Dienstleistungen - 335132-2020

16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Forschungsdienste

2020/S 136-335132

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Nationale Identifikationsnummer: 000132629
Postanschrift: ul. Szachowa 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Postleitzahl: 04-894
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Olszewska
E-Mail: M.Olszewska@itl.waw.pl
Telefon: +48 225128207
Fax: +48 225128110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.itl.waw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: instytut badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: badania naukowe i prace rozwojowe

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa projektowania układów scalonych w formie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na potrzeby implementacji innowacyjnego komponentu sprzętowo-programowego w projekcie IDSoC

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ/04/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
73110000 Forschungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe w formie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na potrzeby opracowania, implementacji i wytworzenia innowacyjnego komponentu sprzętowo-programowego (układu scalonego i oprogramowania wbudowanego – ang. firmware) w projekcie IDSoC realizowanym w I konkursie w ramach programu CyberSecIdent (nakierowanym na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP).

2. Od Wykonawcy wymagane będzie aktywne uczestnictwo oraz konsultacje w procesie opracowania wymagań oraz określenia zakresu prac dotyczących sprzętowej realizacji funkcji układu scalonego IDSoC, jego bloków składowych oraz całego kryptosystemu.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego zawarte są w niniejszym SIWZ (między innymi w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, oraz załączniku nr 8 – Wzorze umowy).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
73400000 Forschung und Entwicklung für Sicherheits- und Verteidigungsgüter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe w formie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na potrzeby opracowania, implementacji i wytworzenia innowacyjnego komponentu sprzętowo-programowego (układu scalonego i oprogramowania wbudowanego – ang. firmware) w projekcie IDSoC realizowanym w I konkursie w ramach programu CyberSecIdent (nakierowanym na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP).

2. Od Wykonawcy wymagane będzie aktywne uczestnictwo oraz konsultacje w procesie opracowania wymagań oraz określenia zakresu prac dotyczących sprzętowej realizacji funkcji układu scalonego IDSoC, jego bloków składowych oraz całego kryptosystemu.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego zawarte są w niniejszym SIWZ (między innymi w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, oraz załączniku nr 8 – Wzorze umowy).

Opis przedmiotu projektu, harmonogram projektu oraz zakres realizacji poszczególnych zadań ściśle wynika z umowy o dofinansowanie projektu Cybersecident/369203/I/NCBR/2017 wraz z Aneksem nr 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kompetencje / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja i wsparcie techniczne / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia należytego wykonania umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 111-269876
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Usługa projektowania układów scalonych w formie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na potrzeby implementacji innowacyjnego komponentu sprzętowo-programowego w projekcie IDSoC

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane są do oferty):

1. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, dotyczący:

a) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt VI.2. SIWZ),

b) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt VI.2. SIWZ).

2. Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie http://espd.uzp.gov.pl/ wprowadził możliwość stosowania nieodpłatnego narzędzia wspierającego m.in. Wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ.

3. Zamawiający informuje, że w części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ przewiduje możliwość złożenia przez Wykonawcę ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), co pozwala Wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego. Wykonawca ogranicza się do wypełnienia α Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (załącznik nr 7 do SIWZ).

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:

1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020