Lieferungen - 335611-2020

16/07/2020    S136

България-София: Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

2020/S 136-335611

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Столичен автотранспорт“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121683408
Пощенски адрес: ул. „Житница“ № 21
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Лице за контакт: Стефка Доковска
Електронна поща: dokovska.stefka@gmail.com
Телефон: +359 29554132
Факс: +359 29554067

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofiabus.bg

Адрес на профила на купувача: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/0992019dnkimzaivp5op/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на предмета на настоящата ОП включва дейности по доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в техн. спецификация (приложение № 1, неразделна част от документация за ОП). В случай на възникнала необходимост от доставки на консумативи и материали за автобуси и ВВТ извън изброените в техническата спецификация възложителят си запазва правото да направи допълнителна заявка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ извън посочените в рамките на 20 % от стойността на договора за обществена поръчка при единична стойност от каталога на изпълнителя/производителя, от която се приспада търговската отстъпка, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза възложителят има право да измени настоящия договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на ремъци

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Авт. под. „Земляне“ — гр. София, ул. „Житница“ № 21; авт. под. „Малашевци“ — гр. София, ул. „Резбарска“ № 11; авт. под. „Дружба“ — гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на настоящата ОП вкл. дейности по дост. на ремъци, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в техн-та спецификация (приложение № 1, неразделна част от документацията за обществена поръчка). В случай на възникнала необходимост от доставки на ремъци извън изброените в техн-та спецификац. възложителят си запазва правото да направи доп. заявка на ремъци извън посочените в рамките на 20 % от стойността на договора за ОП при ед-на стойн., от която се приспада ТО от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оф. При възн. посочената хипотеза възложителят има право да измени договора за ОП на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Пълното описание на изискванията към ремъците, обект на настоящата ОП, е дадено в приложената към документация техн. спецификац. Предмет на настоящата ОП е избор на изпълнител за доставка на ремъци.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за доставка — К1 / Тежест: 25 т.
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на рекламация — К2 / Тежест: 15 т.
Критерий за качество - Име: Търговската отстъпка на артикули извън спецификацията — К3 / Тежест: 15 т.
Критерий, свързан с разходи - Име: Общ сбор на единичните цени — К4 / Тежест: 45 т.
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

1. В сл. на възникнала необх. от доставки на ремъци извън изброените в техн-та спецификац. възл-ят си запазва правото да направи доп. заявка на ремъци извън посочените в рамките на 20 % от стойността на договора за ОП при ед. стойност, от която се приспада ТО от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оф.

Продължава в II.2.14).

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Продължава в II.2.11):

При възникване на посочената хипотеза възложителят има право да измени договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2. Пълното описание на изискванията към ремъците, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложената към документация техническа спецификация.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 226-555738
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: А-93
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка на ремъци

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Панавтотрейд“ АД
Национален регистрационен номер: 121697137
Пощенски адрес: бул. „Братя Бъкстон“ № 35А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: panautotrade@abv.bg
Телефон: +359 28565002
Факс: +359 28566872
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 45 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 45 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Идентификационен номер в АОП: 00088-2019-0025

Сключен договор за об. п. № 3: № А-93/07.07.2020 г., с предмет „Доставка на ремъци“ за срок от 1 година

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП във връзка с чл. 196 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/07/2020