Dienstleistungen - 336162-2022

22/06/2022    S119

România-Constanța: Repararea şi întreţinerea echipamentului informatic

2022/S 119-336162

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MINISTERUL APARARII - U.M. 02192
Număr naţional de înregistrare: 4515484
Adresă: Strada: Fulgerului, nr. 1
Localitate: Constanta
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900218
Țară: România
Persoană de contact: CONSTANTIN SCHIPOR
E-mail: um02192achizitii@anmb.ro
Telefon: +40 241640582
Fax: +40 241643096
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.anmb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de mentenanță pentru complexul de simulatoare TRANSAS/ WARTSILA

Număr de referinţă: COD UNIC DE IDENTIFICARE OBIECT CONTRACT 4515484_2022_PAAPD1335370 4515484 – 2022 – 50
II.1.2)Cod CPV principal
50312000 Repararea şi întreţinerea echipamentului informatic
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Incheiere unui acord cadru pentru 30 de luni avand ca obiect- Servicii de mentenanță pentru complexul de simulatoare TRANSAS/ WARTSILA format din Simulatorul Integrat pentru Conducerea Navei, Simulatorul de Comunicaţii Maritime G.M.D.S.S. și Simulatorul pentru Manipularea Mărfurilor Lichide, conform caietului de sarcini.

Acordul cadru ce va fi încheiat ca urmare a atribuirii prezentei achiziții având ca obiect “Serviciilor de mentenanță pentru complexul de simulatoare TRANSAS/ WARTSILA”, pe o perioada de 30 luni se v-a incheia cu maxim 3 operatori economici .

Estimările cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe întreaga perioadă a acordului-cadru și a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru se regăsesc în caietele de sarcini.

Contractele subsecvente estimate a se incheia sunt in interiorul anului bugetar si sunt incheiate in functie de existenta creditelor bugetare.

Se vor încheia 3 contracte subsecvente, după cum urmează:

Primul contract subsecvent: 01.07.2022-31.12.2022

Al doilea contract subsecvent:. 01.01.2023-31.12.2023

Al treilea contract subsecvent: 01.01.2024-31.12.2024

Numarul de zile până la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Se acceptă ofertă pentru toate reperele/operaţiunile specificate în caietul de sarcini.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Strada Fulgerului, nr. 1, Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitati minime si maxime de servicii estimate aferente acordului cadru:

- Cantitati minime de servicii estimate – 3 servicii.

- Cantitati maxime de servicii estimate – 15 servicii.

Cantitati minime si maxime de servicii estimate aferente unui contract subsecvent.

- Cantități minime de servicii estimate – 1 serviciu.

- Cantități maxime de servicii estimate – 5 servicii.

Valoarea celui mai mic contract subsecvent - 9.423,33 lei fără TVA

Valoarea celui mai mare contract subsecvent- 419.938 lei fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 094-259738
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: U.M. 02192 CONSTANTA
Adresă: Adresa:Strada Fulgerului, nr.1, Localitate:Constanta
Localitate: Constanta
Cod poștal: 900218
Țară: România
E-mail: um02192achizitii@anmb.ro
Telefon: +40 241626200-143
Fax: +4 0241643096
Adresă internet: www.anmb.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/06/2022