Dienstleistungen - 335350-2020

16/07/2020    S136

die Slowakei-Pezinok: Dienstleistungen im Energiebereich

2020/S 136-335350

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Nationale Identifikationsnummer: 30801397
Postanschrift: Malacká cesta 63
Ort: Pezinok
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 902 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Martin Hromádka, PhD. – ekonomický riaditeľ
E-Mail: hromadka@pnpp.sk
Telefon: +421 911104806

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pnpp.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9481

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela

Referenznummer der Bekanntmachung: PNPP-NLZ-1/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71314000 Dienstleistungen im Energiebereich
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71314200 Verwaltungsdienste für Energieversorgung
45300000 Bauinstallationsarbeiten
51112000 Installation von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
51210000 Installation von Messgeräten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Predmetom zákazky je navrhnutie a realizácia opatrení na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva nemocnice. Spôsob implementácie zákazky bude charakterizovaný tým, že dodávateľ:

1.1 analyzuje stav predmetných budov a zariadení (ďalej celkovo "energetické hospodárstvo") a spotrebu energie v nich,

1.2 navrhne technické opatrenia na zníženie prevádzkových nákladov (náklady na energie, osobné náklady, náklady na opravy a údržbu) energetického hospodárstva,

1.3 tieto opatrenia realizuje, dohliada na prevádzkovanie energetického hospodárstva po realizácii opatrení a vyčísľuje dosiahnuté úspory,

1.4 zaručí sa za úspory dosiahnuté po realizácii opatrení a zabezpečí financovanie celého projektu na základe dosahovaných úspor. Objekty a zariadenia sú a zostávajú v majetku verejného obstarávateľa. Pojem zariadenia zahŕňa zariadenia inštalované podľa Prílohy 4 návrhu zmluvy (bod 2 Časť D. Obchodné podmienky súťažných podkladov) na dosiahnutie Garantovaných ročných úspor (ďalej ako "zariadenia" alebo "zariadenie").

2. V rámci plnenia predmetu zákazky bude dodávateľom vypracovaný návrh úsporných opatrení. Opatrenia budú následne realizované a financované z vlastných finančných prostriedkov dodávateľa.

Opatrenia sa budú týkať:

2.1 rekonštrukcie tepelného hospodárstva,

2.2 technického zariadenia budov,

2.3 zavedenia systému energetického manažmentu (EMS) pre energetické hospodárstvo vereného obstarávateľa.

3. Realizáciu niektorých vybraných opatrení verejný obstarávateľ explicitne požaduje, ďalšie opatrenia uchádzač navrhne samostatne tak, aby jeho ponuka bola ekonomicky čo najvýhodnejšia. Realizácia opatrení uvedených v bode 2 vyššie sa ukončí tým, že úspešný uchádzač riadne odovzdá a verejný obstarávateľ preberie predmet plnenia, ktorý sa týmto stane majetkom verejného obstarávateľa.

4. Cena projektu zahŕňa realizáciu úsporných opatrení (cenu predmetu zákazky vrátane analýzy spotreby energie, návrhu a projektového spracovania stavby, vykonania všetkých potrebných prác, spracovania dokumentácie skutočného vyhotovenia), cenu za dlhodobé financovanie a cenu za činnosti spojené s riadením a dozorovaním prevádzkovania, vyhodnocovaním úspor a spracovaním dohodnutých dokumentov počas celej doby projektu. Doba realizácie projektu je doba potrebná na prípravu a realizáciu technických úsporných opatrení a ďalších desať rokov, počas ktorých sa sledujú a vyhodnocujú úspory a verejný obstarávateľ spláca cenu projektu. Cena projektu bude verejným obstarávateľom hradená počas desiatich rokov od ukončenia investično- stavebnej časti formou polročných splátok, pričom podrobnejšie sú platobné podmienky upravené v návrhu zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania (Časť D. súťažných podkladov).

5. Všetky podrobnosti týkajúce sa realizácie predmetu zákazky a vyhodnocovania úspor sú uvedené v Časti B.a D. súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Celkové ročné úspory (A) / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 153-377399
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Za kritérium na hodnotenie ponúk bola Verejným obstarávateľom v Oznámení a v súťažných podkladoch určená ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Kritérium pozostávalo z dvoch podkritérií:

a)celkové ročné úspory (A) 60 bodov,

b)celková cena za realizáciu predmetu zákazky (B) 40 bodov.

V prípade predmetnej súťaže platí, že:

(i)ponuku predložili len dvaja uchádzači,

(ii)ani jeden z nich neponúkol cenu za realizáciu predmetu zákazky (podkritérium B) nižšiu ako je predpokladaná hodnota zákazky:

Jedným zo zákonných dôvodov fakultatívneho zrušenia použitého postupu zadávania zákazky Verejným obstarávateľom je aj skutočnosť, že v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od Verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, pričom zákonodarca príkladmo uvádza, čo sa za dôvody hodné osobitného zreteľa môže považovať.

Keďže:

V prípade Verejnej súťaže nastali viaceré dôvody, ktoré zákonodarca v ustanovení § 57 ods. 2 Zákona uvádza (t.j. neboli predložené viac ako dve ponuky a zároveň navrhované ceny v predložených ponukách oboch uchádzačov sú vyššie ako predpokladaná hodnota),

Uvedené skutočnosti nastali v procese verejného obstarávania a sú dôvodmi, pre ktoré by vzhľadom na ich povahu a závažnosť nebolo účelné vo verejnom obstarávaní pokračovať, resp. pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy ako výsledku verejného obstarávania,

Tieto dôvody nastali z objektívnych príčin, t.j. nie na základe vôle Verejného obstarávateľa a zároveň vykazujú takú intenzitu, ktorá je spôsobilá ovplyvniť výsledok alebo ďalší priebeh verejného obstarávania,

Uvedené dôvody zohľadňujú aj ekonomické možnosti Verejného obstarávateľa, keďže je zrejmé, že ponuky uchádzačov prekročili predpokladanú hodnotu zákazky (t.j. hodnotu, na ktorú má Verejný obstarávateľ pripravené finančné zdroje) a Verejný obstarávateľ nemá možnosť operatívne hľadať dodatočné zdroje na dofinancovanie realizácie predmetnej zákazky,

V záujme zachovania princípu hospodárnosti a efektívnosti musí Verejný obstarávateľ (i) vynakladať na obstaranie predmetu zákazky prostriedky len nevyhnutne potrebné na dosiahnutie cieľa sledovaného zadávacím procesom a viažuce sa na ekonomickú výhodnosť ponuky úspešného uchádzača a (ii) dosiahnuť za vynaložené prostriedky čo možno najlepšie plnenie,

Je Verejný obstarávateľ nútený konštatovať, že po zohľadnení všetkých vyššie uvedených skutočností, ako aj ustanovení Zákona a princípov uplatňovaných vo verejnom obstarávaní nie je pokračovanie vo Verejnej súťaži pre Verejného obstarávateľa ekonomicky výhodné. Všetky vyššie uvedené dôvody sú dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, ktoré sa vyskytli v priebehu verejného obstarávania a pre ktoré nemožno od Verejného obstarávateľa požadovať, aby v tomto verejnom obstarávaní pokračoval.

Verejný obstarávateľ v oznámení o zrušení ďalej informoval, že zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia postupom verejnej súťaže, avšak s upravenými požiadavkami na predmet zákazky.

2. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Revízne postupy a termíny pre ne stanovené sú definované v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávania o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2020