Bauleistung - 335511-2020

16/07/2020    S136

Rumänien-Bistrița: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2020/S 136-335511

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Aquabis Bistrița-Năsăud
Nationale Identifikationsnummer: RO 566787
Postanschrift: Str. Parcului nr. 1
Ort: Bistrița
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Postleitzahl: 420035
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Carmen Dohotar
E-Mail: achizitii@aquabis.ro
Telefon: +40 263214014
Fax: +40 263216608

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.aquabis.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100099487
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Extindere alimentare cu apă în comunele Sieu-Magheruș, Budacu de Jos, Mărișelu, Șieu Odorhei și Șieu

Referenznummer der Bekanntmachung: CL 5
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

UAT Sieu- Magherus

Valea Magherusului:

• Lungimea totala aproximativa a conductelor de distributie care va fi construita este de 3.707 m, realizata din PEID, PE100 RC, SDR17, PN10 cu diametre de 63 mm si 110 mm.

Podirei:

• Lungimea totala aproximativa a conductelor de distributie care va fi construita este de 2.444 m, realizata din PEID, PE100 RC, SDR17, PN10 cu diametre de 63 mm si 110 mm;

UAT Budacu de Jos

• Lungimea totala aproximativa a conductelor de distributie care va fi construita este de 5.401 m, realizata din PEID, PE100 RC, SDR17, PN10 cu diametrul de 110 mm;

UAT Mariselu

• Lungimea aproximativa a conductei de aductiune care va fi construita este de 10.640 m, realizata din PEID, PE100 RC, PN10 cu diametrul De 125 mm;

Mariselu:

• Lungimea totala aproximativa a conductelor de distributie care va fi construita este de 3.873 m, realizata din PEID, PE100 RC, SDR17, PN10 cu diametrele de 63 mm si 110 mm;

Magurele:

• Lungimea totala aproximativa a conductelor de distributie care va fi construita este de 3.506 m, realizata din PEID, PE100 RC, SDR17, PN10 cu diametrele de 63 mm, 110 mm, 125 mm si 160 mm;

Domnesti:

• Lungimea totala aproximativa a conductelor de distributie care va fi construita este de 9.106 m, realizata din PEID, PE100 RC, SDR17, PN10 cu diametrele de 63 mm si 110 mm

Barla:

• Lungimea totala aproximativa a conductelor de distributie care va fi construita este de 6.327 m, realizata din PEID, PE100 RC, SDR17, PN10 cu diametrele de 63 mm si 110 mm;

Santioana:

• Lungimea totala aproximativa a conductelor de distributie care va fi construita este de 3.564 m, realizata din PEID, PE100 RC, SDR17, PN10 cu diametrele de 63 mm si 110 mm;

UAT Sieu

Ardan:

• Lungimea totala aproximativa a conductelor de distributie care va fi construita este de 5.629 m, realizata din PEID, PE100 RC, SDR17, PN10 cu diametrele de 63 mm si 110 mm;

Posmus:

• Lungimea totala aproximativa a conductelor de distributie care va fi construita este de 7.723 m, realizata din PEID, PE100 RC, SDR17, PN10 cu diametrele de 63 mm si 110 mm

UAT Sieu- Odorhei

Cristur Sieu:

• Numarul total de camine de bransament pe reteaua de distributie este de 25 buc. fiind realizate din material plastic;

Obiectul principal al contractului se reflecta si in valoarea estimată pe categorii de lucrari conform HG 907/2016.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

Cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;

Cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 23 089 719.78 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Hauptort der Ausführung:

Sieu-Magherus, Budacu de Jos, Mariselu, Sieu Odorhei si Sieu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Extindere alimentare cu apa in comunele Sieu-Magherus, Budacu de Jos, Mariselu, Sieu Odorhei si Sieu

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Conform Anexa 1 la Fisa de date / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud Fonduri europene POIM - 85 %, buget de stat - 13 %, buget local - 2 % si contributie proprie - 6 %

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.177, 178 si 180 din Legea nr.99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de of clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste doc justificative pot fi:

1. Persoanele juridice romane vor prezenta:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii,

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— Dupa caz, documente prin care sa demonstreaze faptul ca op ec poate beneficia de derogarile prev la art.178 alin.3 art. 179 alin. (2),art.180 alin. (2), art. 184 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale,

— alte documente, dupa caz.

2. Persoanele juridice straine vor prezenta: - Documente eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, Certificat de Rezidenta Fiscala, alte documente echivalente) din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din actul constitutiv/declaratie pe propria raspundere. Documentele vor fi incarcate in SEAP cu semnatura electronica.

