Dienstleistungen - 335134-2020

16/07/2020    S136

Polen-Staszów: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 136-335134

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Staszów
Postanschrift: ul. Oględowska 4
Ort: Staszów
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Postleitzahl: 28-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Drożdżowska
E-Mail: joanna.drozdzowska@radom.lasy.gov.pl
Telefon: +48 158646842

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.staszow.radom.lasy.gov.pl/

Adresse des Beschafferprofils: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_staszow/zamowienia_publiczne

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna SP nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2020, etap II

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.272.67.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Staszów w drugim półroczu 2020 r.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

Tereny zarządzane przez Nadleśnictwo Staszów, w szczególności teren szkółki leśnej w Czernicy, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— mechaniczne spulchnianie pomiędzy sadzonkami ar 2 600,00,

— bronowanie gleby ar 2 380,00,

— orka pełna ar 840,00,

— mechaniczne spulchnianie gleby ar 1 130,00,

— spulchnianie gleby na międzyrzędach dla DB i BK również w okresie wschodów ar 300,00,

— podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem sekcyjnym ar 50,00,

— zbiór i wywóz kamieni ar 530,00,

— mechaniczne włókowanie powierzchni ar 1 080,00,

— pielenie w rzędach lub pasach ar 1 430,00,

— pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów ar 10,00,

— zakładanie lub zdejmowanie osłon ar 570,00,

— wyjęcie wielolatek liściastych wyoranych mechanicznie tszt. 237,00,

— sortowanie 2/3-latek liściastych z wiązaniem w pęczki tszt. 222,00,

— sortowanie 4-latek liściastych z wiązaniem w pęczki tszt. 15,00,

— dołowanie 2/3-latek liściastych z doniesieniem tszt. 178,00,

— dołowanie 4-latek liściastych z doniesieniem tszt. 11,00,

— żelowanie korzeni sadzonek tszt. 11,00,

— oprysk opryskiwaczem ciągnikowym na szkółce leśnej ar 2 426,00,

— ręczny wysiew nasion ar 530,00,

— badanie zapędraczenia gleby – doły próbne szt. 155,00,

— pomoc przy wykonywaniu oceny produkcji szkółkarskiej h 96,00,

— prace godzinowe ciągnikowe h 10,00,

— prace godzinowe ręczne h 352,00,

— sprzątanie terenu szkółki h 75,00,

— wałowanie ugoru zielonego ar 350,00,

— wykonanie termoterapii żołędzi kg 24 600,00,

— zaprawianie przedsiewne nasion skg 246,00.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (zadań) zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w Opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Skrócenie terminu wynika z konieczności zagwarantowania wykonania prac szkółkarskich związanych z pieleniem i opryskami chemicznych. Zamawiający w przeprowadzonym przetargu nieog. NZ.272.102.2020 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej ... w roku 2020”, nie uzyskał oferty na prace szkółkarskie – pakiet nr VI. Zamawiający nie pozyskał też Wykonawcy do przeprowadzenia negocjacji w ramach ZWR na całość prac. Do tej pory Zamawiający pozyskał Wykonawcę tylko do części zakresu prac przypadających na okres wiosenny.

Pilna potrzeba wynika z zapewnienia prowadzenia właściwej gospodarki szkółkarskiej: wykonanie ww. czynności jest powiązane z warunkami pogodowymi (duża ilość opadów połączona z wysoką temperaturą przyspieszyła konieczność wykonania) oraz terminu ich wykonywania przewidzianego instrukcjami. Czynności te stanowią 50 % planowanej wartości zamówienia.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 127-310961
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020