Dienstleistungen - 335562-2022

22/06/2022    S119

Polen-Stettin: Umweltsanierung

2022/S 119-335562

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
Nationale Identifikationsnummer: REGON 810060937
Postanschrift: ul. Narutowicza 17B
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 70-240
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dagmara Jasnowska
E-Mail: rziszczecin.przetargi@ron.mil.pl
Telefon: +48 261452026
Fax: +48 261452029
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rziszczecin.wp.mil.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/rziszczecin
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Jednostka Organizacyjna MON

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa polegająca na wykonaniu remediacji środowiska wodno-gruntowego na terenie kompleksu Zegrze Pomorskie.

Referenznummer der Bekanntmachung: 27/U/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90722000 Umweltsanierung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu remediacji środowiska wodno-gruntowego na terenie kompleksu Zegrze Pomorskie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 920 989.67 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Zegrze Pomorskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu remediacji środowiska wodno-gruntowego na terenie kompleksu Zegrze Pomorskie. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w „Specyfikacji Technicznej” stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 920 989.67 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/01/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykona-nie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

4.1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. 2 usługi polegające na przeprowadzeniu rekultywacji/remediacji środowiska wodno-gruntowego o wartości łącznej nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto;

4.2) Podczas realizacji zamówienia będzie dysponował akredytowanym laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub certyfikowaną jednostką badawczą, zgodnie z art. 147a ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29).

4.3) Podczas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane uprawnienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. min. 1 osobą posiadającą uprawnienia geologiczne kat. IV lub V.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków zamó-wienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/07/2022
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/07/2022
Ortszeit: 09:00
Ort:

siedziba Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Kryteria oceny ofert:

1) Kryterium: cena - znaczenie: 60 %;

2) Kryterium: przedłużenie okresu rękojmi - znaczenie: 20 %;

3) Kryterium: wysokość kar umownych - znaczenie: 20 %.

2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 ustawy PZP najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 ustawy;

• art. 109 ust. 1 pkt 4),8),10) ustawy;

• art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy;

• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietna 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

4. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w części XV SWZ.

5.Zamawiający wymaga wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (ZNWU), zgodnie z zasadami określonymi w części IX SWZ.

6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z zasadami określonymi w części XVIII SWZ.

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części XXVIII SWZ.

8. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

9. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rziszczecin .

10. Sposób przygotowania i złożenia oferty został określony w części XXIV SWZ. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym podpisem.

11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rziszczecin.

12. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: rziszczecin.przetargi@ron.mil.pl.

13. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywaniu oświadczeń i dokumentów została określona w części XIX SWZ.

14. Informacje dotyczące art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zawarte są w dokumentach zamówienia – SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022