Dienstleistungen - 335055-2020

16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Dienstleistungen im Bereich Druck und Lieferung

2020/S 136-335055

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Postanschrift: ul. Powsińska 69/71
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-903
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Jagiełło
E-Mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Telefon: +48 226946157

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.centrum.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.centrum.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.centrum.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zamowienia.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: instytucja gospodarki budżetowej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: realizacja zadań na potrzeby administracji rządowej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługę druku urzędowych etykiet i paszportów dla Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, numer postępowania: 2020/46

Referenznummer der Bekanntmachung: numer postępowania: 2020/46
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79823000 Dienstleistungen im Bereich Druck und Lieferung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa 10 922 300 druków, w tym:

— etykiet urzędowych dla materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych,

— etykiet urzędowych dla materiału siewnego gatunków tradycyjnie uprawianych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

— etykiet urzędowych dla materiału siewnego dla systemów nasiennych OECD,

— etykiet – paszportów urzędowych dla materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych,

— etykiet – paszportów urzędowych dla sadzeniaków ziemniaka,

— etykiet – paszportów urzędowych dla materiału szkółkarskiego,

— paszportów roślin i paszportów roślin do strefy chronionej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 835 959.18 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Rośli i Nasiennictwa 10 922 300 druków, w tym:

— etykiet urzędowych dla materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych,

— etykiet urzędowych dla materiału siewnego gatunków tradycyjnie uprawianych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

— etykiet urzędowych dla materiału siewnego dla systemów nasiennych OECD,

— etykiet – paszportów urzędowych dla materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych,

— etykiet – paszportów urzędowych dla sadzeniaków ziemniaka,

— etykiet – paszportów urzędowych dla materiału szkółkarskiego,

— paszportów roślin i paszportów roślin do strefy chronionej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji pierwszego zamówienia z materiału typu włóknina polietylenowa o cechach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ (T) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakresem zamówienia będą usługi druku i dostawy objęte zamówieniem podstawowym, które zostaną udzielone zgodnie z przeprowadzoną procedurą wynikającą z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dostawy bądź części dostawy dotyczących zamówienia złożonego przez WIORIN Wrocław. Zakres zamówienia może być pomniejszony o 30 % (tj. zrealizowany w 70 %) zamówienia złożonego przez WIORIN Wrocław. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie), minimum jedno zamówienie o łącznej wartości min. 700 000 PLN brutto, polegające na usłudze wykonania i dostarczenia druków etykiet wykonanych z materiału typu włóknina polietylenowa o cechach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz druków etykiet wykonanych z papieru samoprzylepnego.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 11:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Powsińskiej 69/71, 02-903 Warszawa, POLSKA w Wydziale zamówień publicznych pok. 103.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII, składa wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia (dalej jako „JEDZ”), który powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

a) oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia;

b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu, nr zamówienia: 2020/46, strona 13 z 49.

Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza JEDZ;

c) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

d) formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

e) informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 dyrektywy).

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w SIWZ rozdział IX pkt 2.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty:

1) formularz oferty – załącznik nr 6 do SIWZ;

2) jednolity europejski dokument zamówienia;

3) pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;

4) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – jeżeli zachodzi taka okoliczność;

5) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale VIII podrozdział I ust. 3 SIWZ;

6) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

— 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 (piętnastu) dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej — wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ,

— 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia — wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej.

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020