Dienstleistungen - 334953-2020

16/07/2020    S136

Polen-Rzeszów: Schneeräumung

2020/S 136-334953

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Postanschrift: ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 35-105
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariusz Górak
E-Mail: biuro@pzdw.pl
Telefon: +48 178609490
Fax: +48 178609480

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pzdw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.pzdw.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.epuap.gov.pl/
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: drogi i mosty

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Stalowa Wola (2 zadania) – II przetarg

Referenznummer der Bekanntmachung: PZDW/WZP/243/WD/120/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie obejmuje:

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i ścieżek rowerowych na sieci dróg wojewódzkich na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną, przedmiarami, formularzami cenowymi i istotnymi postanowieniami umowy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności przy zimowym utrzymaniu chodników.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Stalowa Wola – zadanie nr 7.1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000 Glatteisbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Chodniki i ścieżki rowerowe na sieci dróg wojewódzkich na terenie RDW Stalowa Wola.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie obejmuje:

świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i ścieżek rowerowych na sieci dróg wojewódzkich na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną, przedmiarami, formularzami cenowymi i istotnymi postanowieniami umowy.

Zadanie nr 7.1 – zimowe utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, schodów na wiadukcie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 w miejscowości Stalowa Wola

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2020
Ende: 30/04/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie:

zadanie nr 7.1 – 288,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Stalowa Wola – zadanie nr 7.2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000 Glatteisbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Chodniki i ścieżki rowerowe na sieci dróg wojewódzkich na terenie RDW Stalowa Wola.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie obejmuje:

świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i ścieżek rowerowych na sieci dróg wojewódzkich na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną, przedmiarami, formularzami cenowymi i istotnymi postanowieniami umowy.

Zadanie nr 7.2 – zimowe utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr: 854, 855, 856, 857.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2020
Ende: 30/04/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie:

zadanie nr 7.2 – 1 751,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

a) kwalifikacje zawodowe Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;

b) doświadczenie Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej przez jeden sezon ZUD (tj. nieprzerwanie przez okres minimum 5 miesięcy) miał zawartą umowę na wykonywanie usług zimowego utrzymania chodników (w zakresie poboczy, chodników, ścieżek rowerowych) min. 20 000 m2 lub 30 roboczogodzin.

Zamawiający nie wymaga, aby ww. zakres był wykonany w ramach jednego zadania/zlecenia/zamówienia i zlecony przez jednego Zamawiającego.

Doświadczenie powinno być poparte dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, poświadczenia);

c) potencjał techniczny:

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym (odrębnym dla każdego z zadań wymagających posiadania sprzętu) zgodnym z formularzami cenowymi, min.:

— 1 szt. drobnego sprzętu z pługiem (ciągnik, odśnieżarka, itp.),

— 1 szt. wirnika (ciągnikowy lub ręczny samojezdny, itp.).

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 maja 2017 r., w sprawie C – 387/14 „art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania Wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by Wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji”.

Celem zastosowania ww. wyroku Zamawiający będzie badał rzeczywisty udział Wykonawcy w realizacji wykazanych przez niego, a wykonanych w ramach konsorcjum prac, poprzez żądanie złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 082-193684
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/08/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/08/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya-Żeleńskiego 19a, POLSKA, Wydział Zamówień Publicznych, II piętro.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ze strony Zamawiającego – Komisja przetargowa.

Otwarcie ofert będzie odbywało się poprzez transmisję online. Szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego www.pzdw.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” –

„Transmisja online z otwarcia ofert”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Do oferty Wyk. zobow. jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert ośw. stanowiące wstępne potwierdzenie, że:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Ośw., o którym mowa w pkt 1 Wyk. zobow. jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zam. jest dostępny na stronie internetowej Zam. w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa wraz z ofertą jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z nich.

5. Na wezw. Zam. w celu potw. braku podstaw wykl. Wyk. z udziału w postep. Wyk. zobowiązany jest do złożenia dokumentów o których mowa w § 5 pkt od 1 do 10 rozp. Min. Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodz. dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126).

6. W celu potw. spełn. warunków dot zdolności techn i zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy: wykazu usług – pkt 8.3a SIWZ; wykazu narzędzi – pkt 8.3b SIWZ.

7. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt. RP, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza teryt. RP, zastosowanie maja zasady określone w § 7 i 8 ww. rozp.

8. Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Z postępow. o udziel. zamówienia wyklucza się Wyk., w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a nast. zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Wyk. pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do oferty należy dołączyć: JEDZ, formularz cenowy – rozdział II SIWZ, dowód wniesienia wadium, zobowiązanie do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu), pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ww. dokumenty należy sporządzić w postaci elektronicznej, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować do jednego pliku archiwum (.ZIP), zaszyfrować za pomocą dedykowanej aplikacji z platformy miniPortal oraz przesłać za pomocą ePUAP. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 150 MB.

13. Zam. przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 300 % wartości zam. podst. Opis przewidywanych zamówień podobnych zawiera pkt 3.16 instrukcji dla Wykonawców.

14. W celu związanym z post. o udzielenie zamówienia publicznego Zam. zamieszcza w SIWZ klauzulę informacyjną z art. 13 RODO.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020