Dienstleistungen - 335653-2022

22/06/2022    S119

Polen-Katowice: Lebensversicherungen

2022/S 119-335653

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
Nationale Identifikationsnummer: 271506695
Postanschrift: ul. Wojewódzka 19
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40 - 026
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Buzuk
E-Mail: zamowienia@gpw.katowice.pl
Telefon: +48 326038665
Fax: +48 326038634
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gpw.katowice.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka wodna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna i członków ich rodzin

Referenznummer der Bekanntmachung: FZP/322/28/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66511000 Lebensversicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia (zwanego dalej: „Zamówieniem”) jest grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna i członków ich rodzin.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 610 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia (zwanego dalej: „Zam.”) jest grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna i członków ich rodzin.

2.Przedmiotem zam. jest grupowe ubezpieczenie na życie, do którego będą mogli przystąpić pracownicy zatrudnieni przez Zamaw. na podstawie umowy o pracę, bez względu na długość trwania stosunku prawnego łączącego Zamaw. i pracownika. Za pracownika będzie również uznana osoba pracująca na podstawie umowy cywilno-prawnej (personel kontraktowy) bez względu na długość trwania stosunku umownego. Tym samym osoba taka będzie mogła przystąpić do umowy grupowego ubezp. na życie. Do umowy grupowego ubezp. na życie mogą przystąpić również współmałżonkowie, partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci (ukończyły 18 rok życia) pracowników Zamaw., pod warunkiem, że wcześniej do ubezpieczenia przystąpił sam pracownik. Ww. członkowie rodzin pracownika przystępują do wybranej przez siebie podgrupy ubezp., niezależnie od wybranej przez zgłaszającego ich pracownika. Wykonawca nie uzależni możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci od osiągnięcia ich określonej minimalnej liczby (brak wymaganego poziomu partycypacji dla współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci).

3.Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000050455. EIB SA działa jako broker ubezpieczeniowy na podstawie zezwolenia Ministra Finansów nr 502 z dnia 23 grudnia 1994 r., potwierdzonego decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 23 czerwca 1997 r.

4.Przedmiotowe środki dowodowe: Zamaw. wymaga, aby Wyk. złożył wraz z ofertą następujące przedm. środki dowodowe:

4.1.Wyk. wypełnia odpowiednio Zał. nr 3 do SWZ – Fakultatywne warunki ubezpieczenia i składa go wraz z ofertą. Zał. nr 3 do SWZ składany jest w celu dokonania oceny oferty Wyk. w ramach kryterium oceny ofert wskazanego w Rozdz. XXVI ust. 2 – warunki ubezpieczenia – 5% wagi.

4.2.Wykonawca przedłoży wraz z ofertą Ośw. dotyczące liczby operacji chirurgicznych, do którego załączy katalog operacji chirurgicznych zawierający co najmniej 525 operacji chirurgicznych wraz z ich podziałem na klasy ryzykowności – zgodnie z formularzem wskazanym w Zał. nr 4 do SWZ. Zamaw. dopuszcza możliwość stosowania maksymalnie 5 klas ryzykowności operacji chirurgicznych. Katalog operacji chirurgicznych przedstawiony w ofercie przez Wyk. musi spełniać następujące wymagania:

a)Co najmniej 45 operacji chirurgicznych będzie przewidywało wypłatę świadczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% świadczenia wskazanego dla operacji chirurgicznych w tabelach dla poszczególnych podgrup ubezpieczenia, znajdujących się w części D OPZ., Zał. nr 5 do SWZ,

b)Co najmniej 185 operacji chirurgicznych będzie przewidywało wypłatę świadczenia w wysokości nie mniejszej niż 50% świadczenia wskazanego dla operacji chirurgicznych w tabelach dla poszczególnych podgrup ubezpieczenia, znajdujących się w części D. OPZ Zał. nr 5 do SWZ,

c)Co najmniej 325 operacji chirurgicznych będzie przewidywało wypłatę świadczenia w wysokości nie mniejszej niż 20% świadczenia wskazanego dla operacji chirurgicznych w tabelach dla poszczególnych podgrup ubezpieczenia, znajdujących się w części D. OPZ Zał. nr 5 do SWZ,

d)Minimalna wysokość świadczenia dla pozostałych operacji chirurgicznych będzie nie mniejsza niż 10% świadczenia wskazanego dla operacji chirurgicznych w tabelach dla poszczególnych podgrup ubezpieczenia, znajdujących się w części D. OPZ Zał. nr 5 do SWZ;

5.Fakultatywne warunki ubezpieczenia stanowią Zał. nr 3 do SWZ.

6.Szczegół. OPZ zawiera Zał. nr 5 do SWZ.

