Lieferungen - 335210-2022

22/06/2022    S119

България-Шумен: Микробуси

2022/S 119-335210

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ШУМЕН
Национален регистрационен номер: 000931721
Пощенски адрес: бул. СЛАВЯНСКИ №17
Град: гр.Шумен
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Пощенски код: 9700
Държава: България
Лице за контакт: Милена Кънчева
Електронна поща: m.kancheva@shumen.bg
Телефон: +359 54857747
Факс: +359 54800400
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.shumen.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1156
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка чрез покупка на пътнически автомобил, нов, неупотребяван за нуждите на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност““

II.1.2)Основен CPV код
34114400 Микробуси
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка включва доставка и гаранционно обслужване на 1 бр. пътнически автомобил, нов, неупотребяван за нуждите на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност“, гр. Шумен.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 42 480.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34114400 Микробуси
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Основно място на изпълнение:

франко склада на ОП „Паркове и обредна дейност“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка включва доставка и гаранционно обслужване на 1 бр. пътнически автомобил, нов, неупотребяван за нуждите на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност“, гр. Шумен.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок на доставка (в календарни дни) / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на открита процедура
Обяснение:

Мотиви за избор на процедура:

1. процедурата за възлагане чрез открита процедура е прекратена;

2. процедурата за възлагане чрез открита процедура да е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи;

3. първоначално обявените условия не са съществено променени;

4. прогнозната стойност на обществената поръчка е по-висока от максималните стойностни прагове по чл. чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП

Предпоставките са налице кумулативно.

Относно първата предпоставка:

С Решение № D10981655/09.12.2021 г. на инж. Боян Тодоров - заместник-кмет СЕ на Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-25-1140/02.06.2021 г. на Кмета на Община Шумен, изменено с Решение № D11024054/10.12.2021г. на Татяна Костова - заместник-кмет БФ на Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-25-1138/02.06.2021 г. на Кмета на Община Шумен, е прекратена обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка чрез покупка на пътнически автомобил, нов, неупотребяван за нуждите на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност“, публикувана в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) с № 00138-2021-0062.

Относно втората предпоставка:

Основанието за прекратяване на процедурата е чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

Относно третата предпоставка:

При съпоставяне на условията на настоящата обществена поръчка с първоначално обявените условия по прекратената процедура, може да се направи обоснован извод, че същите не са съществено променени.

Относно четвърта предпоставка:

Прогнозната стойност е в размер на 42 500,00 лв. (четиридесет и две хиляди и петстотин лева) без включен ДДС, т.е. под праговете посочени в чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Предвид, че през последните 12 (дванадесет) месеца, Община Шумен е предвидила разходи над стойността за открита процедура.

Видно от описаното по-горе, са налице всички предпоставки, посочени в чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, което обосновава приложимостта на посочената разпоредба.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 47761
Наименование:

„Доставка чрез покупка на пътнически автомобил, нов, неупотребяван за нуждите на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност““

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/06/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: АЛИАНС АУТО ВАРНА ООД
Национален регистрационен номер: 202056238
Пощенски адрес: ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК №262
Град: гр. Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9009
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 42 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 42 480.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обявлението не подлежи на обжалване съгласно ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/06/2022