Dienstleistungen - 335471-2020

16/07/2020    S136

Polen-Kalisz: Software-Implementierung

2020/S 136-335471

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Kalisz
Nationale Identifikationsnummer: 250855877
Postanschrift: Główny Rynek 20
Ort: Kalisz
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Postleitzahl: 62-800
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Luciński
E-Mail: msip-przetarg@um.kalisz.pl
Telefon: +48 625049721
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kalisz.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla regionalnej zintegrowanej infrastruktury informacji przestrzennej aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Referenznummer der Bekanntmachung: Oznaczenie sprawy: WGK.271.01.2.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72263000 Software-Implementierung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
38221000 Geografische Informationssysteme (GIS oder gleichwertiges System)
72268000 Bereitstellung von Software
72224100 Planung im Bereich Systemimplementierung
72240000 Systemanalyse und Programmierung
80500000 Ausbildung
90742200 Schutz vor Lärmbelästigungen
71354000 Kartografiedienste
90712100 Umweltorientierte Stadtentwicklungsplanung
72319000 Datenbereitstellung
71335000 Technische Studien
72300000 Datendienste
72314000 Datenerhebung und -zusammentragung
30236000 Diverse Computerausrüstungen
72611000 Technische Computerunterstützung
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Hauptort der Ausführung:

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje obszar jednostek samorządu terytorialnego wskazanych w pkt II.2.4 ogłoszenia.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) dostawę i montaż serwera centralnego wraz z zasilaczami UPS, konsolą KVM, urządzeniem typu NAS z dyskami (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych SOPZ);

2) dostawę i montaż serwerów wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS dla wszystkich JST AKO (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

3) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwera danych przestrzennych GIS (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

4) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie bazy danych GIS (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

5) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu zasilającego RZIIP AKO (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

6) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie warstw GIS (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ), w tym m.in.:

a) opracowanie i wykonanie ortofotomapy terenu AKO oraz zdjęć ukośnych miasta Kalisza i gminy miasto Ostrów Wielkopolski;

b) opracowanie i wykonanie portalu (w zakresie min. 12 grup tematycznych wskazanych w SOPZ);

c) opracowanie i wykonanie mapy akustycznej miasta Kalisza i gminy miasto Ostrów Wielkopolski;

d) założenie dla JST AKO elektronicznych baz danych zawierających dane w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz z ich aktualizacją;

7) dostawę i montaż sprzętu komputerowego przeznaczonego do obsługi systemu dla każdej JST AKO (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

8) dostawę sprzętu informatycznego oraz geoinformatycznego służącego aktualizacji, sprawdzaniu poprawności danych oraz funkcjonalności systemu i jego prezentacji (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

9) przeprowadzenie cyklu szkoleń z obsługi RZIIP AKO (zgodnie z opisem zawartym w SOPZ);

10) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, przygotowanie planu realizacji zamówienia (w tym opracowanie projektu technicznego wdrożenia RZIIP AKO) oraz dostarczenie wymaganej powykonawczej dokumentacji projektowej (technicznej i eksploatacyjnej);

11) asystę techniczną po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia (w tym konsultacje związane z obsługą systemu) przez okres równy udzielonej gwarancji i rękojmi za wady.

2. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60-miesięcznej gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3. Zasady rozliczania Zamawiającego z Wykonawcą za realizację przedmiotu zamówienia oraz szczegóły wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy oraz „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, zwanym w niniejszym ogłoszeniu „SOPZ” stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną w niniejszym ogłoszeniu „SIWZ”).

4. Zamówienie, będące przedmiotem postępowania, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020 na realizację projektu pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (alokacja strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej), numer projektu: RPWP.02.01.03-30-0001/17 (zwanego w niniejszym ogłoszeniu „Projektem”).

5. Jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej będące uczestnikami projektu (zwane w niniejszym ogłoszeniu JST AKO) są: Miasto Kalisz, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina i Miasto Odolanów, Gmina i Miasto Raszków, Gmina i Miasto Stawiszyn, Gmina Blizanów, Gmina Ceków-Kolonia, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Koźminek, Gmina Lisków, Gmina Mycielin, Gmina Opatówek, Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Przygodzice, Gmina Sieroszowice, Gmina Sośnie, Gmina Szczytniki, Gmina Żelazków, Gmina Gołuchów, Powiat Ostrowski, Powiat Kaliski, Powiat Pleszewski (w granicach gminy Gołuchów).

