Dienstleistungen - 335035-2020

16/07/2020    S136

Polen-Gdynia: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

2020/S 136-335035

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Gdyni
Postanschrift: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-382
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Malinowska-Łubińska
E-Mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Telefon: +48 586688300
Fax: +48 586688302

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gdynia.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Gdyni
Postanschrift: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Ort: Gdynia
Postleitzahl: 81-382
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Malinowska-Łubińska
Telefon: +48 586688300
E-Mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Fax: +48 586688302
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.gdynia.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koncepcja, dokumentacja projektowo-kosztorysowa i nadzór autorski dla inwestycji: „Budowa ul. Admirała Józefa Unruga na odcinku od Estakady E. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską w Gdyni”

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Niniejsze postępowanie dotyczy części zamówienia publicznego na usługi projektowe, jakich gmina zamierza udzielić w 2020 r. Łączna szacunkowa wartość usług projektowych na rok 2020 przekracza równowartość kwoty 214 000 EUR, zatem dla tego postępowania Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu art. 24aa ustawy Pzp.

W przypadku zastosowania art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71244000 Kalkulation und Überwachung der Kosten
71246000 Festlegung und Aufstellung der für den Bau benötigten Mengen
71245000 Genehmigungsvorlagen, Konstruktionszeichnungen und Spezifikationen
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Gdynia POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: „Budowa ul. Admirała Józefa Unruga na odcinku od Estakady E. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską w Gdyni” i obejmuje:

1) zadanie 1 – opracowanie projektu koncepcyjnego w zakresie układu drogowego i kanalizacji deszczowej;

2) zadanie 2 – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, opinii, odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego i wymaganych prawem decyzji niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę / zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub innej zgody wymaganej ustawą Prawo budowlane,

3) zadanie 3 – wykonanie prac geodezyjnych,

4) zadanie 4 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich,

5) zadanie 5 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

II. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia podlegające ocenie. Ocenie podlega okres wykonania zadania 2 przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: wielobranżowe projekty budowlane na aktualnej mapie do celów projektowych wraz z kompletem uzgodnień, pozytywnych opinii, wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń i odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny oraz zatwierdzona dokumentacja geologiczno-inżynierska (w przypadku konieczności wykonania), pomiary i obliczenia istniejącego oświetlenia, operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym, karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku konieczności uzyskania) materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Okres wykonania ww. zakresu prac projektowych nie może być dłuższy niż 64 tygodni od daty podpisania umowy. Oferty z okresem wykonania ww. zakresu prac dłuższym niż 64 tygodnie podlegają odrzuceniu.

III. Wymagane terminy opracowania i dostarczenia pozostałych elementów przedmiotu zamówienia.

1) W zakresie zadania 1 Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia koncepcji układu drogowego wraz z odwodnieniem – w terminie 12 tygodni od daty podpisania umowy.

2) W zakresie zadania 2 Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia pozostałych elementów przedmiotu zamówienia, tj.: uzgodnione projekty wykonawcze (dla wszystkich branż) niezbędne dla realizacji robót budowlanych, projekty docelowej i tymczasowej organizacji ruchu, projekt odwodnienia i umocnienia wykopów (w przypadku konieczności wykonania), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów – w terminie o 8 tygodni dłuższym od oferowanego przez Wykonawcę zgodnie z pkt 7.1.

3) W zakresie zadania 3 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług:

— podział geodezyjny działek objętych liniami rozgraniczającymi pas drogowy i dostarczenie Zamawiającemu projektów podziału z potwierdzeniem ODGiK wpisania do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w terminie o 5 tygodni krótszym niż termin oferowany przez Wykonawcę zgodnie z pkt 2,

— okazanie i nietrwała stabilizacja nowych znaków granicznych – w terminie 4 tygodni od daty przekazania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

4) W zakresie zadania 4 przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 3 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego, jednak nie później niż w okresie 24 mies. od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag dla zadania 2.

