą systemów automatyzacji badań i możliwością zaoferowania dodatkowego analizatora wolnostojącego, poza systemami automatyzacji, który pozwoli Wykonawcy zrealizować pełny zakres oznaczeń wymienionych w SWZ. Wykonawca na czas realizacji zamówienia użyczy sprzętu komputerowego. Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich testów wymienionych w SWZ i wykonania ich na zaoferowanych systemach i analizatorach. Nie dopuszcza się wysyłania testów do zewnętrznego laboratorium, jako podwykonawcy części zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 11 541 927.12 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
38434000 Analysatoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Hauptort der Ausführung:

ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą systemów automatyzacji badań i możliwością zaoferowania dodatkowego analizatora wolnostojącego, poza systemami automatyzacji, który pozwoli Wykonawcy zrealizować pełny zakres oznaczeń wymienionych w SWZ. Wykonawca na czas realizacji zamówienia użyczy sprzętu komputerowego. Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich testów wymienionych w SWZ i wykonania ich na zaoferowanych systemach i analizatorach. Nie dopuszcza się wysyłania testów do zewnętrznego laboratorium, jako podwykonawcy części zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: parametry techniczne / Gewichtung: 20%
Preis - Gewichtung: 80%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust.1 ustawy PZP, tj. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 066-173648
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą systemów automatyzacji badań i analizatora wolnostojącego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Siemens Healthcare Sp. z o.o.
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 11 541 927.12 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca składa ofertę na:

1. formularzu oferty - załącznik nr 1 do SWZ;

2. formularzu cenowym - załącznik nr 2.1 do SWZ;

3. formularzu Parametry techniczne – załącznik nr 2.2 do SWZ

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć:

1. oświadczenie ESPD – załącznik nr 4 do SWZ (wraz z oświadczeniami ESPD wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy);

2. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (odpowiednie pełnomocnictwa) – jeżeli dotyczy;

3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia – jeżeli dotyczy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone zostały w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w następujących terminach:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 15 dni, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w zdaniu poprzednim;

2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) W przypadkach innych niż określone powyżej – 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022