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 13
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPWP.02.01.03-30-0001/17

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 039-088561

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla regionalnej zintegrowanej infrastruktury informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
07/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Opegieka Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 001364260
Postanschrift: al. Tysiąclecia 11
Ort: Elbląg
NUTS-Code: PL621 Elbląski
Postleitzahl: 82-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 6 419 000.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Szczegółowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także innych środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej dziale VI.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
72263000 Software-Implementierung
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
38221000 Geografische Informationssysteme (GIS oder gleichwertiges System)
72268000 Bereitstellung von Software
72224100 Planung im Bereich Systemimplementierung
72240000 Systemanalyse und Programmierung
80500000 Ausbildung
90742200 Schutz vor Lärmbelästigungen
71354000 Kartografiedienste
90712100 Umweltorientierte Stadtentwicklungsplanung
72319000 Datenbereitstellung
71335000 Technische Studien
72300000 Datendienste
72314000 Datenerhebung und -zusammentragung
30236000 Diverse Computerausrüstungen
72611000 Technische Computerunterstützung
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Hauptort der Ausführung:

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje obszar jednostek samorządu terytorialnego wskazanych w pkt II.2.4 ogłoszenia.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) dostawę i montaż serwera centralnego wraz z zasilaczami UPS, konsolą KVM, urządzeniem typu NAS z dyskami (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych SOPZ);

2) dostawę i montaż serwerów wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS dla wszystkich JST AKO (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

3) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwera danych przestrzennych GIS (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

4) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie bazy danych GIS (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

5) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu zasilającego RZIIP AKO (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

6) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie warstw GIS (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ), w tym m.in.:

a) opracowanie i wykonanie ortofotomapy terenu AKO oraz zdjęć ukośnych Miasta Kalisza i Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski;

b) opracowanie i wykonanie portalu (w zakresie min. 12 grup tematycznych wskazanych w SOPZ);

c) opracowanie i wykonanie mapy akustycznej miasta Kalisza i gminy miasto Ostrów Wielkopolski;

d) założenie dla JST AKO elektronicznych baz danych zawierających dane w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz z ich aktualizacją;

7) dostawę i montaż sprzętu komputerowego przeznaczonego do obsługi systemu dla każdej JST AKO (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

8) dostawę sprzętu informatycznego oraz geoinformatycznego służącego aktualizacji, sprawdzaniu poprawności danych oraz funkcjonalności systemu i jego prezentacji (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

9) przeprowadzenie cyklu szkoleń z obsługi RZIIP AKO (zgodnie z opisem zawartym w SOPZ);

10) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, przygotowanie planu realizacji zamówienia (w tym opracowanie projektu technicznego wdrożenia RZIIP AKO) oraz dostarczenie wymaganej powykonawczej dokumentacji projektowej (technicznej i eksploatacyjnej);

11) asystę techniczną po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia (w tym konsultacje związane z obsługą systemu) przez okres równy udzielonej gwarancji i rękojmi za wady.

2. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60-miesięcznej gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3. Zasady rozliczania Zamawiającego z Wykonawcą za realizację przedmiotu zamówienia oraz szczegóły wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy oraz „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, zwanym w niniejszym ogłoszeniu „SOPZ” stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną w niniejszym ogłoszeniu „SIWZ”).

4. Zamówienie, będące przedmiotem postępowania, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020 na realizację projektu pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (alokacja strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej), numer projektu: RPWP.02.01.03-30-0001/17 (zwanego w niniejszym ogłoszeniu „Projektem”).

5. Jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej będące uczestnikami projektu (zwane w niniejszym ogłoszeniu JST AKO) są: Miasto Kalisz, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina i Miasto Odolanów, Gmina i Miasto Raszków, Gmina i Miasto Stawiszyn, Gmina Blizanów, Gmina Ceków-Kolonia, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Koźminek, Gmina Lisków, Gmina Mycielin, Gmina Opatówek, Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Przygodzice, Gmina Sieroszowice, Gmina Sośnie, Gmina Szczytniki, Gmina Żelazków, Gmina Gołuchów, Powiat Ostrowski, Powiat Kaliski, Powiat Pleszewski (w granicach gminy Gołuchów).

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 07/02/2019
Ende: 06/08/2020
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 6 419 000.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Opegieka Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 001364260
Postanschrift: al. Tysiąclecia 11
Ort: Elbląg
NUTS-Code: PL621 Elbląski
Postleitzahl: 82-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

A. W wyniku zawartego aneksu nr 3 z dnia 17 czerwca 2020 r. na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3, 4, 5, 6 i ust. 3 umowy zmianie uległ termin wykonania umowy z dnia 17 czerwca 2020 r. na dzień 6 sierpnia 2020 r., a na podstawie § 18 ust. 4 pkt 1 umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) w związku z art. 15r ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) pkt 12.2 ppkt 6 i 7 załącznika nr 3 SOPZ do SIWZ (stanowiącego załącznik do umowy) otrzymał brzmienie:

„6) Szkolenia dla użytkowników zwykłych i koordynatorów odbywać się w formie online.

7) Szkolenia dla administratorów winny zostać przeprowadzone w formie online”.

Zmiana umowy w zakresie formy szkoleń na online, gdzie osoba szkolona będzie uczestniczyć w szkoleniu na stanowisku roboczym w siedzibie partnera projektu wynika z faktu zaistnienia okoliczności związanych z pandemią COVID-19, w tym wytycznych GIS, MZ dotyczących stosowania „dystansu społecznego” oraz jest realizacją wyrażonej przez partnerów projektu woli w tym zakresie.

B. Informacja na temat wcześniejszych zmian w umowie zawarta została w ogłoszeniu o modyfikacjach opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2020/S 107-260229 z dnia 4 czerwca 2020 r.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności został zawarty w pkt VII.2.1 niniejszego ogłoszenia.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 6 419 000.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 6 419 000.00 PLN