Dienstleistungen - 336626-2022

22/06/2022    S119

Belgien-Antwerpen: Hilfstätigkeiten für den Landverkehr

2022/S 119-336626

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Haven van Antwerpen-Brugge, NV van publiek recht
Nationale Identifikationsnummer: BE0248.399.380
Postanschrift: Zaha Hadidplein 1
Ort: Antwerpen
NUTS-Code: BE211 Arr. Antwerpen
Postleitzahl: 2030
Land: Belgien
E-Mail: procurement@portofantwerpbruges.com
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.portofantwerpbruges.com
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/11071/B3/2022
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Procurement
Nationale Identifikationsnummer: FI/PR
Postanschrift: Zaha Hadidplein 1
Ort: Antwerpen
NUTS-Code: BE Belgique / België
Postleitzahl: 2030
Land: Belgien
E-Mail: procurement@portofantwerpbruges.com
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.portofantwerpbruges.com
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.6)Haupttätigkeit(en)
Hafeneinrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Port Shuttle Cruise

Referenznummer der Bekanntmachung: B11017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63710000 Hilfstätigkeiten für den Landverkehr
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

zie II.2.4

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE211 Arr. Antwerpen
Hauptort der Ausführung:

Haven van Antwerpen-Brugge

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De opdracht heeft het organiseren en coördineren van busvervoer van cruisepassagiers tussen de gangway van aanmerende cruiseschepen en het ABC Terminalgebouw in de Haven van Zeebrugge tot voorwerp.

Het personenvervoer is seizoensgebonden en heeft een periodiek karakter.

De afstand tussen de gangway van het cruiseschip (Zweedse Kaai) en het Terminalgebouw bedraagt 1 km.

Voor wat betreft de kwalificatie van het vervoer: de kandidaten worden gevraagd aan te geven of de opdracht bijzonder geregeld, dan wel ongeregeld personenvervoer betreft en onder welke vergunning of machtiging zij dit vervoer kunnen uitvoeren.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 730
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

De kandidaat voegt voor de uitsluitingsgronden voorzien in artikel 67 juncto artikel 151 van de wet van 17 juni 2016 en artikel 67 van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 (veroordelingen/respectievelijk inbreuken wegens deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven e.a., witwassen van geld en financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van illegalen) een uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn aanvraag tot deelneming (uittreksel m.b.t. de vennootschap, max. 3 maanden oud t.o.v. de limietdatum voor indiening van de aanvraag tot deelneming). Veroordelingen respectievelijk inbreuken ouder dan 5 jaar worden niet in overweging genomen voor uitsluiting.

De kandidaat van vreemde nationaliteit (niet-Belgische kandidaten) moet, opdat zijn aanvraag tot deelneming als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:

- niet in staat van faillissement verkeert;

- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen;

- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.

De Belgische kandidaat dient geen RSZ-attest en geen fiscaal attest bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen. De aanbesteder zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De kandidaat voegt een verklaring op eer toe met vermelding van de totale jaaromzet van de onderneming van de laatste drie boekjaren en/of een verklaring geattesteerd door een revisor of een gelijkwaardig persoon dat aan de minimumeis wordt voldaan.

Onder omzet wordt begrepen het bedrag vermeld onder code 70 in de jaarrekening van Belgische ondernemingen (volledig schema). Voor jaarrekeningen van buitenlandse ondernemingen wordt onder omzet begrepen het bedrag waarop de onderneming recht heeft of verwacht te hebben in ruil voor de geleverde of verstrekte werken, goederen of verstrekte diensten.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. 1

De kandidaat voegt een verklaring op eer toe met vermelding van de totale jaaromzet van de onderneming van de laatste drie boekjaren en/of een verklaring geattesteerd door een revisor of een gelijkwaardig persoon dat aan de minimumeis wordt voldaan.

Onder omzet wordt begrepen het bedrag vermeld onder code 70 in de jaarrekening van Belgische ondernemingen (volledig schema). Voor jaarrekeningen van buitenlandse ondernemingen wordt onder omzet begrepen het bedrag waarop de onderneming recht heeft of verwacht te hebben in ruil voor de geleverde of verstrekte werken, goederen of verstrekte diensten.

De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over elk van de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal 270.000 EUR. In het geval de kandidaat indient middels een consortium dient minimaal één lid van het consortium minimaal deze omzet te kunnen voorleggen, hetzij aangetoond te worden dat de gevraagde minimale omzet gepoold wordt door twee ondernemingen die of lid zijn van het consortium of een derde entiteit op wiens draagkracht beroep wordt gedaan.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De kandidaat dient een lijst te bezorgen met minstens 3 referenties van soortgelijke diensten gedurende de laatste 5 jaar* met een beschrijving van de diensten en met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever en contactpersoon met telefoonnummer.

Onder soortgelijke diensten wordt het verzorgen van bus shuttle services verstaan.

*De aanbestedende overheid heeft conform artikel 70 van het KB Plaatsing Speciale Sectoren juncto artikel 68, §4, 1°, b) van het KB Plaatsing Klassieke Sectoren beslist om, gelet op de COVID-19 pandemie en teneinde een voldoende mededingingsniveau te waarborgen, een termijn van 5 jaar (in plaats van 3 jaar) te hanteren voor wat betreft het bewijs van soortgelijke diensten.

2. Bij zijn aanvraag tot deelneming bevestigt de kandidaat dat hij en de contactpersonen het Nederlands en / of Engels machtig zijn.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. De kandidaat bezorgt de aanbesteder minstens 3 referenties van gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 5 jaar vergezeld van de gevraagde informatie.

2. De kandidaat voegt een verklaring op eer toe dat hij en de contactpersonen minstens in het Nederlands en / of Engels met de buschauffeurs kunnen communiceren en dat de overheidsopdracht dienovereenkomstig kan uitgevoerd worden.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/07/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

* Wijze van indienen – e-procurement

Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.

Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!

De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.

De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:

https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.

Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.

Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten.

Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.

U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen.

Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.

* Richtlijnen bij het invullen van het UEA:

- Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal.

- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.

- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.

- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.

- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.

- In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?'

- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Postanschrift: Wetenschapstraat 33
Ort: Brussel (Etterbeek)
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
Telefon: +32 22349611
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Postanschrift: Wetenschapstraat 33
Ort: Brussel (Etterbeek)
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
Telefon: +32 22349611
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022