Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 335077-2022

22/06/2022    S119

Slovensko-Nitra: Učebné pomôcky a zariadenia

2022/S 119-335077

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Nitriansky samosprávny kraj
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37861298
Poštová adresa: Rázusova 2/A
Mesto/obec: Nitra
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 94901
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Morvayová
E-mail: andrea.morvayova@unsk.sk
Telefón: +421 376922915
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://unsk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://unsk.e-obstaranie.sk/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Samospráva

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

„Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ - SOŠ Šurany

Referenčné číslo: 02561/2022/VOaKI
II.1.2)Hlavný kód CPV
39162200 Učebné pomôcky a zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je nákup IKT, kovoobrábacích strojov a didaktických prístrojov do dielní a odborných učební pre SOŠ technickú Šurany, ktorý pozostáva z nákupu nových zariadení vrátane ich dodávky, montáže, zaškolenia obsluhy, likvidácie odpadov a záručného servisu.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu obstarávania" pre každú časť predmetu zákazky.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 293 466.67 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

IKT a software

Časť č.: 1.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30236000 Rôzne počítačové vybavenie
30213000 Osobné počítače
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, 942 01 Šurany

II.2.4)Opis obstarávania:

Podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti "B.1 Opis predmetu obstarávania" časť I. Interaktívne a komunikačné technológie a aplikačné programové vybavenie. Predmetom zákazky je modernizácia odborných učební pre praktické vyučovanie, zariadenie modernými interaktívno-komunikačnými technológiami a aplikačným programovým vybavením na rozvoj zručností pre riadenie a automatizáciu, doplnenie materiálno-technického vybavenia, aby zodpovedalo najnovším normám a štandardom pre lepšiu praktickú prípravu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Výzva IROP-Z-302021L287-223-14. Kód projektu: 302021L287

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kovoobrábacie stroje

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42630000 Kovoobrábacie stroje
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, 942 01 Šurany

II.2.4)Opis obstarávania:

Podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti "B.1 Opis predmetu obstarávania" časť II. Kovoobrábacie stroje. Predmetom zákazky je modernizácia, automatizácia odborných učební pre praktické vyučovanie,

zariadenie modernými strojmi a zariadeniami na rozvoj praktických a manuálnych zručností, doplnenie materiálnotechnického vybavenia, aby zodpovedalo najnovším normám a štandardom pre lepšiu praktickú prípravu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Výzva IROP-Z-302021L287-223-14. Kód projektu: 302021L287

II.2.14)Doplňujúce informácie

Časť 2. bola zrušená v súlade s § 57 ods. 2 ZVO sa ruší časť II. Kovoobrábacie stroje. Zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, a v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Didaktické pracoviská

Časť č.: 3.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39162200 Učebné pomôcky a zariadenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, 942 01 Šurany

II.2.4)Opis obstarávania:

Podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti B. 1 Opis predmetu obstarávania časť III. Didaktické pracoviská. Predmetom zákazky je modernizácia, automatizácia a elektronizácia odborných učební pre praktické vyučovanie, zariadenie modernými didaktickými prístrojmi a zariadeniami na rozvoj praktických a manuálnych zručností, doplnenie materiálno-technického vybavenia, aby zodpovedalo najnovším normám a štandardom pre lepšiu praktickú prípravu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Výzva IROP-Z-302021L287-223-14. Kód projektu: 302021L287

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 193-501904
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1.
Názov:

IKT a software

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
06/06/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: DIDACTIC Martin, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36374881
Poštová adresa: Novomestského 5/24
Mesto/obec: Martin
Kód NUTS: SK0 Slovensko
PSČ: 03601
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 154 029.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 152 890.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
06/06/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: DIDACTIC Martin, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36374881
Poštová adresa: Novomestského 5/24
Mesto/obec: Martin
Kód NUTS: SK0 Slovensko
PSČ: 03601
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 420 494.67 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 418 444.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/06/2022