Lieferungen - 335618-2020

16/07/2020    S136

Danmark-Haslev: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning

2020/S 136-335618

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: SEAS-NVE Holding A/S
CVR-nummer: 25784413
Postadresse: Energivej 33
By: Haslev
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Kinsbøl Kjær
E-mail: ckk@seas-nve.dk
Telefon: +45 51168854
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.seas-nve.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: SEAS-NVE A.m.B.A.
CVR-nummer: 68515211
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Kinsbøl Kjær
E-mail: ckk@seas-nve.dk
Telefon: +45 51168854
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.seas-nve.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Cerius A/S
CVR-nummer: 28113285
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Kinsbøl Kjær
E-mail: ckk@seas-nve.dk
Telefon: +45 51168854
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.cerius.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: SEAS-NVE Udelys A/S
CVR-nummer: 25784510
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Kinsbøl Kjær
E-mail: ckk@seas-nve.dk
Telefon: +45 51168854
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.seas-nve.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vordingborg Elnet A/S
CVR-nummer: 27412769
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Kinsbøl Kjær
E-mail: ckk@seas-nve.dk
Telefon: +45 51168854
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.seas-nve.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Supplerende oplysninger om brugen af Achilles Utilities Nordics og Central Europe-kvalifikationssystemet af SEAS-NVE Holding A/S og Cerius A/S samt de enheder, der er nævnt i afsnit I) og VI).

II.1.2)Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18000000 Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
22000000 Tryksager og beslægtede produkter
24000000 Kemiske produkter
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
42000000 Industrimaskiner
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

SEAS-NVE Holding A/S og Cerius A/S samt de øvrige enheder, der er nævnt i afsnit I) og VI.3) i denne bekendtgørelse, har mulighed for at bruge Achilles Utilities NCE-kvalifikationssystemet til køb, der er underlagt EU's regler for offentlige indkøb.

Denne bekendtgørelse supplerer tidligere offentliggjorte bekendtgørelse fra Achilles UNCE og offentliggøres frivilligt for at øge gennemsigtigheden og viden om SEAS-NVE Holding A/S og Cerius A/S samt øvrige enheder, der er nævnt i afsnit I) og VI.3) køb i EU's udbudsprocedurer.

SEAS-NVE opfordre derfor de økonomiske aktører til at registrerer sig i Achilles UNCE under de relevante CPV koder/produktkategorier.

Achilles UNCE er et fælles kvalificeringssystem for leverandører og entreprenører til forsyningsselskaber i Norden og Centraleuropa. Det drives af Achilles UNCE jf. artikel 77 i direktiv 2014/25 / EU. Forsyningsselskaber der abonnerer, vil bruge Achilles UNCE til tilbudsgiverudvælgelse af kontrakter og rammeaftaler, der er underlagt EU's udbudsregler, men forbeholder sig retten til at offentliggøre individuelle meddelelser til specifikke krav, hvor de finder det nødvendigt, selvom det vedrører produkt- og servicekategorier, der er dækket af Achilles UNCE. Kvalifikationssystemet kan bruges til kontrakter, der ikke er omfattet af EU's indkøbsregler efter den enkelte abonnents skøn. En oversigt over produkter og tjenester erhvervet gennem Achilles UNCE er tilgængelig her: https://www.achilles.com//app/uploads/2018/05/Utilties-UNCE-Product_Codes_EN.pdf

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.8)Kvalifikationsordningens varighed
Ubegrænset varighed
Forlængelse af kvalifikationsordningen
Formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Achilles UNCE er på ubestemt tid, men leverandørinformationen skal opdateres årligt. Leverandører, der allerede er kvalificeret til Achilles UNCE, vil blive mindet om at forny, inden kvalifikationsperioden udløber. Det årlige kvalifikationsgebyr varierer fra 160 EUR til 700 EUR, der skal betales på forhånd. Leverandører kan opdatere deres information i løbet af kvalifikationsperioden.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.9)Adgang til ordningen
Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Leverandører kan til enhver tid ansøge om kvalifikation. For at kunne anvende systemet skal leverandørerne udfylde en ordreseddel og betale forskud på et årligt kvalifikationsgebyr, der spænder fra 160 EUR til 700 EUR. Bestillingsformularen med kvalifikationskrav kan fås her https://pages.achilles.com/achilles-unce-supplier-registration

For at kvalificere sig skal leverandørerne udfylde et online spørgeskema, der dækker detaljerede oplysninger om deres virksomhed. SEAS-NVE Holding A/S og Cerius A/S samt de øvrige enheder, der er nævnt i afsnit I) og VI.3) opfordrer leverandørerne til at indsende en ESPD til Achilles via Achilles UNCE, da der kræves en ESPD i de fleste udbud. De grundlæggende kommercielle krav skal være opfyldt. Achilles UNCE er åben for producenter eller distributører, der handler direkte med køberen. Tilbudsgiverlisterne vil være baseret på leverandører, der har opfyldt den oprindelige kvalifikation.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 040-091953
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk, Svensk, Norsk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Denne meddelelse supplerer tidligere offentliggjorte meddelelser fra Achilles Information AS vedrørende de enheder, der er nævnt under afsnit I) og VI.3 anvendelse af kvalifikationssystemet.

SEAS-NVE Holding A/S og Cerius A/S samt de øvrige enheder, der er nævnt i afsnit I) og VI.3) bruger ikke elektroniske auktioner, medmindre det udtrykkeligt er angivet i udbudsmaterialet til det specifikke udbud.

Kvalifikationssystemet kan bruges af de enheder, der er nævnt i denne meddelelse, samt alle andre enheder inden for SEAS-NVE og Cerius A/S samt de øvrige enheder, der er nævnt i afsnit I) og VI.3). Enhederne kan indkøbe fælles eller enkeltstående ved hjælp af kvalifikationssystemet. Det vil blive fastlagt i udbudsmaterialet for det specifikke udbud, hvilke enheder der indkøber.

Danmarks love regulerer SEAS-NVE Holding A/S og Cerius A/S samt de øvrige enheder, der er nævnt i afsnit I) og VI.3) brug af dette kvalifikationssystem og enhver juridisk tvist, der opstår i forbindelse med eller vedrører brugen af kvalifikationssystemet. Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med SEAS-NVE og Cerius A/S samt de øvrige enheder, der er nævnt i afsnit I) og VI.3) brug af dette kvalifikationssystem, skal bringes til Det danske Klagenævn for Offentlige Indkøb. Hvis Klagenævnet for Offentlige Indkøb ikke har kompetence til at høre dem, eller ønsker en klager at anfægte ovennævnte klagenævns afgørelse, afgøres sådanne legaldisputer af byretten i København, Danmark.

Bemærk, at anmeldelsesorgan af denne bekendtgørelse adskiller sig fra anmeldelsesorganet for den originale meddelelse, da standard formularen kun tillader at næve et anmeldelsesorgan. Det er kun SEAS-NVE Holding A/S og Cerius A/S samt de øvrige enheder, der er nævnt i afsnit I) og VI.3), der er omfattet af denne bekendtgørelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), glæder følgende friste for indgivelse af klager:

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har afgivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 12 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk.

4) I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forburgerstyrelsen, Center Offentlig Konkurrence
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2020