Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Dienstleistungen - 335302-2020

16/07/2020    S136

Polska-Ostrów Wielkopolski: Usługi związane z odpadami

2020/S 136-335302

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ostrów Wielkopolski
Krajowy numer identyfikacyjny: 250855498
Adres pocztowy: Gimnazjalna 5
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Fibig
E-mail: przetargi@ostrowwielkopolski.pl
Tel.: +62 7346200
Faks: +62 7346201
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ostrowwielkopolski.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.ostrowwielkopolski.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski”

Numer referencyjny: DZP-ZP.271.6.2020.1
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. odbiór i transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski i dostarczenie ich do instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych, tj. Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121;

2. przeprowadzanie jednorazowej, jednogodzinnej prelekcji edukacyjnej we wszystkich szkołach podstawowych (klasy 6–8) na terenie gminy Ostrów Wielkopolski oraz wydanie ulotek informacyjnych;

3. utworzenie i prowadzenie co najmniej jednego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 794 559.50 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. odbiór i transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski i dostarczenie ich do instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych, tj. Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121.

Odbiór i transport obejmuje:

1.1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

1.2. segregowane odpady komunalne z podziałem na:

— tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale,

— szkło,

— papier,

— przeterminowane leki,

— zużyte baterie,

— bioodpady, w sposób zgodny z przepisami:

— ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010),

— uchwały XV/146/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski,

— regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostrów Wielkopolski przyjętego uchwałą Rady Gminy Ostrów Wielkopolski nr XV/146/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.;

2. przeprowadzenie jednorazowej, jednogodzinnej prelekcji informacyjnej we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski (12 szkół zgodnie z załącznikiem nr 19 do SIWZ) dotyczącej negatywnych skutków spalania odpadów komunalnych, w terminie marzec–maj 2021 r., oraz wykonania ulotek, materiałów informacyjnych dla gospodarstw domowych z terenu gminy o sposobie zbierania odpadów komunalnych w tym odpadów problemowych i niebezpiecznych, promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy.

Sposób wykonania:

a) materiały o charakterze informacyjnym skierowane do mieszkańców nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) mają na celu kształtowanie pozytywnej postawy wobec środowiska naturalnego, promowanie segregowania odpadów, uświadomienie mieszkańcom problemu nadmiernego wytwarzania odpadów, w tym problemowych i niebezpiecznych;

b) materiały informacyjne w postaci ulotek w pełnym kolorze, formatu maksymalnie A5, zadruk dwustronny kolorowy na papierze kredowym o gramaturze co najmniej 130 g/m2, muszą zawierać treści informujące o:

— rodzajach odpadów,

— sposobie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (jakie frakcje odpadów do jakich pojemników/worków),

— rodzajach odpadów, których nie należy wrzucać do pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (np. odpady niebezpieczne, poprodukcyjne, itp.);

c) projekt graficzny ulotki (wraz z treścią) w wersji elektronicznej, przed wydrukiem, musi zostać pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ulotek w ilości 5 500 szt. w terminie do 31 grudnia 2020 r. Treść ulotki informacyjnej powinna zawierać nie więcej niż 4 000 znaków (bez spacji). Ponadto, wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do dostarczenia ulotek informacyjnych do każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy oraz do dostarczenia Zamawiającemu ulotek informacyjnych w ilości 400 szt.

Prelekcja edukacyjna może być przeprowadzona przez osobę posiadającą wiedzę w tym zakresie. Zamawiający nie wymaga dodatkowych uprawnień, czy też szczególnych kwalifikacji;

3. utworzenie i prowadzenie co najmniej jednego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) od mieszkańców gminy Ostrów Wielkopolski, zwanego dalej punktem, zlokalizowanego na terenie miasta Ostrów Wielkopolski lub gminy Ostrów Wielkopolski:

a) lokalizacja zapewniająca łatwy dostęp dla mieszkańców gminy;

b) teren utwardzony, skanalizowany, ogrodzony, oświetlony oraz dozorowany;

c) wykonawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na terenie której zlokalizowany będzie punkt.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 55 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 089-212688
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.
Adres pocztowy: ul. Staroprzygodzka 138
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 794 559.50 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 138 978.96 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 40 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

1. Odbiór i transport odpadów z miejscowości: Czekanów, Kwiatków, Lewków, Lewków Osiedle, Nowe Kamienice, Sadowie, Smardowskie Olendry, Wtórek, Wysocko Wielkie

2. Odbiór i transport odpadów z miejscowości: Biniew, Franklinów, Karski, Szczury.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1.5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

1.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

1.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

1.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

1.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

1.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

1.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 22 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020