Dienstleistungen - 335780-2022

Ongereviseerde computervertaling

22/06/2022    S119

Duitsland-Elmshorn: Architecten- en bouwinspectiediensten

2022/S 119-335780

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kreis Pinneberg - Zentrale Vergabestelle
Postadres: Kurt-Wagener-Str. 11
Plaats: Elmshorn
NUTS-code: DEF09 Pinneberg
Postcode: 25337
Land: Duitsland
E-mail: zentralevergabestelle@kreis-pinneberg.de
Telefoon: +49 41214502-4581
Fax: +49 41214502-94581
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.deutsche-evergabe.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/10059C9C-5463-4BBF-BA9B-C6845BEBC509
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/10059C9C-5463-4BBF-BA9B-C6845BEBC509
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsche-evergabe.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

12-66-21-170; Fysieke bewaking van de faciliteit b + R — spoorwegstation Pinneberg zuidelijk

Referentienummer: 12-66-21-170; Objektüberwachung B+R-Anlage - Bahnhof Pinneberg Südseite
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71251000 Architecten- en bouwinspectiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vereiste prestaties: Dienstfase 8 „Object monitoring (constructiebewaking) en documentatie” in overeenstemming met HOAI.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71251000 Architecten- en bouwinspectiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF09 Pinneberg
Voornaamste plaats van uitvoering:

vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het project „Herontwerp van de omgeving van het spoorwegstation zuid Pinneberg” wordt uitgevoerd in het kader van de stadsvernieuwing van de gehele stationsomgeving.

 

Er zal een aanbesteding worden uitgeschreven voor diensten voor locatiebewaking voor de bouw van de fiets- en ride-installatie. De basis hiervoor is de huidige versie van de taksen voor architecten en ingenieurs (HOAI).

De vereiste diensten voor locatiebewaking zijn alle basisdiensten voor dienstfase 8 „Object monitoring (constructiebewaking) en documentatie” overeenkomstig bijlage 10, punt 10.1 tot sectie 34 (4) en sectie 35 (7) HOAI.

 

Volgens het huidige tijdschema loopt de bouwperiode van het begin van Aprli 2023 tot medio september 2023.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/04/2023
Einde: 14/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Gelieve de bijgevoegde documenten aandachtig te lezen en, in geval van onduidelijkheid, gebruik te maken van de mogelijkheid om de inschrijvers te vragen. Gelieve met name alle nodige informatie in het bestek te verstrekken en de inschrijvingsbrief (formulier 06) in te vullen. Anders moet uw inschrijving in beginsel worden uitgesloten. Meer informatie over de in te dienen documenten vindt u in de bijgevoegde aanbestedingsstukken.

 

De aanbesteding wordt uitgevoerd door de centrale aanbestedende dienst van het district Pinneberg namens de stad Pinneberg. Laatstgenoemde partij wordt een overeenkomstsluitende partij.

 

Alleen elektronische indiening is toegestaan.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijving in het beroeps- of handelsregister moet op verzoek van de centrale aanbestedende dienst binnen 6 kalenderdagen worden ingediend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De volgende documenten moeten op verzoek van de centrale aanbestedende dienst binnen 6 kalenderdagen worden ingediend:

— Omzet over de laatste drie afgesloten boekjaren;

— De uitrusting van het materieel en de technische uitrusting van de onderneming voor de uitvoering van het contract;

— Verklaring van het gemiddelde jaarlijkse aantal werknemers in de afgelopen drie jaar, uitgesplitst naar loongroep, met extra leidinggevend personeel;

— Inschrijving in het handelsregister, uittreksel uit het handelsregister en inschrijving in het Handwerkkarte of bij de Kamer van Koophandel en Industrie,

— een wettelijk gevalideerd insolventieplan (indien een verklaring van het bestaan van een dergelijk insolventieplan is verstrekt);

— Verklaring van geen bezwaar van het socialezekerheidsfonds, indien de onderneming premieplichtig is;

— Verklaring van geen bezwaar van het belastingkantoor of verklaring in belastingzaken, indien het belastingkantoor een dergelijke verklaring afgeeft;

— Vrijstellingsverklaring overeenkomstig § 48b van het Einkommensteuergesetz (wet op de inkomstenbelasting);

— Verklaring van geen bezwaar, afgegeven door de werkgeversorganisatie van het bevoegde verzekeringsorgaan, met vermelding van de loonkosten;

— Bewijs van een verplichte beroeps-/beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een minimumbedrag van 1 500 000 EUR;

 

Een eenmalig verzoek om ontbrekende documenten zal worden gereserveerd.

Eventuele minimumeisen:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De volgende documenten moeten op verzoek van de centrale aanbestedende dienst binnen 6 kalenderdagen worden ingediend:

— 3 verwijzingen van vergelijkbare aard en omvang van de laatste vijf boekjaren.

 

Een eenmalig verzoek om ontbrekende documenten zal worden gereserveerd.

