Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 336349-2022

22/06/2022    S119

Nederland-Haarlem: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

2022/S 119-336349

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 107-299224)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Holland
Nationaal identificatienummer: 24460435
Postadres: Houtplein 33
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2012 DE
Land: Nederland
Contactpersoon: Jacqueline Roosendaal
E-mail: aanbestedingen@noord-holland.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.noord-holland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technisch Beheer en Onderhoud gebouwen Provincie Noord-Holland

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

PNH wenst voor het technisch onderhoud van haar gebouwen een contract af te sluiten. De aard van de werkzaamheden betreft naast het preventief, correctief en vervangend onderhoud, ook beheeractiviteiten als monitoring, rapportage, functionele controle, energiemanagement, compliance en risicomanagement.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 107-299224

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Technische en beroepsbekwaamheid
In plaats van:

- Kerncompetentie 1 Technisch beheer en onderhoud,

- Kerncompetentie 2 Rijksmonumentale panden,

- Kerncompetentie 3 Energiemanagement,

- Kerncompetentie 4 Installatieverantwoordelijkheid,

- Kerncompetentie 5 Consignatiedienst,

- Kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015 of gelijkwaardig,

- Milieuzorgsysteem conform ISO 14001:2015 of gelijkwaardig,

- Beheersing informatieprocessen conform ISO 27001 of gelijkwaardig,

- Een veiligheidsmanagementsysteem volgens VCA of gelijkwaardig,

- Een BRL 6000-21 certificering of gelijkwaardig,

- Technische uitrusting: klantportaal

Te lezen:

- Kerncompetentie 1 Technisch beheer en onderhoud,

- Kerncompetentie 2 Rijksmonumentale panden,

- Kerncompetentie 3 Energiemanagement,

- Kerncompetentie 4 Installatieverantwoordelijkheid,

- Kerncompetentie 5 Consignatiedienst,

- Kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015 of gelijkwaardig,

- Milieuzorgsysteem conform ISO 14001:2015 of gelijkwaardig,

- Een veiligheidsmanagementsysteem volgens VCA of gelijkwaardig,

- Een BRL 6000-21 certificering of gelijkwaardig,

- Technische uitrusting: klantportaal

VII.2)Overige nadere inlichtingen: