Dienstleistungen - 335122-2020

16/07/2020    S136

Polen-Olsztyn: Verwaltung von Müllhalden

2020/S 136-335122

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: 510734049
Postanschrift: ul. Lubelska 53
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-410
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
E-Mail: b.baginska@zgok.olsztyn.pl
Telefon: +48 895552010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zgok.olsztyn.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07

Referenznummer der Bekanntmachung: ZGOK/PN/36/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07.

2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie odbierał ww. odpady od Zamawiającego – siedziba ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Lubelska 53.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 227 500.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07.

2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie odbierał ww. odpady od Zamawiającego – siedziba ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Lubelska 53.

3. Ze względu na przedmiot, zamówienie musi być realizowane, w szczególności zgodnie z nw. przepisami:

— ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019.0.701),

— ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1454).

4. Ilość odpadu przeznaczona do odbioru i zagospodarowania w ramach zamówienia wynosi do 550 Mg – zgodnie z poniższym zestawieniem. Ilość odpadów o kodzie 17 01 07 przeznaczonych do obioru i zagospodarowania w ramach zamówienia podstawowego wynosi do 250,00 Mg, ilość odpadów o kodzie 17 01 07 w ramach opcji wynosi do 250,00 Mg oraz ilość odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 w ramach opcji wynosi do 50,00 Mg.

5. Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą:

1) odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 w ilości do 50,00 Mg oraz

2) zwiększenia ilości odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania o kodzie 17 01 07 o 250,00 Mg.

6. Z uwagi na okoliczność, że Zamawiający nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za ilości odpadów kierowanych do jego instalacji oraz ich jakość, nie są one gwarantowane przez Zamawiającego.

7. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby następujące prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów objętych zamówieniem były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 5 czerwca 2019 r.), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu lub kierowców.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą:

1) odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 w ilości do 50,00 Mg oraz;

2) zwiększenia ilości odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania o kodzie 17 01 07 o 250,00 Mg.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 093-222510
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Koma Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Towarowa 20A
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 10-417
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 45 950.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zam. pub. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Dodatkowo przewiduje się wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.4. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.5. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć ją wadium w wysokości 2 000 PLN.

4. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, przekazywane są formie elektronicznej przy użyciu:

4.1. miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

lub

4.2. ePUAP-u dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

lub

4.3. poczty elektronicznej Zamawiającego zamowienia@zgok.olsztyn.pl.

5. Przewiduje się udzielenie zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 do wartości 200 000,00 PLN netto, co stanowi 48 846,09 EUR, na zasadach określonych w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=18839

6. Ofertę wraz z oświadczeniem w formie JEDZ należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

7. Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w niniejszym formularzu, wszystkie informacje dotyczące postępowania i zamówienia (w tym informacje, o których mowa w art. 41 ustawy Pzp) zostały zamieszczone stronie internetowej Zamawiającego w dokumentach składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana Specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego w odpowiedzi na wniesione odwołanie. Szczegółowo środki ochrony prawnej umówiono w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020