Dienstleistungen - 336125-2022

22/06/2022    S119

Nederland-Utrecht: Herstarten na calamiteiten

2022/S 119-336125

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Minister van Infrastructuur en Waterstaat handelend als aankoopcentrale voor het samenwerkingsverband Nationale Databank Wegverkeersgegevens, hierna te noemen NDW
Nationaal identificatienummer: 43707983
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Farhad Qayoumi
E-mail: aanbesteding@ndw.nu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ndw.nu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

24 X 7 Monitoring Systemen en Ketens

Referentienummer: 31082021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72251000 Herstarten na calamiteiten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

NDW beoogt een overeenkomst te sluiten met een opdrachtnemer die een aantal van haar missie kritische applicaties en verbindingen richting deze applicaties 24/7 gaat monitoren en daarop wanneer benodigd actie onderneemt richting afgesproken partijen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 127 239.68 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72253200 Systeemondersteuningsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Niet bekend

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak bestaande uit sub-gunningscriteria G2, G3 en G4 / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een Overeenkomst met één (1) partij voor de hierboven beschreven Opdracht

voor periode van twee (2) jaar met de opties tot verlengen met twee (2) maal één (1) jaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor

het uitbreiden van de 24 X 7 monitoring met meerdere systemen en ketens tot 50% van de oorspronkelijke contractwaarde.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 159-420701
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

24 X 7 Monitoring Systemen en Ketens

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TriOpSys B.V.
Nationaal identificatienummer: 32070271
Postadres: Computerweg 5 5
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3542 DP
Land: Nederland
E-mail: hergen.schuringa@triopsys.nl
Telefoon: +31 346581730
Internetadres: http://www.TriOpSys.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 127 239.68 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Er zit nog een variabele kostenplaatje aan de dienstverlening. Kostenplaatje kan iets hoger of lager uitvallen afhankelijk van onzekere toekomstige factoren zoals monitoring nieuwe systemen van opdrachtgever.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: info@rechtbank.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Klachtenmeldpunt
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: klachtenmeldpunt@ndw.nu
Internetadres: http://www.ndw.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022