Lieferungen - 335570-2020

Submission deadline has been amended by:  412277-2020
16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren

2020/S 136-335570

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „Poczta Polska S.A.”
Nationale Identifikationsnummer: 5250007313
Postanschrift: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
Postleitzahl: 00-940
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Róża Ogorzałek
E-Mail: przetargi@lublin.poczta-polska.pl
Telefon: +48 817106211
Fax: +48 817106302
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.poczta-polska.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.poczta-polska.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
I.6)Haupttätigkeit(en)
Postdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzedaż części zamiennych do samochodów (grupy PSA)

Referenznummer der Bekanntmachung: BZA.DTW.2600.252.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem umowy jest sprzedaż Zamawiającemu przez Wykonawcę części zamiennych do samochodów: Citroen Jumper typ: 33L2H1, 33L2H2, 35L3H2, 30L1H1, Peugeot Boxer typ: 333L2H1, 333L1H1, 335L3H2, 335L3H3, Citroen Berlingo typ 1,6HDI, Peugeot Partner typ 1,6HDI, określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w liczbie określonej w kolumnie 5 tabeli znajdującej się w ww. formularzu cenowym.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż Zamawiającemu przez Wykonawcę części zamiennych do samochodów: Citroen Jumper typ: 33L2H1, 33L2H2, 35L3H2, 30L1H1, Peugeot Boxer typ: 333L2H1, 333L1H1, 335L3H2, 335L3H3, Citroen Berlingo typ 1,6HDI, Peugeot Partner typ 1,6HDI określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w liczbie określonej w kolumnie 5 tabeli znajdującej się w ww. formularzu cenowym.

2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu rzeczy, o których mowa w ust. 1, w miejscach wydania i odbioru rzeczy (zwanych dalej „miejscami dostawy”), określonych w załączniku nr 2 do wzoru umowy, a Zamawiający zobowiązuje się rzeczy te odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę, zgodnie z ceną jednostkową brutto określoną w ww. formularzu cenowym.

3. Liczba rzeczy, o których mowa w ust. 1, może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o liczbę określoną w kolumnie 6 tabeli znajdującej się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy.

4. Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Liczba rzeczy, o których mowa w kolumnie 5 formularza cenowego (zał. 1a do SIWZ), może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o liczbę określoną w kolumnie 6 tabeli znajdującej się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji składając zamówienie opcjonalne w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamówienie opcjonalne Zamawiający zobowiązany jest przekazać pocztą elektroniczną na adres określony w § 12 ust. 4 wzoru umowy. Zamówienie opcjonalne Zamawiający może złożyć raz lub wiele razy. Zamawiający zobowiązany jest określić w zamówieniu opcjonalnym liczbę rzeczy, o których mowa w formularzu cenowym, wymienionych w tym zamówieniu, o jaką zostaje zwiększona liczba rzeczy, o których mowa w formularzu cenowym. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji w całości bądź w części nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W terminie składania ofert należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ, przy użyciu platformy na formularzu jednolitego europejskiego dok. zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podst. art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrekt. 2014/25/UE (JEDZ), w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokumentzamowienia dostępne są materiały pomocnicze dotyczące wypełniania JEDZ. Wykonawca przy wypełnieniu ośw. na formularzu JEDZ w cz. IV: Kryteria kwalifikacji, w celu wykazania spełnienia wymaganych kryteriów kwalifikacji, wypełnia ogólne oświ. w sekcji alfa (α). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. ośw. lub dok. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 a–c, art. 24 ust. 1 pkt 14 w zw. z ust. 1 pkt 13 a–c i art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw części zamiennych do samochodów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączy dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń ciągłych, również należycie wykonuje, umowę bądź umowy, ale nie więcej niż 3, których przedmiotem była sprzedaż części zamiennych do samochodów za cenę nie mniejszą niż 500 000 PLN (z podatkiem od towarów i usług) łącznie, przy czym w przypadku umów wykonywanych Wykonawca musi wykazać, że na dzień wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie ww. umowy bądź umów otrzymał tytułem ceny nie mniej niż 500 000 PLN (z podatkiem od towarów i usług).

Wzór wykazu wykonanych/wykonywanych dostaw stanowi zał.5 do SIWZ.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w PLN w wysokości: 35 000,00 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 11:30
Ort:

Poczta Polska S.A. Biuro Zamówień, Dział Zamówień Terenowych Wschód, ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin, POLSKA, budynek biurowy, parter, sala nr 5. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert na platformie.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Członkowie Komisji Przetargowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020