Lieferungen - 335072-2022

22/06/2022    S119

Slovensko-Bratislava: Informačné a propagačné výrobky

2022/S 119-335072

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81272
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Tomáš Rybárik
E-mail: tomas.rybarik@minv.sk
Telefón: +421 250944591
Fax: +421 250944046
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.minv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Informačné a propagačné predmety_DNS

Referenčné číslo: V2020402
II.1.2)Hlavný kód CPV
39294100 Informačné a propagačné výrobky
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je dodávka predovšetkým

informačných a propagačných predmetov, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa

spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako CPV) najmä v rozsahu skupiny 392, 798,185 a 301 vrátane

služieb spojených s ich dodávkou na miesta dodania a vyložením tovaru do skladu na miesto určenia. Verejný

obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny kód CPV zo skupiny 392 alebo inej skupiny podľa CPV na

zaradenie tovarov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 2 155.40 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79800000 Tlačiarenské a príbuzné služby
18512000 Mince a medaily
39298700 Trofeje
30192000 Kancelárske potreby
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Útvary a zariadenia rezortu MV SR.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je dodávka predovšetkým

informačných a propagačných predmetov, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa

spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako CPV) najmä v rozsahu skupiny 392, 798,185 a 301, vrátane

služieb spojených s ich dodávkou na miesta dodania a vyložením tovaru do skladu na miesto určenia. Verejný

obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny kód CPV zo skupiny 392 alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov.

Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať konkrétnu zákazku s použitím DNS na základe Výzvy na predkladanie

ponúk (ďalej ako Výzva na predkladanie ponúk). Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená

v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky v súlade so súťažnými

podkladmi.

Verejný obstarávateľ predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,

nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Rovnako objem

konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému, verejný obstarávateľ predpokladá

od jednotiek až po tisíce jednotiek v konkrétnej zadávanej zákazke v rámci dynamického nákupného systému.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia vrátane konkrétnych dodacích

miest, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým zaradeným

záujemcom prostredníctvom informačného systému Elektronický kontraktačný systém (EKS).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

V prípade, že konkrétna zákazka bude spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie, Výzva na predkladanie ponúk

bude obsahovať aj informácie o podmienkach poskytovateľa finančných prostriedkov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Bol vytvorený dynamický nákupný systém
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 084-214170
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO2-2022/002062-014
Názov:

Propagačné predmety s potlačou 3/22 - pre projekt Rozšírenie a modernizácia komunikačného kanálu Europol SIENA.

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
03/06/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 5
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: DMC, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36777455
Poštová adresa: J. Murgaša 100
Mesto/obec: Nové Zámky
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 94064
Štát: Slovensko
E-mail: hucikova@dmc.sro.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 2 155.40 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania konkrétnej DNS zákazky Propagačné predmety s potlačou 3/22 - pre projekt Rozšírenie a modernizácia komunikačného kanálu Europol SIENA, ktorá bola realizovaná IIQ roku 2022 v rámci zriadeného DNS - Informačné a propagačné predmety_DNS.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/06/2022