 

Voorgekwalificeerde ondernemingen tonen hun geschiktheid aan door hen op te nemen in de officiële lijst van voorgekwalificeerde ondernemingen voor de toeleverings- en dienstensector (DIHK). Indien een beroep wordt gedaan op subcontractanten, moet op verzoek het bewijs worden geleverd dat de voorgestelde onderaannemers voorgeschoten zijn of aan de prekwalificatie-eisen voldoen.

Niet-gekwalificeerde ondernemingen moeten bij de inschrijving een ingevulde „eigen verklaring van geschiktheid” indienen om hun geschiktheid aan te tonen. Wanneer een beroep wordt gedaan op subcontractanten, moeten de eigen verklaringen ook voor de subcontractanten worden ingediend, tenzij de subcontractanten vooraf gekwalificeerd zijn. In dat geval volstaat het om het aantal onderaannemers te vermelden dat is opgenomen in de officiële lijst van voorgeschoten ondernemingen in de sector leveringen en diensten. Als de inschrijving op de shortlist wordt geplaatst, moeten de eigen verklaringen (met inbegrip van die van subcontractanten) worden gecertificeerd door de bevoegde instanties waarnaar in de „eigen verklaring van geschiktheid” wordt verwezen. Het formulier met eigen verklaring maakt integrerend deel uit van de aanbestedingsdocumenten met betrekking tot deze aanbesteding.

Eventuele minimumeisen:

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Financierings- en betalingsvoorwaarden overeenkomstig § 17 VOL/B.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/08/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/09/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/08/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Alleen elektronische indiening is toegestaan. De openingsdatum vindt plaats zonder deelname van de inschrijvers en/of hun gemachtigde vertegenwoordigers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Inschrijvers en hun onderaannemers en aannemers van werknemers, indien zij op het moment van indiening van de inschrijving reeds bekend zijn, moeten samen met de inschrijving de verbintenis indienen om te voldoen aan de minimale arbeidsvoorwaarden, het minimumloon en het collectieve loon overeenkomstig artikel 4 van de Wet overheidsopdrachten Schleswig-Holstein van 8 februari 2019 — VGSH (met een geraamde waarde van 20 000 EUR netto). Als de inschrijving op de shortlist is geplaatst, moeten voorgekwalificeerde en niet-geprekwalificeerde ondernemingen bewijzen dat zij wettelijk verplichte socialezekerheidsbijdragen hebben betaald. Wanneer een deel van het werk voor de uitvoering van de opdracht aan een onderaannemer moet worden toevertrouwd of wanneer uitzendkrachten ter uitvoering van de overeenkomst in dienst moeten worden genomen, wordt het bewijs van betaling van de wettelijke socialezekerheidsbijdragen ook geleverd voor de onderaannemer of de verhuurder van de werknemers. Deze verbintenis is van overeenkomstige toepassing op alle andere subcontractanten van de onderaannemer.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Schleswig – Holstein
Postadres: Düsternbrooker Weg 94
Plaats: Kiel
Postcode: 24105
Land: Duitsland
E-mail: Vergabekammer@wimi.landsh.de
Telefoon: +49 431-9884640
Fax: +49 431-9884702
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

(1) Overeenkomstig § 160 (3) (1) GWB moet de gegadigde/inschrijver binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving ervan melding maken van elke inbreuk op de gunningsprocedure.

(2) Volgens § 160 (3) (2) GWB moeten inbreuken op de aanbestedingsregels die op basis van de aankondiging van de opdracht kunnen worden vastgesteld, uiterlijk op de in de aankondiging van de opdracht vastgestelde uiterste datum voor de indiening van de aanvraag of de inschrijvingen bij de aanbestedende dienst worden aangevochten.

(3) Volgens § 160 (3) (3) GWB moeten inbreuken op aanbestedingsregels die alleen in de aanbestedingsstukken voorkomen, uiterlijk op de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen of de indiening van inschrijvingen bij de aanbestedende dienst worden aangevochten.

(4) Volgens § 160 (3) (4) GWB moet een beroep tegen de overeenkomst worden ingesteld bij de Vergabekammer binnen een termijn van 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de kennisgeving van de aanbestedende dienst dat hij geen bezwaar wil aantekenen.

(5) Indien een aanbestedende dienst de geldigheid van een overeenkomst opheft door de informatieplicht niet na te leven en te wachten (§ 134 GWB) of zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie, zonder dat dit bij wet is toegestaan, kan deze nietigheid slechts worden vastgesteld indien zij in het kader van de beroepsprocedure is aangevoerd binnen een termijn van 30 kalenderdagen nadat de aanbestedende dienst de betrokken inschrijvers en gegadigden in kennis heeft gesteld van de sluiting van de overeenkomst, doch uiterlijk zes maanden na de sluiting van de overeenkomst. Indien de aanbestedende dienst de aankondiging van de gegunde opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie heeft bekendgemaakt, verstrijkt de termijn 30 kalenderdagen na de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (afdeling 135 GWB).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022