Dienstleistungen - 335428-2020

16/07/2020    S136

Polen-Stettin: Planungsleistungen im Bauwesen

2020/S 136-335428

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 123-301586)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Postanschrift: al. Bohaterów Warszawy 33
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 70-340
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Gabska
E-Mail: igabska@gddkia.gov.pl
Telefon: +48 914325320

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gddkia.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20”.

Referenznummer der Bekanntmachung: GDDKiA O.Sz.D-3.2413.31.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 123-301586

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w miesiącach: 43

muss es heißen:

Okres w miesiącach: 42

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług o określonych poniżej parametrach;

2) potencjału technicznego:

w celu realizacji zamówienia Wykonawca musi mieć dostępne narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne, wymienione poniżej;

3) osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby stanowiące personel kluczowy, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające poniższe wymagania.

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawcy:

„Nie dotyczy”;

2) potencjału technicznego:

W celu realizacji zamówienia Wykonawca musi mieć dostępne narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne, wymienione poniżej;

3) osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby stanowiące personel kluczowy, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające poniższe wymagania.

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) „Nie dotyczy”;

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe – Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Anstatt:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) Wykonawcy:

Wykonanie dwóch usług polegających na opracowaniu dokumentacji w zakresie STEŚR (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej) lub koncepcji programowej lub projektu budowlanego dla budowy lub rozbudowy drogi klasy GP lub S lub A albo ulicy klasy GP lub S o długości minimum 3,5 km.

2) Potencjału technicznego:

Wykonawca musi mieć dostępne narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne:

— sonda statyczna CPT wyposażona w stożek piezoelektryczny z możliwością pomiaru ciśnienia porowego „u” – min. 1 szt. na podwoziu samochodu ciężarowego,

— sonda statyczna CPT wyposażona w stożek piezoelektryczny z możliwością pomiaru ciśnienia porowego „u” – min. 1 szt. na podwoziu gąsienicowym,

— wiertnica mechaniczna przystosowana do wierceń rdzeniowanych z ciągłym poborem prób – min. 1 szt. na podwoziu gąsienicowym,

— wiertnica mechaniczna przystosowana do poboru próbek gruntu kat. „A” pierwszej klasy jakości – min. 1 szt. na podwoziu samochodu ciężarowego.

3) Osób:

1. osoba proponowana do pełnienia funkcji: główny projektant branży drogowej:

a) minimalna liczba osób: 1;

b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

— osoba ta musi wykazać, że wykonała/opracowała na stanowisku projektanta drogowego 2 opracowania w zakresie STEŚR (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej) lub koncepcji programowej lub projektu budowlanego dla budowy/rozbudowy drogi klasy GP lub S lub A albo ulicy klasy GP lub S o długości minimum 3,5 km każde,

— osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej;

2. osoba proponowana do pełnienia funkcji: główny projektant branży mostowej:

a) minimalna liczba osób: 1;

b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

— osoba ta musi wykazać, że wykonała/opracowała – na stanowisku projektanta mostowego 2 opracowania w zakresie STEŚR (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej) lub koncepcji programowej lub projektu budowlanego dla budowy/rozbudowy min. 4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A (dla każdego z opracowań),

— osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej;

3. zespół do opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej:

a) minimalna liczba osób: 2;

b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

— 1 osoba posiadająca uprawnienia XIII lub VII – wyznaczona do pełnienia funkcji dozoru,

— 1 osoba posiadająca uprawnienia VI lub VII – wyznaczona do pełnienia funkcji dokumentatora.

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej przez tę samą osobę. Zamawiający nie dopuszcza łączenia powyższych funkcji.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

muss es heißen:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) Wykonawcy:

„Nie dotyczy”;

2) Potencjału technicznego:

Wykonawca musi mieć dostępne narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne:

— sonda statyczna CPT wyposażona w stożek piezoelektryczny z możliwością pomiaru ciśnienia porowego „u” – min. 1 szt. na podwoziu samochodu ciężarowego,

— sonda statyczna CPT wyposażona w stożek piezoelektryczny z możliwością pomiaru ciśnienia porowego „u” – min. 1 szt. na podwoziu gąsienicowym,

— wiertnica mechaniczna przystosowana do wierceń rdzeniowanych z ciągłym poborem prób – min. 1 szt. na podwoziu gąsienicowym,

— wiertnica mechaniczna przystosowana do poboru próbek gruntu kat. „A” pierwszej klasy jakości – min. 1 szt. na podwoziu samochodu ciężarowego.

3) Osób:

1. osoba proponowana do pełnienia funkcji: główny projektant branży drogowej:

a) minimalna liczba osób: 1;

b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

— osoba ta musi wykazać, że wykonała/opracowała na stanowisku projektanta drogowego 2 opracowania w zakresie STEŚR (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej) lub koncepcji programowej lub projektu budowlanego dla budowy/rozbudowy drogi klasy GP lub S lub A albo ulicy klasy GP lub S o długości minimum 3,5 km każde,

— osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

2. osoba proponowana do pełnienia funkcji: główny projektant branży mostowej:

a) minimalna liczba osób: 1;

b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

— osoba ta musi wykazać, że wykonała/opracowała – na stanowisku projektanta mostowego 2 opracowania w zakresie STEŚR (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej) lub koncepcji programowej lub projektu budowlanego dla budowy/rozbudowy min. 4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A (dla każdego z opracowań),

— osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej.

3. zespół do opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej:

a) minimalna liczba osób: 2;

b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

— 1 osoba posiadająca uprawnienia XIII lub VII – wyznaczona do pełnienia funkcji dozoru,

— 1 osoba posiadająca uprawnienia VI lub VII – wyznaczona do pełnienia funkcji dokumentatora.

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej przez tę samą osobę. Zamawiający nie dopuszcza łączenia powyższych funkcji.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: