Dienstleistungen - 335439-2020

16/07/2020    S136

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

2020/S 136-335439

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 105-253954)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Ośrodek Informatyki
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 132–136
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Edelszejn
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Tel.: +48 222502883
Faks: +48 222502987

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.coi.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie wsparcia technicznego i subskrybcji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft, oraz dostawy licencji w ramach prawa opcji – w związku z odnowieniem umowy Enterprise Agr

Numer referencyjny: COI-ZAK.262.18.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wsparcia technicznego i subskrybcji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft, oraz dostawy licencji w ramach prawa opcji – w związku z odnowieniem umowy Enterprise Agreement, szczegółowo opisane w rozdziale II SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1 podstawowy (gwarantowany) zakres zamówienia, tj. zadanie nr 1 – Zapewnienie subskrypcji platformowej usługi hostingowej i chmurowej oraz wsparcia technicznego dla posiadanych licencji w ramach aktualnej umowy Enterprise Agreement obowiązującej do 31.5.2020, w formie Software Assurance;

1.2 zakres zamówienia w ramach prawa opcji, tj. zadanie nr 2 – Realizacja dostaw licencji bezterminowych wraz ze wsparciem technicznym oraz subskrypcji w ramach prawa opcji na potrzeby uzupełnienia licencji w ramach rozbudowy środowiska Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 105-253954

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 06/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 06/08/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: