Dienstleistungen - 335663-2020

16/07/2020    S136

Sverige-Linköping: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet

2020/S 136-335663

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Nationellt registreringsnummer: 556004-9727
Postadress: Box 1500
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 581 15
Land: Sverige
Kontaktperson: Mikaela Dahlgren
E-post: mikaela.dahlgren@tekniskaverken.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tekniskaverken.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvdisuyoo&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvdisuyoo&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konsulttjänster ekonomi

Referensnummer: 20/119
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar B behov av ekonomitjänster där Tjänsteområdena innefattar bland annat:

Ekonomiassistenter (i rollerna kundfakturering, debitering, påminnelsehantering, kravhantering, betalningar, leverantörsreskontra)

Redovisningsekonom

Business Controller

B uppskattar värdet för Tjänsterna till cirka 1 200 000 SEK per år.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79200000 Redovisning, revision och skattemässiga tjänster
79211000 Redovisning
79212100 Finansiell revision
79999200 Fakturering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Linköping

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Konsulttjänster inom ekonomi.

Tjänsteområdena innefattar bland annat:

Ekonomiassistenter

Redovisningsekonom

Business Controller

Nuläge/Syfte

B har en central ekonomifunktion för merparten av koncernens verksamheter. Avdelningen består av ca 25 medarbetare som finns placerade på B huvudkontor i Linköping. B koncernen består av flera bolag och operativa enheter med specifika krav kopplat till energibranschen och de olika produkter som B tillhandahåller. Ekonomifunktionens uppdrag är komplext både vad gäller koncernens styrning, uppföljning och redovisning.

B behov av att hyra in kompetens uppstår oftast i samband med vakanser, ordinarie personals frånvaro eller i samband med större utvecklingsprojekt. Syftet med upphandlingen är att B ska kunna avropa extern resurs för längre eller kortare uppdrag för att B på ett tillfredställande sätt ska uppfylla de förväntningar och uppdrag som åligger B.

Omfattning

Upphandlingen omfattar B behov av ekonomitjänster där Tjänsteområdena innefattar bland annat:

Ekonomiassistenter (i rollerna kundfakturering, debitering, påminnelsehantering, kravhantering, betalningar, leverantörsreskontra)

Redovisningsekonom

Business Controller

Utöver i FFU angivna Tjänster och kompetensnivåer kan även vid behov närliggande Tjänster komma att efterfrågas. B beslutar om viss Tjänst anses som "närliggande" eller inte. B har ingen förbindelse att avropa närliggande Tjänster genom detta avtal.

B uppskattar värdet för Tjänsterna till cirka 1 200 000 SEK per år.

Volymerna varierar från år till år, och angivna volymer gäller utan förbindelse. L är skyldig att leverera det verkliga behovet. Upphandlingen omfattar löpande behov hos B inom avtalsområdet. För enskilda projekt förbehåller sig B rätten att utföra separat upphandling. Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån koncernbeslut, verksamhetsförändringar med mera som kan påverka behovet och volymen.

Uppdelning av kontrakt

B lägger stor vikt vid att erhålla en kontinuerlig helhetslösning med de L som B tecknar ramavtal med. B väljer därför att inte dela upp ramavtalen i olika anbudsområden. De L som B tecknar ramavtal med behöver ta ansvar för hela åtagandet.

B avser att teckna ramavtal med tre (3) L, förutsatt att så många L uppfyller kraven enligt denna ansökan samt FFU.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 13/11/2020
Slut: 12/11/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

5 förlängning/ar á 12 månader

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/09/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 21/01/2021
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/07/2020