Precizari

1.Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici(operator economic ofertant/asociat/terti susutinatori/subcontractanti propusi)

2. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local în conformitate cu cerintele entitatatii contractante.

3. In cazul in care tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

4. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Cerinta 2: Declaratie (F5) privind neincadrarea în situatiile prevazute la art.72 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. Operatorii economici (ofertanti / terti sustinatori / subcontractori) vor prezenta, fiecare, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor si Formular 5.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante, implicate in procedura de atribuire sunt: Director general Sandru Ion, Director General Adjunct Macarie Moldovan, Director tehnic Gorea Tanasie, Director productie Fulop Arpad, Director economic Neamtiu Adina, Consilier juridic Coman Ciprian, Presedinte CA: Timoce Grigore, Membri CA: Cimpan Dragomir -Sabin, Moldovan Vasile, Nemes Crina-Gratiela, Parasca Constantin, Kozuk Andrei, Sef birou UIP ing. Baciu Adrian, Sef birou Achizitii publice Dohotar Carmen.

Toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator) impreuna cu DUAE vor prezenta Formularul nr.5 -Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 72 din Legea nr. 99/2016. In cazul unei asocieri, Acordul de asociere (F3) se depune odata cu DUAE si F 5.

Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator al ofertantului (dupa caz) va trebui sa prezinte si sa indeplineasca cerintele prev la cap.III.2.1.a)

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

— Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: se completeaza DUAE. Înainte de a fi declarat câstigator, la solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, dupa cum urmeaza:

1. Persoane juridice romane:

Documente de confirmare – Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul”. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul

Constatator emis de ONRC/ORC. În cazul operatorilor economici ce participa în comun la procedura de atribuire si /sau in cazul subcontractarii unor lucrari, fiecare membru al asocierii si/sau subcontractant trebuie sa faca dovada ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC/ORC.

2. Persoane juridice straine: orice document edificator care dovedeste o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic traduse si autorizate în limba româna. Documente de confirmare – Prezentarea de documente relevante emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, care sa dovedeasca forma de înregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, în original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul”, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. Informatiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Cerinta 1. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de referinta (2017,2018,2019) sa fie cel putin egala cu: 23.089.719 RON fara TVA Echivalentul leu/valuta se calculeaza potrivit cursului de schimb mediu anual comunicat de BNR si valabil pentru fiecare din anii pentru care se prezinta cifra de afaceri. In conformitate cu art. 193 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cerinta privind media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani de referinta se va considera indeplinita daca este cel putin egala cu suma mediei cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani de referinta. Cerinta 2. Diponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii, sau linii de credit pentru minim 3 luni consecutive de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de cel putin 2.337.834 RON fara TVA Cf. prev. art 205, alin. (2) din Legea 99/2016, Ofertantul clasat pe locul I va trebui sa demostreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces sau are diponibile resurse reale negrevate de datorii in valoare de cel putin 2.337.834 ei, pentru o perioada de minim 3 luni consecutive pe perioada de derulare a contractului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cerinta 1. Se va completa DUAE in mod corespunzator. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplcarea criteriului de atribuire, va prezenta anterior atribuirii contractului la solicitarea entitatii contractante, documentele prin care face dovada ca poate indeplini cerinta, avand in vedere prevederile art.205 alin (2) din Legea 99/2016. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55 din HG nr. 394/2016. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 72 din Legea nr. 99/2016. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator–formularul 8, incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE constituie temei de respingere a ofertei ca si inacceptabila; b) Din Angajamentul ferm trebuie sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Prin Angajamentul ferm al persoanei care va asigura sustinerea se va demonstra faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate, care trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizând fara echivoc cerinta pentru care tertul întelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, în conditiile legii. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse în sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat în functie de necesitatile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauza, în conditiile si în termenele acestuia. Documentele justificative anexe la angajament din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. c) Documentele indicate in angajament (situatii financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2017, 2018 si 2019 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Cerinta 2. Se completeaza DUAE, urmand ca ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea procesului de evaluare, la solicitarea entitatii contractante cf.prev.art 205 alin.(2) din L99/2016 sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces sau are diponibile resurse reale negrevate de datorii in valoare de cel putin 2.337.834 RON pentru o perioada de minim 3 luni consecutive pe perioada de derulare a contractului.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat I. Experienta similara: Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada experientei similare, in conformitate cu art. 192 lit. a) din Legea nr. 99/2016, respectiv sa dovedeasca faptul ca în ultimii 5 ani împliniti la data limita de depunere a ofertelor au dus la bun sfarsit / finalizat, activitati similare sau infrastructura similara din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, respectiv: Ofertantul trebuie sa fii executat lucrari similare de construire/reabilitare/modernizare/extindere retele de apa si/sau canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide in valoare cumulata de minimum 16.162.804 RON fara TVA la nivelul a unui contract/maximum trei contracte. Prin „lucrari duse la bun sfarsit” se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau - lucrari receptionate, insotite de proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau- lucrari receptionate, insotite de proces verbal de receptie finala. Prin lucrari similare in sisteme de alimentare cu apa se intelege oricare dintre urmatoarele lucrari: de construire / reabilitare / modernizare / extindere retele de apa / canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide, statii pompare apa,statii tratare apa, rezervoare de inmagazinare. Prin lucrari in sisteme de canalizare se intelege oricare dintre urmatoarele lucrari: construire si/sau reabilitare si/sau modernizare retele de canalizare. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus - ultimii 5 ani, impliniti la data limita de depunere a ofertelor. Termenul de depunere al ofertelor se va extinde corespunzator (cu zillele de decalare) si de asemenea si perioada aferenta experientei similare. Pentru conversia in RON, daca situatiile sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Tert sustinator (daca este cazul). In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana conform art. 196 din L99/2016, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm (Formular 9) al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 72, 177,178 si 180 din Legea nr. 99/2016. Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa prezinte Informatii privind asocierea (daca este cazul). Se va prezenta Acordul de asociere, semnat de catre fiecare asociat în parte. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Informatii privind asociatii Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa prezinte Informatii privind asocierea (daca este cazul). Se va prezenta Acordul de asociere, semnat de catre fiecare asociat în parte. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica

Proportia de subcontractare Ofertantul are obligatia de a informa Entitatea Contractanta cu privire la partea din contract pe care intentioneaza sa o subcontracteze. Subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 72 din Legea nr. 99/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se completeaza DUAE de catre fiecare membru al asocierii. Odata cu depunerea DUAE of prezinta Acord de asociere (F3) semnat de catre fiecare membru al asocierii. Toti asociatii vor asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contr.Liderul asocierii este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contr. Contractele incheiate intre liderul asociatiei si Asociati / Subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre Entitatea Contractanta si acesta. Înainte de a fi declarat câstigator, la solicitarea EC ofertantul clasat pe primul loc va transmite documentele asumate prin DUAE. Se va completa DUAE de catre op ec participanti la procedura de atribuire cu inf aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contr invocat drept experienta similara, val contr, valoarea lucrarilor similar executate in ultimii 5 ani, beneficiarul, data si nr doc de receptie, ponderea si lucrarile pentru care a fost resp. Totodata, in situatia in care doc care probeaza indeplinirea cerintei de calificare includ lucr executate si inainte de perioada solicitata prin fisa de date (respectiv ultimii 5 ani împliniti la data limita de depunere a of), of va mentiona in DUAE, valoarea lucrarilor duse la bun sfarsit in perioada solicitata, respectiv in ultimii 5 ani împliniti la data limita de depunere a of. Valoarea lucrarilor duse la bun sfarsit va fi cea fara TVA. Doc justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea EC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv: - extrase relevante ale contractului / documente / certificate (ex. Procesul verbal de receptie finala / procesul verbal de receptie pe obiecte, procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor/ recomandari/ certificari de buna executie/ certificate constatatoare) care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit. Din aceste documente sau din altele aditionale trebuie sa reiasa: nr si data contr invocat drept exp similara, val contr, valoarea lucrarilor similar executate in ultimii 5 ani, beneficiarul, data si numarul doc de receptie, ponderea si lucrarile pentru care a fost responsabil. Nota 1: Daca un grup de op ec depune o of comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si of asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 196 din Legea nr. 99/ 2016 si ale art. 55 din HG nr. 394/ 2016. Se va completa DUAEde catre tertii sustinatori nominalizati in oferta cu informatiile aferente situatiei lor si se va depune angajamentul ferm (F9) al tertului/ tertilor sustinatori din care sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului Persoana care asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 72 din Legea nr. 99/2016. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: - Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare ac

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II, “Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea D “Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic se bazeaza” si partea IV “Criteriile de selectie” – Sectiunea C “Capacitatea tehnica si profesionala”. Subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.Subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art.72 din Legea nr. 99/2016. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE va include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Se va prezenta, alaturi de DUAE, Acordul de subcontractare (Formular 10), semnat de catre fiecare parte. Acesta trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se va constitui în anexa la contractul de achizitie publica. La solicitarea entitatii contractante, ofertantii declarati admisi în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor urmeaza sa prezinte documente care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv contractul de subcontractare. In toate cazurile, contractele de asociere sau de subcontractare nu pot sa prevada clauze contrare contractului deachizitie publica. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 184 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta solicita ofertantului sau candidatului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate potrivit art. 187 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le îndeplineasca efectiv, entitatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului/candidatului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le îndeplineasca efectiv.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Cuantumul garantiei de participare este de 230.000 RON fara TVA.