7.Szczegół. warunki realizacji przedmiotu zam. zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące Zał. nr 6 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: warunki ubezpieczenia / Gewichtung: 5%
Preis - Gewichtung: 95%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 610 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający wprowadza opcję polegającą na możliwości jednokrotnego kontynuowania umowy ubezpieczenia przez okres kolejnych 12 miesięcy.

2. Opcja wchodzi w życie (umowa ulega automatycznie wznowieniu na analogicznych warunkach na okres kolejnych 12 miesięcy), jeżeli Zamawiający najpóźniej na 9 miesięcy przed końcem podstawowego okresu świadczenia usługi na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie poinformuje Wykonawcy o braku chęci przedłużenia umowy lub Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego, w tym samym terminie, o przekroczeniu wskazanego współczynnika szkodowości tj. 85% stosunku wypłaconych świadczeń do zebranej składki ubezpieczeniowej w okresie od początku obowiązywania umowy będącej wynikiem niniejszego postępowania przetargowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 139 ust. 1 Ustawy co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 z późn. zm.), tzn. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskał zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r.) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczął działalność przed 28.08.1990 r.), lub inny równoważny dokument, jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia (tj. co najmniej w grupach 1 i 5 Działu I Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 126 ust. 1 Ustawy wezwany zostanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia), określonych w Rozdziale XIII ust. 2 SWZ.

Szczegółowy opis w/w warunku udziału w postępowaniu został określony w Rozdziale XII ust. 2 pkt 2.2. SWZ oraz w Rozdziale XIII ust. 2 SWZ.

2. O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

- Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) Ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia),

- Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia zawartych w art. 109 ust. 1 ustawy,

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów, w stosunku do którego/ych występuje zakaz udzielania zamówień określony w art. 5k rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE nr 2022/576 z dnia 08 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 126 ust. 1 Ustawy wezwany zostanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia), określonych w Rozdziale XIII ust. 1 SWZ.

Szczegółowy opis przesłanek wykluczenia z postępowania został określony w Rozdziale XII ust. 1 SWZ oraz w Rozdziale XIII ust. 1 SWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa ww. warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa ww. warunku.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 264 Ustawy.

2. Projektowane postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.

2.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w Załączniku nr 6 do SWZ.

2.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 2)-4) oraz ust. 2 Ustawy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/07/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/07/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy, w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 19.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT, o ile ma zastosowanie).

Szczegółowe informacje dot. terminu składania i otwarcia ofert oraz okresu związania ofertą znajdują się w Rozdziałach XXII-XXIV SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający prowadzi postępowanie na Platformie, na której udostępnia dokumenty zamówienia związane z Postępowaniem oraz wszelkie zmiany i wyjaśnienia do treści SWZ.

2. Zgodnie z art. 61 ust.1 Ustawy komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa przy użyciu środków komunikacji za pośrednictwem Platformy dostępnej bezpłatnie pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl.

- https://oneplace.marketplanet.pl

3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:

- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s;

- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

- Włączona obsługa JavaScript;

- Wielkość przesyłanych plików: pliki o wielkości do 100 MB.

4. Pliki muszą być sporządzone w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U z 2021 r., poz.670 z późn. zm).

- Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty danych przesyłanych plików: pdf., .doc., .docx, xls, xlsx, .rtf, .xps., .odt.

- Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza także możliwość przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar.

5. Czas odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar.

Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, forma dokumentów zostały zawarte w rozdziale XVI SWZ.

6. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) - Szczegółowe informacje dot. wadium zawarte są w rozdziale XIX SWZ.

7.Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

8. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w języku polskim.

9. Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

10. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy.

11. Forma złożenia oferty oraz wykaz i forma dokumentów, w tym przedmiotowych środków dowodowych, które należy złożyć wraz z ofertą zostały szczegółowo określone w Rozdziale XX SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu nr 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej – dalej „ŚOP” regulują przepisy działu IX Ustawy (art. 505 – 590 Ustawy).

2. ŚOP przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów Ustawy.

3. ŚOP wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia – dalej: „Post.” oraz dokumentów zam., przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia ŚOP, prowadzoną przez Prezesa UZP oraz Rzecznikowi MŚP.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami czynność Zam. podjętą w Post., w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w Post., do której Zam. był obowiązany na podstawie Ustawy,

3) zaniechanie przeprowadzenia Post., mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

5. Terminy:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 15 dni od dnia przekazania ww. informacji, jeżeli została ona przekazana w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego Post. oraz wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U.UE lub zamieszczenia dokumentacji zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1) i 5.2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zam. nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dz.U.UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

- 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dz.U.UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo opublikował w Dz.U.UE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

6. Odwołanie zawiera elementy określone w art. 516 Ustawy.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

8. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

9. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).

10. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na zasadach określonych w art. 579-590 Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022