Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 335289-2022

22/06/2022    S119

Polska-Sulęcin: Komputery przenośne

2022/S 119-335289

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 098-268440)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sulęcin
Krajowy numer identyfikacyjny: 5960010632
Adres pocztowy: Lipowa 18
Miejscowość: Sulęcin
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 69-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: maja.sobieraj-kusz@sulecin.pl
E-mail: umig@sulecin.pl
Tel.: +48 957553601
Faks: +48 957552122
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.sulecin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa laptopów w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Numer referencyjny: IZiG.271.7.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 651 szt. jednakowych, fabrycznie nowych laptopów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (wraz z wniesieniem - wstępnie ustalone miejsce to siedziba Zamawiającego, piętro II, brak windy) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 098-268440

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 06/07/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 20/09/2022
Powinno być:
Data: 03/10/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 06/07/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Uwaga! Zmianie uległ pkt 10 w załączniku nr 8 do SWZ (OPZ).