5) W zakresie zadania 5 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w okresie od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót do dnia odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres wykonania zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 448
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Informacja do pkt II.2.7: informacje o terminach wykonania poszczególnych elementów zamówienia zostały podane w rozdziale 7 SIWZ oraz w pkt II.2.4 ogłoszenia.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej; zdolności technicznej lub zawodowej, opisane w pkt 8.2 SIWZ przez Zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, wskazanych w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej przez Zamawiającego.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dołączane do oferty):

1) jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej JEDZ, dotyczący:

a) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV tylko w zakresie sekcji α, część VI),

b) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV tylko w zakresie sekcji α, część VI);

2) dokument potwierdzający udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być

Wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

— w pieniądzu przelewem na konto: konto bankowe: PKO Bank Polski S.A., PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236,

— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że

Poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— w gwarancjach bankowych,

— w gwarancjach ubezpieczeniowych,

— w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

I. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego* dotyczącego budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulic** o długości min. 500 m i co najmniej klasie Z (zbiorczej) z infrastrukturą towarzyszącą o wartości dokumentacji projektowej brutto nie mniejszej niż 400 000 PLN, dla której w tym okresie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

*Uwaga: „sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego” tzn. doprowadzenie do uzyskania protokołu odbioru dokumentacji lub równoważnego dokumentu.

** Uwaga: za „drogę” lub „ulicę” Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.);

II. dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, tj. co najmniej:

1) co najmniej 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która posiada doświadczenie, polegające na autorstwie lub współautorstwie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (tj. projektu budowlanego lub wykonawczego) dotyczącej budowy, przebudowy lub remontu drogi lub ulicy klasy min. Z i długości min. 500 m, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,

2) co najmniej 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada doświadczenie, polegające na autorstwie lub współautorstwie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (tj. projektu budowlanego lub wykonawczego) w zakresie kanalizacji deszczowej w ramach budowy, przebudowy lub remontu drogi lub ulicy, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,

3) co najmniej 1 osobą posiadającą przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

4) co najmniej 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 3 lata, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

5) co najmniej 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 3 lata, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Uwaga: Zamawiający wymaga dysponowania odrębnymi osobami, dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz 148 i 695).

Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2020 poz. 220) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

I. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

1) wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonego w pkt 8.2.1 SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego odpowiednio do warunku określonego w pkt 8.2.2 SIWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

II. Informacja dodatkowa do pkt III.2.3 ogłoszenia: jako jedno z kryteriów oceny ofert Zamawiający podał kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Aby uzyskać punkty w tym kryterium, w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty) należy podać wymagane informacje o osobach wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/08/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/08/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Urząd Miasta Gdyni, adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, POLSKA, nr sali podany w SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Oferta składa się z:

1) formularza oferty (zał. 1 do SIWZ) oraz formularza cenowego (zał. 1a do SIWZ);

2) JEDZ, dla każdego Wykonawcy i podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zał. 2 do SIWZ);

3) zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (zał. 6 do SIWZ);

4) dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności – jeżeli dotyczy;

5) dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na j. polski;

6) pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji;

7) oryginału gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

II. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia: dokumenty wymienione w pkt III.1.3 ogłoszenia oraz:

1) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, o którym mowa w par. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej „rozporządzenie”);

2) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w par. 5 pkt 3 rozporządzenia;

3) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 5 rozporządzenia;

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 i 21 ustawy Pzp, o której mowa w par. 5 pkt 1 rozporządzenia;

5) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 6 rozporządzenia;

6) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 9 rozporządzenia;

7) odpis z właściwego rejestru, o którym mowa w par. 5 pkt 4 rozporządzenia (w przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie i nieodpłatnie nie wymaga się złożenia tego dokumentu).

III. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na platformie informacji z otwarcia ofert, składa na platformie bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitał., dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi zał. 5 do SIWZ.

IV. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w par. 7 rozporządzenia.

V. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wskazane w pkt II.1–II.7 powyżej (zgodnie z pkt od 9.2.3 do 9.2.10 SIWZ).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020