Dienstleistungen - 335060-2020

16/07/2020    S136

Polen-Świętochłowice: Reinigungs- und Hygienedienste

2020/S 136-335060

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Chorzowska 38
Ort: Świętochłowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-605
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Drażyk
E-Mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
Telefon: +48 326219545
Fax: +48 322453440

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zoz.net.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa w zakresie utrzymania czystości i czynności pomocniczych w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: 18/ZA/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90900000 Reinigungs- und Hygienedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i czynności pomocniczych w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Specyfikację usługi zawierają niżej wymienione załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:

Załącznik nr 1.1 – Wymagany zakres usług.

Załącznik nr 1.2 – Podział pomieszczeń szpitala na strefy higieniczne.

Załącznik nr 1.3 – Wymagania wobec środków myjących i dezynfekcyjnych.

Załącznik nr 2 – Wykaz powierzchni objętych kompleksowym utrzymaniem czystości.

Załącznik nr 3 – Plan higieny Szpitala – wymagania Zamawiającego dot. częstotliwości sprzątania.

Załącznik nr 9 – Wykaz preparatów, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował usługę.

Załącznik nr 12 – Wzór karty utrzymania czystości.

Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („Wzór umowy”).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
90911300 Fensterreinigung
90921000 Desinfektion und Schädlingsbekämpfung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Specyfikację usługi zawierają niżej wymienione załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:

Załącznik nr 1.1 – Wymagany zakres usług.

Załącznik nr 1.2 – Podział pomieszczeń szpitala na strefy higieniczne.

Załącznik nr 1.3 – Wymagania wobec środków myjących i dezynfekcyjnych.

Załącznik nr 2 – Wykaz powierzchni objętych kompleksowym utrzymaniem czystości.

Załącznik nr 3 – Plan higieny Szpitala – wymagania Zamawiającego dot. częstotliwości sprzątania.

Załącznik nr 9 – Wykaz preparatów, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował usługę.

Załącznik nr 12 – Wzór karty utrzymania czystości.

Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („Wzór umowy”).

Usługa musi:

— odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione we wzorach załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy.

11. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy (tj. możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysokości: 35 000,00 PLN.

Zg. z pkt III.2.3 ogłoszenia Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia – na wezwanie (art. 24aa ustawy Pzp).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wyklucz. z post., przy czym w nin. post. oprócz obligatoryjnych podstaw wyklucz. – tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy, zam. przewiduje także wyklucz. wyk. w oparciu o podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1–4;

2. spełniają warunki udziału w post., przy czym w nin. post. Zamawiający określa nast. warunki w zakresie:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadz. określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy nin. post., za wyjątkiem kompetencji na potw., że wyk. nie podlega wyklucz. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną̨ określoną przez Zamawiającego.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

— Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 1 500 000,00 PLN związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie III.2.2.3. tiret pierwszy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. musi wskazywać co najmniej usługę opisaną w ww. punkcie, z załączeniem dowodów, o których mowa powyżej.

Wystarczające jest ujęcie w wykazie wraz z załączeniem dowodów – tylko usług potwierdzających spełnianie warunku:

— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

W szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

— wykaz narzędzi – wyposażenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z pkt III.2.2.3 tiret trzeci.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

— Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się, że należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest w trakcie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi świadczonej w okresie 12 miesięcy odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. kompleksowej usługi utrzymania czystości w obiektach szpitalnych lecznictwa zamkniętego o wartości nie mniejszej niż 1 500 000, 00 PLN brutto oraz posiada dowody określające czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór wykazu usług stanowi załącznik 7 do SIWZ,

— Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub, że będzie dysponował osobą, wyznaczoną na funkcję Kierownika obiektu posiadającą wykształcenie min. średnie, co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu i koordynowaniu prac i usług stanowiących przedmiot zamówienia, świadczonych w szpitalach – wzór wykazu osób stanowi załącznik 8 do SIWZ,

— Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się, że posiada odpowiednie wyposażenie w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj. Wykonawca posiada co najmniej sprzęt opisany w załączniku nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wymagany zakres usług w pkt. 6 i 7 tego załącznika – wzór wykazu stanowi załącznik 11 do SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, POLSKA, Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – pokój nr 19

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy adresem:

https://zoz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Przed zakończeniem umów wynikających z niniejszej procedury

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

O udz. zam. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wyklucz. z post., przy czym w nin. post. oprócz obligatoryjnych podstaw wyklucz. – tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy, zam. przewiduje także wyklucz. wyk. w oparciu o podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1–4;

2. spełniają warunki udziału w post., przy czym w nin. post. Zamawiający określa nast. warunki w zakresie:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadz. określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy nin. post., za wyjątkiem kompetencji na potw., że wyk. nie podlega wyklucz. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.

1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1.1. do oferty – należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w specyfikacji;

1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

1.3. na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) należy złożyć aktualne na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

1.3.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.3.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

2.1. do oferty – dołączyć następujące jednolity europejski dokument zamówienia wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w specyfikacji;

2.2. na wezwanie Zamawiającego: – dokument zgodne z pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia.

3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:

3.1. do oferty – dołączyć: oświadcz. w zakresie spełn. wymagań określonych w zał. 1, 1.1, 1.3 do SIWZ oraz oświadcz. potwierdzaj. posiadanie przez zaoferowane w celu wykonania niniejszej usług preparaty, scharakteryz. w zał. nr 1.3 i wykazane w zał. nr 9, dopuszczenia do obrotu i do używania;

— zał. nr 9 – wykaz preparatów, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował usługę;

3.2. na wezwanie zamawiaj. (dot. Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona): – dokumenty potwierdzające zgodność zaoferowanych w zał. nr 9 preparatów, tj:

a) karty charakt. zaoferow. preparat;

b) dok. potwierdzaj spełnienie wymagań określonych przez zamaw. (dla całości zaoferow. produktów) w zakresie składu, właściwości, cech – w postaci katalogów, ulotek, etykiet handlowych;

c) karty charakteryst. substancji niebezpiecznej/preparatu – w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje preparat niebezpieczny;

d) deklarację zgodn. CE, certyf., wpis/zgłosz. do Rejestru Wyr. Med., lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu biobójczego– w przypadku, gdy wykon. zaoferuje preparat zakwalifikowany jako wyrób medyczny, kosmetyk, produkt biobójczy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dostępne pod adresem https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

Odwołania przysługują:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Powyżej wskazany w pkt VI.4.1 e-mail nie służy do przesyłania odwołań oraz przystąpień do postępowania odwoławczego. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.g ov.pl, jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Sekretariat Biura Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020