Lieferungen - 335294-2022

22/06/2022    S119

Polska-Janów Lubelski: Lampy i oprawy oświetleniowe

2022/S 119-335294

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 102-282948)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Janów Lubelski
Adres pocztowy: Jana Zamoyskiego 59
Miejscowość: Janów Lubelski
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 23-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Mucha
E-mail: zamowieniapubliczne@janowlubelski.pl
Tel.: +48 158724310
Adresy internetowe:
Główny adres: https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Janów Lubelski

Numer referencyjny: ZP.271.9.2022.TJ4
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Janów Lubelski, która jest realizowana w ramach projektu pn.: „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Janów Lubelski”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 102-282948

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 03/10/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do:11/10/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:

Data: 06/07/2022

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 14/07/2022

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 06/07/2022

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 14/07/2022

Czas lokalny: 11:00

VII.2)Inne dodatkowe informacje: