Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 334990-2020

16/07/2020    S136

Polska-Gdynia: Nadzór nad robotami budowlanymi

2020/S 136-334990

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gdyni
Adres pocztowy: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-364
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Tel.: +48 586682300
Faks: +48 586682302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.um.gdynia.pl/profil-nabywcy-2,6437
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa pełnienia nadzoru dla: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237 dla potrzeb Domu Sąsiedzkiego Przystań – Chylońska”

Numer referencyjny: MBI.271.24.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237 dla potrzeb Domu Sąsiedzkiego Przystań – Chylońska 237” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Usłudze nadzoru inwestorskiego podlegać będzie zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowanego przez wybranego Wykonawcę, wyłonionego w wyniku odrębnego postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, obejmujących wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237 dla potrzeb Domu Sąsiedzkiego Przystań – Chylońska 237” wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie umowy którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą w wyniku ww. postępowania.

2. Roboty budowlane polegają m.in. na: przebudowie drogi pożarowej, przebudowie ogrodzenia i placu zabaw przedszkola, przebudowie chodników, przebudowie drogi wewnętrznej, wykonaniu miejsc parkingowych w tym dla osób z niepełnosprawnością zagospodarowaniu zieleni wewnętrznej (siłownia pod chmurką, ogródki sąsiedzkie, trawniki, kwietniki), przebudowie kanalizacji deszczowej na terenie działki, wymianie przyłącza zimnej wody wraz z przeniesieniem układu wodomierzowego, budowie wewnętrznej linii zasilającej na terenie działki, budowie oświetlenia terenu (oprawy na budynku) i monitoringu na terenie działki, budowie 2-ch wiat na pojemniki na odpady stałe, przebudowie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, remoncie i przebudowie dawnej części szkolnej z salą sportową na funkcję sportową dla mieszkańców, przebudowie dawnej części szkolnej w celu uruchomienia funkcji opieki społecznej oraz biblioteki miejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania, dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnością w tym m.in. wykonanie szybu wraz z montażem windy, przebudowie wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodociągowej w tym hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, c.w.u, c.o i cyrkulacji modernizacji węzła cieplnego, wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i klimatyzacji, instalacji p.poż., teletechnicznych w tym bezpieczeństwa budynku i ludzi, instalacji fotowoltaicznej, rozbiórce dwóch garaży oraz murowanego śmietnika.

2.1. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera:

3.1. opis przedmiotu zamówienia nadzoru (OPZ nadzoru), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in.:

3.1.1. opis przedmiotu zamówienia budowlany (OPZ budowlany) wraz z załącznikami:

a) dokumentacja projektowa;

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

3.1.2. wzór umowy z Wykonawcą;

3.2. wzór umowy nadzoru stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w ust. 7.1 SIWZ, jeżeli nadzór wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, nadzór powinien wykazać że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 80 000 PLN.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć nadzór, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawców nadzoru, których Zamawiający wezwie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, na podstawie art. 26 ust. 1 lub Wykonawcy nadzoru, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

2.1. dokument potwierdzający, że nadzór jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, zgodnie z ppkt 7.3.2 SIWZ.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny nadzór nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku;

Szczegółowe informacje dotyczące:pkt 1 znajdują się w pkt 7.3.2 SIWZ; pkt 2 znajdują się w pkt 8.2.3 SIWZ.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do SIWZ można uzyskać na platformie zakupowej – PortalSmartPZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/umgdynia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w ust. 7.1 SIWZ, jeżeli nadzór wykaże, że:

1. dysponuje odpowiednią minimalną zdolnością techniczną lub zawodową, tj.:

1.1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę pełnienia nadzoru nad realizacją roboty budowlanej dotyczącej budynku zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nadzór powinien wykazać że wykonał co najmniej dwie usługi nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 4 000 m3;

1.2. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, wpisanymi na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z pkt 7.3.1.2 SIWZ;

1.3. uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jak również zdobyte w innych państwach na zasadach określonych

W przepisach odrębnych, tj. art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (tj. Dz.U.2020.220) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które zachowują ważność i spełniają warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć nadzór, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawców nadzoru, których Zamawiający wezwie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, na podstawie art. 26 ust. 1 lub Wykonawcy nadzoru, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

2.1. wykaz usług odpowiadających warunkowi określonemu w sekcji III.1.3 pkt 1.1;

2.2. wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w sekcji III.1.3 pkt 1.2.

Szczegółowe informacje dotyczące: pkt 1 znajdują się w pkt 7.3.1 SIWZ, pkt 2 w 8.2.1, 8.2.2 SIWZ.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do SIWZ można uzyskać na platformie zakupowej – PortalSmartPZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/umgdynia

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budynków, adres: ul. 10 Lutego 24 w pok. 202

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda od nadzoru wniesienia wadium w wysokości:

2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 zł).

2. O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wyk. nadzoru, którzy:

2.1 posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonom. i finansowej; zdolności tech. lub zawodowej;

2.2 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, jak też na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

2.3 Wyk. nadzoru, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp może przedstawić dowody. Wymagania zawiera ust. 7.2.3 SIWZ

3. Wykaz ośw. lub dok. jakie ma dostarczyć nadzór w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania

3.1 dokumenty dołączane do oferty:

3.1.1 JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz.Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zam. w zakresie części I stanowi Zał. nr 3 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem:http://espd.uzp.gov.pl,dotyczący:

3.1.1.1 Wyk. nadzoru (w przypadku wyk. nadzoru wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI;

3.1.1.2 podmiotów, na których zasoby wyk. nadzoru powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8) Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI);

3.1.2 zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli wyk. nadzoru w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp. Wymagania co do treści dokumentów zawiera ust. 8.1 SIWZ.

4 Ośw. i dok., jakie zobowiązany będzie złożyć nadzór, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub wyk. nadzoru, których Zam. wezwie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, na podstawie art. 26 ust. 1 lub Wykonawcy, których Zam. wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f Pzp;

4.1 zaśw. właściwego US potwierdzające, że nadzór nie zalega z opłacaniem podatków;

4.2 zaśw. ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że nadzór nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4.3 ośw. nadzoru, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

4.4 ośw. nadzoru o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ost. decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4.5 inf. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 Pzp;

4.6 inf. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp;

4.7 ośw. nadzoru o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publiczne;

4.8 odpis z właściwego rejestru lub CEIDG.

5 Ośw. o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zam. inf. z otwarcia ofert na str. internetowej.

Szczegółowe informacje rozdział 7, 8, 17 SIWZ.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do SIWZ można uzyskać https://portal.smartpzp.pl/umgdynia

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom nadzoru, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2020