Bauleistung - 336464-2022

22/06/2022    S119

Danmark-Glostrup: Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger

2022/S 119-336464

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: I/S Vestforbrænding og datterselskaber
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Niels Sørensen
E-mail: msoe@vestfor.dk
Telefon: +45 24373715
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vestfor.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udrulning af fjernvarme mv. - indledende markedsdialog

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45231000 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Varmeplan 2030 er Vestforbrændings forslag til, hvordan 30.000 boliger i kommunerne Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Frederikssund og Egedal kan omstilles fra olie- eller gasforsyning til grøn fjernvarme. Arbejdet med realisering af Varmeplan 2030 er påbegyndt i 2022 og forventes afsluttet i 2030. Det forventes på nuværende tidspunkt at opdele anlægsarbejderne i 2-4 totalentreprisekontrakter omfattende (en del) projektering og udførelse. Opdelingen vil formentlig være styret af geografiske samt anlægstekniske forhold.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bygherre har et ønske om at søge information i entreprenør- og rådgivermarkedet for at sikre, at projektet tilrettelægges og udføres mest optimalt i teknisk, organisatorisk og tidsmæssig henseende med et godt samarbejde mellem projektets aktører for øje. Som et led i at forberede udbuddet bedst muligt, samt for at sikre at udbudsbetingelserne er konforme med markedets forventning og muligheder ønsker bygherre at gennemføre en markedsdialog.

På den baggrund opfordres potentielt interesserede tilbudsgivere til at rette henvendelse med henblik på at indgå i markedsdialogen. Der forventes afholdt møder med 5-10 virksomheder. Det ses gerne, at interesserede tilbudsgivere overvejer mulige samarbejder på tværs af entreprenør- og rådgivermarkedet og eventuelt deltager i den konstellation, der påtænkes at deltage i udbuddet.

Udvælgelse: Såfremt et større antal interesserede henvender sig, vil udvælgelsen af dialogparter ske på baggrund af objektive og saglige kriterier, idet dialogparter udvælges ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret bedst matchende tidligere referencer i forhold til en totalentreprise af tilsvarende karakter samt på grundlag af en vurdering af, hvilken sammensætning af ansøgere der i forhold til størrelse og aktivitetsområde giver et repræsentativt billede af markedet.

Der gøres opmærksom på, at prækvalifikation til et senere udbud vil være helt uafhængig af eventuel udvælgelse til markedsdialog. Udbudsbekendtgørelser til udbuddene forventes offentliggjort ultimo 2022. Angivelsen i pkt. II.3 er alene vejledende.

Dialogpunkter: På alle dialogmøderne forventes følgende drøftet:

1) Kort introduktion til projekt – Bygherre;

2) Drøftelse af udfordringer på entreprisen og risici og hvordan de imødegås (herunder kapacitetsudfordringer og leveranceudfordringer) – input fra markedet;

3) Drøftelse af entrepriseopdeling - input fra markedet;

4) Grænseflader mellem leverancer fra bygherre henholdsvis markedet - input fra markedet;

5) Opmærksomhedspunkter for bygherre for at sikre godt samarbejde - input fra markedet;

6) Opmærksomhedspunkter for bygherre for at sikre en hensigtsmæssig økonomi for entreprenøren - input fra markedet;

Efter møderne: Når dialogmøderne er afholdt, vil der blive publiceret et notat, der opsamler de input og observationer, som deltagerne har bidraget med under dialogmøderne. Notatet vil blive gjort tilgængeligt på bygherres hjemmeside.

Forventede mødetidspunkter: Møderne forventes afholdt i ugerne 32 og 33, 2022 og være af ca. 1½-times varighed. Møderne må forventes afholdt på dansk eller engelsk. Bygherren er fleksibel ift., om møder gennemføres på Teams eller fysisk.

Tilmelding: skal ske til Victoria Viborg Lose på e-mail: vlos@kammeradvokaten.dk senest den 1. august 2022.Anmodningen skal indeholde en kort beskrivelse af relevante referencer de seneste 5 år samt oplysning om ansøgers omsætning de seneste 3 regnskabsår. I anmodningen bedes angivet hvilke personer, der vil deltage i dialogmødet. Anmodningen bedes holdt på max. én A4 side.

Bygherren forventer, at der fra entreprenørens side vil deltage personer med faglig indsigt i tilsvarende projekter. Bygherren forbeholder sig ret til at begrænse antallet af deltagere pr. virksomhed, samt tillige at opfordre til yderligere persondeltagelse, såfremt det skønnes relevant.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
19/12/2022

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Baggrundsmateriale, der er relevant for dialogmøderne, findes på https://www.vestfor.dk/fjernvarme/hvornaar-faar-jeg-fjernvarme/varmeplan-2030/. Det er muligt for bygherre, at uploade yderligere baggrundsmateriale forud for dialogmøderne. Materialet vil i så fald senest blive uploadet senest den [dato]

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2022