Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 336132-2022

22/06/2022    S119

Nederland-Emmen: Advies inzake onderzoek en ontwikkeling

2022/S 119-336132

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe College
Nationaal identificatienummer: 41020669
Postadres: Stadionplein 5
Plaats: Emmen
NUTS-code: NL13 Drenthe
Postcode: 7825 SG
Land: Nederland
Contactpersoon: Romy Griemink
E-mail: r.griemink@drenthecollege.nl
Telefoon: +31 628373770
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.drenthecollege.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/426736
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteunende Onderwijsstrateeg

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Drenthe College is op zoek naar Ondersteunende Onderwijsstrateeg voor het voor opleveren van het Strategisch Plan van het Drenthe College 2023-2031. Dat Strategisch Plan bouwt sterk voort op wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd. De werktitel van het Strategisch Plan is ‘Koers houden met de blik op Drenthe’. Zowel het proces als het opleveren van het eindproduct zijn hierbij belangrijk.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 119 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
79342000 Marketingdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL13 Drenthe
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Drenthe College is op zoek naar Ondersteunende Onderwijsstrateeg voor het voor opleveren van het Strategisch Plan van het Drenthe College 2023-2031. Dat Strategisch Plan bouwt sterk voort op wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd. De werktitel van het Strategisch Plan is ‘Koers houden met de blik op Drenthe’. Zowel het proces als het opleveren van het eindproduct zijn hierbij belangrijk. Het proces moet ervoor zorgen dat het eindproduct niet alleen op papier gezet wordt, maar inspireert tot handelen. Omdat de kern bij het proces ligt, moet het grotendeels een interne actie zijn waarbij vele handen, met goede begeleiding, licht werk maken. Drenthe College is daarvoor op zoek naar een Ondersteunende Onderwijsstrateeg die zowel dit proces begeleidt als Schrijfondersteuning biedt. Het proces moet zorgen voor de betrokkenheid van vele medewerkers. Hierbij is het van belang dat de medewerkers geïnspireerd en gemotiveerd worden en concreet tot actie overgaan zonder daarvoor teveel tijd kwijt te zijn.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Competenties / Weging: 24.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Kennis en Ervaring / Weging: 56.00
Prijs - Weging: 20.00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 013-028151
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Ondersteunende Onderwijsstrateeg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fundatis
Nationaal identificatienummer: 59684577
Postadres: zuid hollandlaan 7
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Postcode: 2596AL
Land: Nederland
E-mail: Info@fundatis.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 119 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Postadres: Brinkstraat 4
Plaats: Assen
Postcode: 9401 HZ
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022