Dienstleistungen - 335429-2020

16/07/2020    S136

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia komputerowego

2020/S 136-335429

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 133-327648)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Policji
Adres pocztowy: ul. Puławska 148/150
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Brzezińska
E-mail: ewa.brzezinska@policja.gov.pl
Tel.: +48 477211894
Faks: +48 477211857
Adresy internetowe:
Główny adres: www.policja.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup szkolenia z obsługi oprogramowania NUIX wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną (projekt Hercule III 2014–2020)

Numer referencyjny: 109/BF/20/EB/Hercule
II.1.2)Główny kod CPV
80533100 Usługi szkolenia komputerowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup szkolenia z obsługi oprogramowania NUIX wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną w ramach projektu „Wdrożenie narzędzia IT do analizy dużych ilości danych przechowywanych na urządzeniach elektronicznych” – „Implementation of IT tool for analysis of large volumes of data stored on various electronic devices" (akronim: CIIB-LargeVolDatAn) z programu Komisji Europejskiej Hercule III 2014–2020.

Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 133-327648

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

Zadanie nr 1 – szkolenie dla 76 użytkowników z wykonywania zaawansowanych analiz kryminalnych przy wykorzystaniu oprogramowania do analizy dużych woluminów danych na zabezpieczonych nośnikach cyfrowych NUIX – poziom zaawansowany oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla 72 osób.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 9 000,00 PLN. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości oferty brutto.

Zadanie nr 2 – szkolenie dla 31 użytkowników z wykonywania zaawansowanych analiz kryminalnych przy wykorzystaniu oprogramowania do analizy dużych woluminów danych na zabezpieczonych nośnikach cyfrowych NUIX – poziom zaawansowany oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla 27 osób.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu

Przyznane. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 5 800,00 PLN. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości oferty brutto.

Powinno być:

Zadanie nr 1 – szkolenie dla 76 użytkowników z wykonywania zaawansowanych analiz kryminalnych przy wykorzystaniu oprogramowania do analizy dużych woluminów danych na zabezpieczonych nośnikach cyfrowych NUIX– poziom zaawansowany oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla 72 osób.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 9 000,00 PLN. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty brutto.

Zadanie nr 2 – szkolenie dla 31 użytkowników z wykonywania zaawansowanych analiz kryminalnych przy wykorzystaniu oprogramowania do analizy dużych woluminów danych na zabezpieczonych nośnikach cyfrowych NUIX – poziom zaawansowany oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla 27 osób.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 5 800,00 PLN. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty brutto.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: