Dienstleistungen - 334991-2020

16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Markt- und Wirtschaftsforschung; Umfragen und Statistiken

2020/S 136-334991

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Postanschrift: ul. Pańska 81/83
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-834
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Czapla
E-Mail: pzp@parp.gov.pl
Telefon: +48 224328638

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.parp.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.parp.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://parp.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://parp.eb2b.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: agencja rządowa działająca na podstawie ustawy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: wspieranie i rozwój przedsiębiorczości

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Realizacja badań ilościowych dla branż: IT, turystyka i finanse w ramach projektu p.n. Bilans kapitału ludzkiego

Referenznummer der Bekanntmachung: p/214/DAS/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79300000 Markt- und Wirtschaftsforschung; Umfragen und Statistiken
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań ilościowych dla branż: IT, turystyka, finanse w ramach projektu Bilans kapitału ludzkiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ, zwanym dalej OPZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 544 466.67 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań ilościowych dla branż: IT, turystyka, finanse w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ, zwanym dalej OPZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Opis zapewnienia rzetelności wyników / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Opis sposobów zachęcania respondentów do uczestnictwa w badaniu, wspierających rekrutację / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Identyfikacja ryzyk w procesie realizacji zamówienia wraz z opisem działań zaradczych / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 544 466.67 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 28/02/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój – projekt pozakonkursowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Bilans kapitału ludzkiego” realizowanego w ramach działania 2.12 programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020 (PO WER).

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

2. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 usługi, w tym:

a) dwie usługi o wartości przynajmniej 150 000 PLN brutto każda, obejmujące zrealizowanie w ramach każdej z nich badania na ogólnokrajowej losowej próbie przedsiębiorstw, polegającego na przeprowadzeniu indywidualnych wywiadów osobistych, kwestionariuszowych, z reprezentantami przedsiębiorstw (n=minimum 800 zrealizowanych wywiadów);

b) jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu badań ilościowych na przedsiębiorstwach (w tym sektora MŚP) w zakresie warunków lub jakości pracy zrealizowanych metodą CAPI lub CATI o wartości minimum 50 000 PLN brutto;

Zamawiający dopuszcza łączenie usług w lit. a–b w ramach jednego lub kilku zamówień;

2) dysponuje lub będzie dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia:

a) kierownikiem projektu, tj. osobą, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert pełniła funkcję kierownika w ramach 3 zakończonych usług, których elementem były badania ilościowe, przy czym:

• przedmiot każdego z badań ilościowych dotyczył sektora przedsiębiorstw (w tym MŚP),

• każde z badań przeprowadzono na ogólnokrajowej losowej próbie przedsiębiorstw nie mniejszej niż 800 respondentów,

• w każdym z badań wykorzystano technikę CAPI lub CATI,

• wartość każdej z usług wynosiła minimum 150 000 PLN;

b) ekspertem ds. analizy danych ilościowych, tj. osobą, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w co najmniej 3 zakończonych usługach, których elementem były badania ilościowe, przy czym:

• przedmiot każdego z badań ilościowych dotyczył sektora przedsiębiorstw (w tym MŚP),

• przynajmniej dwa badania dotyczyły rozwoju społeczno-gospodarczego,

• każde z badań przeprowadzono na ogólnokrajowej losowej próbie przedsiębiorstw nie mniejszej niż 800 respondentów,

• w każdym z badań przygotowywał lub brał udział w przygotowaniu narzędzia badawczego (kwestionariusza),

• w każdym z badań wykorzystano technikę CAPI lub CATI,

• w min. dwóch usługach wykonała samodzielnie lub uczestniczyła w wykonaniu analizy statystycznej danych ilościowych,

• w min. dwóch ww. usługach jest autorem lub współautorem raportu z badań;

c) dwoma Koderami, tj. osobami, z których każda w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert zajmowała się kodowaniem danych z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania do analizy danych o charakterze ilościowym (SPSS lub równoważne), tj. zakodowała dane z wykorzystaniem ww. oprogramowania w minimum 3 badaniach ilościowych;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości połączenia funkcji, określonych w lit. a–c.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, w terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w rozdz. VIII ust. 4 SIWZ, tj.: dokumenty z § 2 ust. 4 pkt 2 i § 5 pkt 1, 4, 5 i 6 oraz odpowiednio dokumentów od Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej (§ 7 i § 8 rozporządzenia z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, poz. 1126).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/08/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/08/2020
Ortszeit: 11:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy w siedzibie Zamawiającego PARP, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, POLSKA. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym powyżej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1–2 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zwane jednolitym europejskim dokumentem zamówienia (JEDZ), https://espd.uzp.gov.pl, zawierające w szczególności informacje:

1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VI SIWZ. Zamawiający informuje, że w części IV JEDZ dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie” i w związku z tym Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IVJEDZ;

2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust.1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1–2 uPzp;

3) o innych podmiotach, na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

4) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;

5) o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

3. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a uPzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 PLN przed upływem terminu składania ofert określonego wSIWZ.

5. Zamawiający przewidział zmiany umowy w §16 wzoru umowy.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na platformie wraz z informacją z otwarcia ofert.

7. Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93.1a ustawy Pzp, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

8. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania.

9. Wykonawca zobowiązany jest załączyć na platformie wraz z ofertą następujące dokumenty:

a) opis zapewnienia rzetelności wyników;

b) opis sposobów zachęcania respondentów do uczestnictwa w badaniu, wspierających rekrutację;

c) identyfikacja ryzyk w procesie realizacji zamówienia wraz z opisem działań zaradczych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020