Dienstleistungen - 335008-2020

16/07/2020    S136

Rumänien-Călărași: Beratung in Sachen Evaluierung

2020/S 136-335008

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Nationale Identifikationsnummer: 11390243
Postanschrift: Str. Pantazi Constantin nr. 7A
Ort: Călărași
NUTS-Code: RO312 Călăraşi
Postleitzahl: 910164
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Octavian Dobrescu
E-Mail: achizitii@adrmuntenia.ro
Telefon: +40 242331769
Fax: +40 242313167

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: WWW.ADRMUNTENIA.RO

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100099544
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: ONG
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Dezvoltare regională

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii pentru evaluarea tehnico-financiară a cererilor de finanțare depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru axele prioritare AP 1-13, în Regiunea Sud Muntenia 2020-2021

Referenznummer der Bekanntmachung: 1139024320207
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79419000 Beratung in Sachen Evaluierung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii pentru evaluarea tehnico financiara a cererilor de finanțare depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru axele prioritare AP 1-13, în Regiunea Sud Muntenia 2020-2021

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 715 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO312 Călăraşi
Hauptort der Ausführung:

Regiunea Sud Muntenia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Serviciu de evaluare cereri de finanțare depuse în cadrul POR 2014-2020 din punct de vedere financiar: minim 1 maxim 1.000 servicii

Serviciu de evaluare cereri de finanțare depuse în cadrul POR 2014-2020 din punct de vedere tehnic: minim 1 maxim 70 servicii

Serviciu de evaluare cereri de finanțare depuse în cadrul POR 2014-2020 din punct de vedere al temelor orizontale: minim 1 maxim 535 servicii

Serviciu de evaluare cereri de finanțare depuse în cadrul POR 2014-2020 din punct de vedere al expertului de specialitate (eficiență energetică/ transporturi / mobilitate): minim 1 maxim 65 servicii

Emitere opinii contestatii minim 1 maxim 150 opinii

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POR 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii; În situația în care ofertantul deține mai multe puncte de lucru, acesta are obligația de a prezenta și certificatele constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor de la bugetul local aferente fiecărui punct de lucru,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, sau acelor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.2, art.167 alin.2, art.171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Modul de completare a DUAE:

DUAE se va completa de catre cei enumerati anterior (ofertant, tert sustinator si subcontractant) in conformitate cu formularul electronic generat in SICAP de catre autoritatea contractanta prin care se vor completa in mod clar toate campurile care reprezinta cerinte prin fisa de date a achizitiei.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:

Liviu-Gabriel MUSAT - Director ADR SUD MUNTENIA

Andreea-Mirela TACHE - Director Economic ADR SUD MUNTENIA

Mariana VISAN - Director Adjunct Directia Organism Intermediar POR

Octavian-Cristian DOBRESCU - Sef Serviciu Achizitii Publice si Asistenta Tehnica

Ionut-Gabriel VISAN - Expert

Marian PEICU - Expert

Marian GRADEA - Expert

Lidia-Gabriela ILIE - Expert

Claudiu-Georgian COSTACHE - Expert

Victorina-Ligia DRAGU - Sef Serviciu Financiar Contabil (Responsabil CFP)

Aurelian DABU - Sef Birou Gestionare Financiara Proiecte Externe (Responsabil CFP)

Carmen MUNTEANU - Expert Birou Gestionare Financiara Proiecte Externe (Responsabil CFP)

Notă: Formularul Anexa 3 - declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.59-60 din Legea nr.98/2016 se incarca impreuna cu raspuns DUAE de catre ofertant, restul documentelor justificative urmând a fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar.

(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 în legătură cu subcontractanţii propuşi.

(2) În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 171, autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie.

(3) În scopul verificării prevăzute la alin. (1), subcontractantul completează declaraţia pe proprie răspundere în conformitate cu prevederile art. 193-195, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.

(1) Autoritatea contractantă verifică dacă terţul/terţii care asigură susţinerea în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi/sau profesională îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167.

(2) Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Modalitatea de indeplinire: completare DUAE, urmand ca Documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani. Operatorul economic va demonstra faptul ca a prestat activitati de consultanta/asistenta tehnica in domeniul accesarii finantarilor nerambursabile sau similare acestora cum ar fi: asistenta tehnica in evaluarea proiectelor/cererilor de finantare;asistenta tehnica in elaborarea ghidului solicitantului pentru programele aferente implementarii fondurilor europene nerambursabile; asistenta tehnica privind elaborarea cererilor de finantare;asistenta tehnica in evaluarea cererilor de rambursare si altele asemenea in valoare cumulata de minim 110.000 RON la nivelul a minim un contract sau mai multe.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorul economic va completa detalii referitoare la contracte de achiziții publice de servicii de tipul specificat în perioada de referință. Confirmarea prestărilor de servicii similare se va face prin prezentarea de certificate / documente constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor contractuale/procese verbale de recepție/ scrisori de recomandare/documente emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar/alte documente.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

N/A

IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/08/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/11/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/08/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

N/A

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 8-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15 zile.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Orice contestație poate fi depusă în condițiile prevăzute de Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul achiziții publice și asistență tehnică
Postanschrift: Str. General Constantin Pantazi nr.7A
Ort: Călărași
Postleitzahl: 910164
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@adrmuntenia.ro
Telefon: +40 242331769
Fax: +40 242313167

Internet-Adresse: www.adrmuntenia.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2020