Bauleistung - 335534-2020

16/07/2020    S136

България-Варна: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

2020/S 136-335534

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД
Национален регистрационен номер: 103002253
Пощенски адрес: ул. „Прилеп“ № 33
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9010
Държава: България
Лице за контакт: Лилия Георгиева — специалист ОП
Електронна поща: opvik@vikvarna.com
Телефон: +359 52974270
Факс: +359 52500991
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.vikvarna.com
Адрес на профила на купувача: http://94.190.184.42/ProcCenter/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1
I.6)Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Възстановяване на нарушени елементи на техническата инфраструктура, разрушени вследствие на аварийни, текущи и основни ремонти, рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и строителство на ВиК про

II.1.2)Основен CPV код
45233252 Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Възстановяване на нарушени елементи на техническата инфраструктура, разрушени вследствие на аварийни, текущи и основни ремонти, рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и строителство на ВиК проводи, мрежи, съоръжения и устройства.

Предметът на поръчката включва възстановяване на нарушени елементи на техническата инфраструктура чрез отстраняване на отделни повреди по пътното платно; възстановяване на разрушени тротоари, бордюри, отводнителни съоръжения в отделни участъци; ремонт на отделни разрушения — дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др.; ремонт и запълване на фуги и други на пътни съоръжения.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 6 000 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233252 Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
45233253 Строителни работи по полагане на пътна настилка на пешеходни улици
45262211 Специализирани строителни и монтажни работи по укрепване чрез пилоти
45112500 Земни работи
45221230 Шахти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

Територията на Варненска област, обслужвана от „В и К — Варна“ ООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва възстановяване на нарушени елементи на техническата инфраструктура чрез отстраняване на отделни повреди по пътното платно; възстановяване на разрушени тротоари, бордюри, отводнителни съоръжения в отделни участъци; ремонт на отделни разрушения — дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др.; ремонт и запълване на фуги и други на пътни съоръжения. Изпълнението на дейностите от предмета на договора ще започва след получаване на възлагателно писмо, в което ще бъдат определени видовете СМР, които трябва да се извършат, и конкретен обект.

Основните изисквания за изпълнение са посочени подробно в приложение № 1 „Техническа спецификация“ и проектодоговора от документацията по обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Съответствие с базовите изисквания на възложителя / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Организация на изпълнение / Тежест: 5
Критерий за качество - Име: Характеристики, свързани с изпълнението на поръчката / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Организация по осигуряване и разпределение на ресурсите / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Срок на възстановяване / Тежест: 10
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Продължение от раздел II.2.5) „Критерии за възлагане“:

Оценката на ценовите предложения е с тежест 40 % и включва оценка по показател „Единични цени на видовете СМР“ с относителна тежест 30 %; оценка по показател „Стойности на показателите за ценообразуване“ — 5 %; оценка по показател „Цени за видове механизация“ — 5 %.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 052-124524
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 21-2020
Наименование:

Възстановяване на нарушени елементи на техническата инфраструктура, разрушени в следствие на аварийни, текущи и основни ремонти, рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и строителство на ВиК про

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
14/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕТ „Станка Василева“
Национален регистрационен номер: 813071788
Пощенски адрес: ул. „Зеленика“, бл. 24, ап. 13
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9010
Държава: България
Електронна поща: stanka_vasileva_varna@abv.bg
Телефон: +359 52505032
Факс: +359 52505034
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 6 000 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 6 000 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/07/2020