Dienstleistungen - 335561-2022

22/06/2022    S119

Polen-Brzesko: Architekturentwurf

2022/S 119-335561

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SIM Małopolska sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8692002018
Postanschrift: ul. Rynek 16
Ort: Brzesko
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
Postleitzahl: 32-800
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Michał Lysy, Anna Topór
E-Mail: zp@simmalopolska.pl
Telefon: +48 570835635
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://e-propublico.pl;
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-propublico.pl;
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://e-propublico.pl;
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 7: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 547/15 w m. Dąbrowa Tarnowska"

Referenznummer der Bekanntmachung: 4/ZP/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000 Architekturentwurf
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskania zgody na wykonanie zadania pn. Inwestycja nr 7: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 547/15 w m. Dąbrowa Tarnowska”

Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w: opisie przedmiotu zamówienia, wielobranżowej koncepcji architektoniczno - urbanistycznej i projekcie umowy będące załącznikami do OPiW.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca , którego oferta została wybrana przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
71223000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei raumbildenden Ausbauten
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
79930000 Dienstleistungen bezüglich Produktdesign
79933000 Entwurfsunterstützungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
Hauptort der Ausführung:

Podano kod NUTS Zamawiającego a miejscem realizacji jest siedziba Wykonawcy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskania zgody na wykonanie zadania pn. Inwestycja nr 7: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 547/15 w m. Dąbrowa Tarnowska”

Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w: opisie przedmiotu zamówienia, wielobranżowej koncepcji architektoniczno - urbanistycznej i projekcie umowy będące załącznikami do OPiW

Wszystkie elementy wyszczególnione OPiW oraz jego załącznikach nie podlegają negocjacjom. Wskazane w dokumentacji parametry funkcjonalno-użytkowe są minimalnymi i pożądanymi. Należy je dostosować do odpowiednich wymogów projektowanych obiektów w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej. Zakres wymaganych prac projektowych wskazanych w załączonych dokumentach, nie jest katalogiem zamkniętym, lecz minimalnym z punku widzenia celu, któremu dokumentacja projektowa ma służyć.

W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca , którego oferta została wybrana przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy.

Zamawiający nie określa, zgodnie z art. 95 Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. .zm.) Samodzielną funkcję do projektowania mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające "uprawnienia budowlane". Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej z zakresu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

2) Dysponuje co najmniej: osoba (główny projektant) posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

W pozostałych branżach Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zapewni adekwatnie do przedmiotu zamówienia osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w poszczególnych specjalnościach, o których mowa w ustawie Prawo budowlane

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki określono w projekcie umowy który jest załącznikiem do OPiW

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/07/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 25/07/2022
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 90 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień podulicznych w tym w szczególności:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022