Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 334990-2020

16/07/2020    S136

Polen-Gdynia: Beaufsichtigung der Bauarbeiten

2020/S 136-334990

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Gdyni
Postanschrift: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-364
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Brzostowska
E-Mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Telefon: +48 586682300
Fax: +48 586682302
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gdynia.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://bip.um.gdynia.pl/profil-nabywcy-2,6437
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa pełnienia nadzoru dla: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237 dla potrzeb Domu Sąsiedzkiego Przystań – Chylońska”

Referenznummer der Bekanntmachung: MBI.271.24.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237 dla potrzeb Domu Sąsiedzkiego Przystań – Chylońska 237” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Usłudze nadzoru inwestorskiego podlegać będzie zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowanego przez wybranego Wykonawcę, wyłonionego w wyniku odrębnego postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, obejmujących wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237 dla potrzeb Domu Sąsiedzkiego Przystań – Chylońska 237” wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie umowy którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą w wyniku ww. postępowania.

2. Roboty budowlane polegają m.in. na: przebudowie drogi pożarowej, przebudowie ogrodzenia i placu zabaw przedszkola, przebudowie chodników, przebudowie drogi wewnętrznej, wykonaniu miejsc parkingowych w tym dla osób z niepełnosprawnością zagospodarowaniu zieleni wewnętrznej (siłownia pod chmurką, ogródki sąsiedzkie, trawniki, kwietniki), przebudowie kanalizacji deszczowej na terenie działki, wymianie przyłącza zimnej wody wraz z przeniesieniem układu wodomierzowego, budowie wewnętrznej linii zasilającej na terenie działki, budowie oświetlenia terenu (oprawy na budynku) i monitoringu na terenie działki, budowie 2-ch wiat na pojemniki na odpady stałe, przebudowie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, remoncie i przebudowie dawnej części szkolnej z salą sportową na funkcję sportową dla mieszkańców, przebudowie dawnej części szkolnej w celu uruchomienia funkcji opieki społecznej oraz biblioteki miejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania, dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnością w tym m.in. wykonanie szybu wraz z montażem windy, przebudowie wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodociągowej w tym hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, c.w.u, c.o i cyrkulacji modernizacji węzła cieplnego, wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i klimatyzacji, instalacji p.poż., teletechnicznych w tym bezpieczeństwa budynku i ludzi, instalacji fotowoltaicznej, rozbiórce dwóch garaży oraz murowanego śmietnika.

2.1. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera:

3.1. opis przedmiotu zamówienia nadzoru (OPZ nadzoru), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in.:

3.1.1. opis przedmiotu zamówienia budowlany (OPZ budowlany) wraz z załącznikami:

a) dokumentacja projektowa;

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

3.1.2. wzór umowy z Wykonawcą;

3.2. wzór umowy nadzoru stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/10/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w ust. 7.1 SIWZ, jeżeli nadzór wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, nadzór powinien wykazać że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 80 000 PLN.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć nadzór, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawców nadzoru, których Zamawiający wezwie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, na podstawie art. 26 ust. 1 lub Wykonawcy nadzoru, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

2.1. dokument potwierdzający, że nadzór jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, zgodnie z ppkt 7.3.2 SIWZ.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny nadzór nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku;

Szczegółowe informacje dotyczące:pkt 1 znajdują się w pkt 7.3.2 SIWZ; pkt 2 znajdują się w pkt 8.2.3 SIWZ.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do SIWZ można uzyskać na platformie zakupowej – PortalSmartPZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/umgdynia

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w ust. 7.1 SIWZ, jeżeli nadzór wykaże, że:

1. dysponuje odpowiednią minimalną zdolnością techniczną lub zawodową, tj.:

1.1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę pełnienia nadzoru nad realizacją roboty budowlanej dotyczącej budynku zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nadzór powinien wykazać że wykonał co najmniej dwie usługi nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 4 000 m3;

1.2. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, wpisanymi na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z pkt 7.3.1.2 SIWZ;

1.3. uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jak również zdobyte w innych państwach na zasadach określonych

W przepisach odrębnych, tj. art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (tj. Dz.U.2020.220) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które zachowują ważność i spełniają warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć nadzór, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawców nadzoru, których Zamawiający wezwie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, na podstawie art. 26 ust. 1 lub Wykonawcy nadzoru, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

2.1. wykaz usług odpowiadających warunkowi określonemu w sekcji III.1.3 pkt 1.1;

2.2. wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w sekcji III.1.3 pkt 1.2.

Szczegółowe informacje dotyczące: pkt 1 znajdują się w pkt 7.3.1 SIWZ, pkt 2 w 8.2.1, 8.2.2 SIWZ.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do SIWZ można uzyskać na platformie zakupowej – PortalSmartPZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/umgdynia

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/08/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budynków, adres: ul. 10 Lutego 24 w pok. 202

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający żąda od nadzoru wniesienia wadium w wysokości:

2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 zł).

2. O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wyk. nadzoru, którzy:

2.1 posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonom. i finansowej; zdolności tech. lub zawodowej;

2.2 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, jak też na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

2.3 Wyk. nadzoru, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp może przedstawić dowody. Wymagania zawiera ust. 7.2.3 SIWZ

3. Wykaz ośw. lub dok. jakie ma dostarczyć nadzór w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania

3.1 dokumenty dołączane do oferty:

3.1.1 JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz.Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zam. w zakresie części I stanowi Zał. nr 3 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem:http://espd.uzp.gov.pl,dotyczący:

3.1.1.1 Wyk. nadzoru (w przypadku wyk. nadzoru wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI;

3.1.1.2 podmiotów, na których zasoby wyk. nadzoru powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8) Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI);

3.1.2 zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli wyk. nadzoru w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp. Wymagania co do treści dokumentów zawiera ust. 8.1 SIWZ.

4 Ośw. i dok., jakie zobowiązany będzie złożyć nadzór, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub wyk. nadzoru, których Zam. wezwie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, na podstawie art. 26 ust. 1 lub Wykonawcy, których Zam. wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f Pzp;

4.1 zaśw. właściwego US potwierdzające, że nadzór nie zalega z opłacaniem podatków;

4.2 zaśw. ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że nadzór nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4.3 ośw. nadzoru, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

4.4 ośw. nadzoru o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ost. decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4.5 inf. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 Pzp;

4.6 inf. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp;

4.7 ośw. nadzoru o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publiczne;

4.8 odpis z właściwego rejestru lub CEIDG.

5 Ośw. o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zam. inf. z otwarcia ofert na str. internetowej.

Szczegółowe informacje rozdział 7, 8, 17 SIWZ.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do SIWZ można uzyskać https://portal.smartpzp.pl/umgdynia

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom nadzoru, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020