Dienstleistungen - 335478-2020

16/07/2020    S136

Polska-Poznań: Usługi szkolenia zawodowego

2020/S 136-335478

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Jackowskiego 18
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 60-509
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rządkowska-Jurga
E-mail: zp@powiat.poznan.pl
Tel.: +48 618410686
Faks: +48 618418823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiat.poznan.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realizacja szkoleń i przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra

Numer referencyjny: ZP.272.00011.2020, ZP.ZD-00296/20
II.1.2)Główny kod CPV
80530000 Usługi szkolenia zawodowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Realizacja szkoleń i przygotowanie nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: „Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół powiatu poznańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Realizacja szkoleń i przygotowanie nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra.

2. Zamawiający wymagał, by osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadały uprawnienia, tj. certyfikaty trenerów potwierdzające uprawnienia do prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem programu GeoGebra, i/lub są lub były członkami w Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki albo innej organizacji zrzeszającej matematyków zajmujących się zastosowaniem oprogramowania interaktywnego w nauczaniu matematyki. W przypadku członków honorowych takiego Stowarzyszenia, Zamawiający wymaga przedstawienia kopi legitymacji członkowskiej, natomiast członek zwyczajny winien przedłożyć kopię podpisanej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

3. Zgodnie z zapisami § 1 ust. 10 projektu umowy, Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedłożył dokumenty o których mowa w rozdziale I pkt 2 ogłoszenia.

4. W przypadku zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w trakcie jego realizacji, nowe osoby muszą posiadać uprawnienia minimalne jak wskazane w rozdziale 1 pkt 2 ogłoszenia.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: „Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół powiatu poznańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.08.01.04-30-0004/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Forma procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 118-287473
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Realizacja szkoleń i przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W prowadzonym postępowaniu, została złożona oferta przez Matematyczna Edukacja i Oprogramowanie Komputerowe MATH-COMP-EDUC dr Bronisław Pabich, ul. Szpitalna 15/2, 32-020 Wieliczka, POLSKA, w której zaproponowano:

— cena kursu dla 4 osób 1 600,00 PLN brutto + koszt wypożyczenia komputerów, dojazdu, wyżywienia i noclegu – razem cena – 2 200,00 PLN brutto,

— dyspozycyjność w zakresie udzielenia odpowiedzi na zapytania uczestników – 150 dni. Przy czym Wykonawca w Formularzu ofertowym dopisał, że w 12 godzin nie jest w stanie przygotować nauczycieli do prowadzenia przez nich zajęć dodatkowych z matematyki i wspomagania prac informatyków oraz, że ewentualność taka mogłaby istnieć w przypadku 150 dni pod warunkiem jednak, że dalszy ciąg kursu prowadzony będzie metodą zdalną z użyciem np. Skype, oraz przy założeniu, że za dodatkową opłatą,

— odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00.

Ponieważ, Wykonawca zamieścił dopisek, który jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, w prowadzonym postępowaniu nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2020