Lieferungen - 335273-2022

22/06/2022    S119

Polen-Bydgoszcz: Ausrüstung für Endoskopie und Endochirurgie

2022/S 119-335273

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 116-324199)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nationale Identifikationsnummer: 090538318
Postanschrift: ul. Powstańców Warszawy 5
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-681
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz WOJCIESZAK
E-Mail: dariuszwzp@10wsk.mil.pl
Telefon: +48 261417448
Fax: +48 261416110
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.10wsk.mil.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wieży endoskopowej

Referenznummer der Bekanntmachung: 76/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33168000 Ausrüstung für Endoskopie und Endochirurgie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa wieży endoskopowej wg załącznika Specyfikacji Technicznej - załącznik nr 2 do SWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 116-324199

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Oferta wg Wzoru oferty elektronicznej

Jednolity europejski dokument zamówienia

Oświadczenie z art. 5k Rozporzadzenia 833/2014 oraz z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)

Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna)

Specyfikacja Techniczna wieży endoskopowej

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Przedstawienie Deklaracji Zgodności CE (WE), kopii wpisu do rejestru wyrobów medycznych i prduktów biobójczych na oferowany przedmiot zamówienia

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (procedura pełna) - jesli dotyczy

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

Wykaz dostaw lub usług

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie z ZUS lub KRUS

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1 Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

2 Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

3 Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 , art. 109 ust. 1 pkt 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

muss es heißen:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Oferta wg Wzoru oferty elektronicznej

Jednolity europejski dokument zamówienia

Oświadczenie z art. 5k Rozporzadzenia 833/2014 oraz z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)

Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna)

Specyfikacja Techniczna wieży endoskopowej

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Deklaracja zgodności

Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na oferowane urządzenie

Karty techniczne, foldery, katalogi potwierdzające oferowane parametry okreslone w Specyfikacji Technicznej

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (procedura pełna) - jesli dotyczy

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

Wykaz dostaw lub usług

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie z ZUS lub KRUS

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1 Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

2 Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

3 Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 , art. 109 ust. 1 pkt 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 30/06/2022
Ortszeit: 08:45
muss es heißen:
Tag: 01/07/2022
Ortszeit: 08:45
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 27/09/2022
muss es heißen:
Tag: 28/09/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 30/06/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 01/07/2022
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: