Dienstleistungen - 335019-2020

16/07/2020    S136

Rumänien-Bukarest: Gutachterische Tätigkeit

2020/S 136-335019

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Nationale Identifikationsnummer: 26369185
Postanschrift: Str. Libertăţii nr. 16
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050706
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Carmen Lazăr
E-Mail: Remus.URETEAN@mdrap.ro
Telefon: +40 372111555
Fax: +40 372111445

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mlpda.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100099547
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziționarea de servicii de expertiză tehnică și/sau financiară pentru proiectele finanțate în cadrul POR, pentru perioada 2021-2023

Referenznummer der Bekanntmachung: 1S/2020/POR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71319000 Gutachterische Tätigkeit
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziționarea de servicii de expertiză tehnică și/ sau financiară pentru proiectele finanțate în cadrul POR, pentru perioada 2021 - 2023.

Procedura de atribuire se va finaliza prin semnarea unui acord-cadru cu o durata de maxim 3 ani (dar nu mai târziu de 31.12.2023), cu maxim 3 operatori economici. Atribuirea contractelor subsecvente se va face cu reluarea competiției.

A. Cantitățile estimate ale acordului-cadru: min. 30 – max. 100 expertize

B. Cantitățile estimate ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent: min. 1 – max. 70 expertize

Valoarea estimată a acordului-cadru: minim 495.000 RON fara TVA (589.050 RON cu TVA) - maxim 1.650.000 RON fără TVA (1.963.500 RON cu TVA).

Valoarea estimata a unui contract subsecvent: minim 16.500 RON fără TVA (19.635 RON cu TVA) – maxim 1.155.000 RON fără TVA (1.374.450 RON cu TVA – cel mai mare contract subsecvent).

Se preconizează că pe durata acordului-cadru se vor încheia aproximativ 7 contracte subsecvente, fiecare având o durată estimată de implementare de minim 3 luni și maxim 12 luni. Este posibil ca în caz de maximă urgență să fie încheiat un contract subsecvent pentru o singură expertiză.

În funcție de necesități, se pot derula mai multe contracte subsecvente în paralel, semnarea unui nou contract subsecvent nefiind condiționată de finalizarea subsecventului anterior.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (3) şi alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, durata ultimului contract subsecvent poate depăși durata de valabilitate a acordului-cadru.

Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art.161 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 10 a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 650 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti si in locatiile stabilite conform proiectelor ce urmeaza a fi expertizate.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Procedura de atribuire se va finaliza prin semnarea unui acord-cadru cu o durata de maxim 3 ani (dar nu mai târziu de 31.12.2023), cu maxim 3 operatori economici. Atribuirea contractelor subsecvente se va face cu reluarea competiției.

A. Cantitățile estimate ale acordului-cadru: min. 30 – max. 100 expertize

B. Cantitățile estimate ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent: min. 1 – max. 70 expertize

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: B1.–8p -Dacă a gestionat 2 ctr/ proiecte ca lider de echipă-1p -“~” 3 ctr/prt “~”-2p - “~” 4 ctr/prt “~”-3p - “~” 5 ctr/prt “~”-4p - “~” 6 ctr/prt “~”-5p - “~” 7 ctr/prt “~”-6p - “~” 8 ctr/prt “~”-8p B2.–9p -Dacă a realizat 4 expertize/ contracte-1p -“~” 5 exp./ctr-3p -“~” 6 exp./ctr-5p -“~” 7 exp./ctr-7p -“~”min 8 exp./ ctr-9p B3.–8p -Dacă a realizat 4 exp./ctr-1p -“~” 5 exp./ctr-3p -“~” 6 exp./ctr-5p -“~” 7 exp./ctr-7p -“~”min 8 exp./ctr-8p B4.-9p -Dacă a realizat 4 exp./ctr-1p -“~” 5 exp./ctr-3p -“~” 6 exp./ctr-5p -“~” 7 exp./ctr-7p -“~”min 8 exp./ctr-9p B5.-8p -Dacă a realizat 4 exp./ctr-1p -“~” 5 exp./ctr-3p -“~” 6 exp./ctr-5p -“~” 7 exp./ctr-7p -“~”min 8 exp./ctr-8p B6.–18p -Dacă a realizat 4 exp judiciare-1p -“~” 5 exp jud-3p -“~” 6 exp jud-5p -“~” 7 exp jud-7p -“~” min 8 exp jud-9p La ac tip de experți se va pct nr de exp pt fiec în parte, după care pctj celor 2 exp se va aduna. Nota: Dacă expertii (B2,B3,B4,B5,B6) au realizat doar 3 exp./ctr. sim./ exp jud vor primi 0 p. / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Asistenţă Tehnică AM POR – Axa 12 a Programului Operațional Regional 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I.1.Ofertanții (inclusiv asociați/ terţi susţinători/ subcontractanți, dacă este cazul) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art.165, art.167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către ofertanţi, direct în SEAP, cu informaţiile aferente situației acestora.

Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii asociați/terţi susţinători /subcontractanți. Dacă este cazul, ofertanţii vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați/ terţi susţinători/subcontractanți, cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum și acordul de subcontractare/sau acordul de asociere.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar (inclusiv pentru eventualii asociați/terţi susţinători /subcontractanți), la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc), actualizate la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv aflate în valabilitate la momentul prezentării;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că, operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin. 2, art. 167 alin. 2, art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz;

I.2. Ofertantii (inclusiv asociați/ terţi susţinători/subcontractanți, dacă este cazul) nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței:

Ofertanții (inclusiv eventualii asociați/terţi susţinători/subcontractanți) vor completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor precum și Formularul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în Sectiunea ”Formulare”. Formularul se va prezenta odată cu DUAE.