GP se constituie, prin virament bancar (in contul SC AQUABIS SA RO38RNCB0038045896280001 deschis la BCR Bistrita) sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Dovada constituirii garantiei de participare se va transmite in SEAP în format electronic. Documentele ce fac dovada constituirii garantiei de participare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor art. 67 alin. (4) din HG 394/2016; In cazul instrumentelor de garantare emise de societati bancare sau de societati de asigurari acestea trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Neprezentarea instrumentelor de garantare in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor va conduce la respingerea ofertelor respective, conform art. 71 alin (3) din HG 394/2016.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare 180 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Echivalenta leu/alta moneda, pentru garantiile de participare, se face la cursul valutar BNR valabil la data publicarii anuntului de participare. Restituirea GP se face cu respectarea prevederilor art. 44 din HG 394/2016.

În cazul depunerii de oferte în asociere garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si va acoperi în mod solidar toti membrii.

Cuantumul garantiei de buna executie (F 2)este de 10 % din valoarea contractului fara TVA si se constituie pentru fiecare LOT in parte conform art. 45 din HG 94/2016.

Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar (in contul SC AQUABIS SA RO38RNCB0038045896280001 deschis la BCR Bistrita) ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Avand in vedere clauza rezolutorie din Contractul de Finantare nr. 314/24.03.2020 incheiat de catre Entitatea Contractanta SC AQUABIS SA cu Ministerul Fondurilor Europene in calitate de AM POIM, finalizarea procedurii de atribuire prin incheierea contractului de achizitie public,a este supusa urmatoarei conditii: “Incheierea contractului de lucrari care face obiectul prezentei proceduri de atribuire este conditionata de aprobarea fara modificari de catre Comisia Europeana, a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud (cod SMIS 2014+ 135501), sub aspectul lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri. Semnarea contractului se va face în termen de maxim 6 luni (termen estimat de Entitatea Contractanta pentru aprobarea Proiectului de catre Comisia Europeana) calculat de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare. În situația în care, indiferent de motive, Comisia Europeană nu va aproba Proiectul fara modificari in termenul de mai sus, Entitatea Contractanta va aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 99/2016, fiind in imposibilitatea incheierii contractului de achizitie publica.

Entitatea Contractanta își rezervă astfel dreptul de a nu incheia contractul, iar ofertantii accepta că Entitatea Contractanta nu poate fi considerata răspunzătoare pentru nici un prejudiciu apărut în cazul neancheierii Contractului de Lucrări, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă s-a notificat producerea unui asemenea prejudiciu.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiei suspensive de mai sus, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Efectele prezentei clauze suspensive vor înceta de îndată ce Comisia Europeană va aproba Proiectul fara modificari sub aspectul lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri, Entitatea Contractanta angajându-se ca în termen de 7 (șapte) zile de la de la primirea notificarii de aprobare, să înștiințeze ofertantul declarat câștigător cu privire la semnarea contractului”.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/09/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/09/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Dohotar Carmen, Baciu Adrian, Antonesei Ionela Costin Cristian Nechita Alina

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Orice op.ec. inregistrat in SEAP are dreptul de a transmite oferta.Op.ec. au obligatia de a transmite of. in format electronic si numai pana la termenul limita pt. depunerea ofertelor.Documentele care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica(L 455/2001 privind semnatura electronica).Astfel documentele ofertei se transmit in conformitate cu solicitarile EC, prin intermediul SEAP in mod obligatoriu semnate cu semnatura electronica extinsa, in acest sens documentele in discutie se vor scana intr-un document/fisier care permite semnarea electronica. Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate respectiv 180 zile, trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre persoana imputernicita legal de catre acesta.Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SICAP cu semnatura electronica.În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire, în vederea completării DUAE în calitatea în care participă la respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. DUAE va fi depus si in format PDF semnat electronic. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificare adresate prin alte modalitati de comunicare. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SICAP Operatorii economici vor transmite raspunsurile / clarificarile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în Fisa de Date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar documentul unic european (DUAE). Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Se vor completa ulterior documentele dupa cum urmeaza: - ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare atunci când

Primeste din partea entitatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. Acest termen nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare. În cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare a activităţii profesionale trebuie dovedite pentru fiecare dintre asociati în parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi îndeplinite cumulativ. Operatorul economic va declara care informatii din oferta depusa sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate. Pentru demonstrarea ... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal, cf. art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020