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autoritatii contractante în legatura cu prezenta procedura sunt:

1. Ion Ștefan – Ministru

2. Creț Florin- Nicolae Secretar de Stat

3. Veștea Mihail Secretar de Stat

4. Cotoi Mariana Secretar de Stat

5. Iapă Augustin - Cătălin Secretar de Stat

6. Păsat Gheorghe Secretar de Stat

7. Stănescu Vetuța Secretar de Stat

8. Baciu Andrei Subsecretar de stat

9. Mona Mihaela Dumitru– Secretar General

10. Vasiliu Marius Mihai– Secretar General Adjunct

11. Banta Victor – Secretar General Adjunct

12. Rusnac Melania - Director General, Direcția Generală Management Financiar, Resurse umane și Administrativ

13. Remus Uretean – Director General, Direcția Generală Achiziții

14. Lazăr Carmen – Șef serviciu, Serviciul Licitații și proceduri simplificate, Direcția Generală Achiziții

15. Radu Luiza Nicoleta, Șef serviciu, Serviciul gestionare program, Directia generala programul operational regional

16. Țigău Bogdan, Șef serviciu, Serviciul asistenta tehnica, Directia generala programul operational regional

17. Voicu Gina Adela, Șef serviciu, Serviciul autorizare proiecte, Directia autorizare proiecte, Directia generala programul operational regional

18. Băicoianu Lucia-Ioana, Director, Directia monitorizare proiecte, Directia generala programul operational regional

19. Nicolaescu Daniel Valentin, Șef serviciu, Serviciul monitorizare proiecte, Directia monitorizare proiecte, Directia generala programul operational regional

20. Florea Adina, Sef birou, Biroul evaluare POR, Directia generala programul operational regional

21. Panaite Racovita Jalova Ovidiu, Sef serviciu, Serviciu evaluare si contractare proiecte, Directia generala programul operational regional

22. Voicu Daniel, Șef serviciu, Serviciul plati si contabilitate, Directia management financiar, Directia generala programul operational regional

23. Stoica Roxana, Șef serviciu, Serviciul recuperare creante, Directia management financiar, Directia generala programul operational regional

24. Paraschivescu Nicoleta Șef birou, Biroul Control Financiar Preventiv Programe, Directia management financiar, Directia generala programul operational regional

25. Gherguț Mihaela-Tamara, Șef serviciu, Serviciul nereguli si monitorizare audit, Directia generala programul operational regional

26. Ralea Adela Steliana, Șef serviciu, Serviciul Achizitii, Directia generala achizitii

Ofertanții și eventualii subcontractanți, trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență. Operatorul economic trebuie să dovedească:

a) faptul că este legal constituit prin deținerea unui certificat constatator emis de ONRC, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii;

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: ofertanții (inclusiv eventualii asociați/ subcontractanți/terți susținători) vor completa la nivelul DUAE, informațiile, in condițiile legii din țara de rezidență.

Documentele justificative urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar (inclusiv eventualii asociați/ subcontractanți/terți susținători), la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi, după caz: certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență. Informațiile cuprinse în Certificatul constatator să fie reale/actuale la data prezentării.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Experiența similară - Operatorul economic trebuie să facă dovada implementării a cel puțin 1 contract în cadrul căruia au fost prestate servicii similare (de expertizare/ evaluare tehnică și financiară) în ultimii 3 ani. Ultimii 3 ani se vor calcula retroactiv de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Proportia de subcontractare Dacă este aplicabil, ofertanții vor include în DUAE, informațiile cu privire la subcontractantul/ subcontractanții propuși și numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. În cazul în care operatorii economici decid să subcontracteze o parte din acord-cadru și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie completat un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea de îndeplinire: Se vor completa in DUAE informatii privind numărul și data contractului invocat drept experienta similara; valoarea; data şi numărul documentului de recepţie sau orice alt tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate/entitate sau de clientul beneficiar privat; ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil; beneficiarul contractului; orice alte documente pe care ofertantul le poate considera ca fiind relevante pentru dovedirea experienței similare solicitate. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor declarate in DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Modalitatea de demonstrare preliminară prin DUAE: dacă este aplicabil, ofertanții vor include în DUAE, informațiile cu privire la subcontractantul/ subcontractanții propuși și numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. În cazul în care operatorii economici decid să subcontracteze o parte din acord-cadru/contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului penru executarea părții respective, trebuie completat un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertanților declarați căștigători, pentru semnarea acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante. În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/ terţilor. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/ terţii susţinător/ susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Toate documentele privind susținerea acordată de terț/ terți vor fi depuse odată cu DUAE, la termenul limită de depunere a ofertelor.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/08/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/02/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/08/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pt. indepl. cerintelor de calificare, op. ec. vor completa DUAE in SEAP, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite doc. de calificare ofertantilor clasati pe primele 4 locuri in urma aplicarii crit. de atrib. sau oricand in per. de derulare a procedurii, potrivit prev. art.196 alin.1 din Legea 98/2016. Conform Notificarii ANAP din 08.04.2019, DUAE se completeaza direct în SEAP, după autentificare, de către fiec. participant. Pt. cazurile în care ofertantul este o asociere sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare op. ec. se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să completeze DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori in SEAP.

În cazul în care două sau mai multe oferte vor fi clasate pe locurile 3-4, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică, în conformitate cu dispozitiile art.139 alin.3 din HG nr.395/2016. Toate costurile privind intocmirea ofertei, precum si incarcarea acesteia in SEAP (transmiterea acesteia), cad exclusiv in sarcina operatorilor economici, fara a exista posibilitatea solicitarii vreunei compensatii in acest sens.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2020