Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 337616-2022

24/06/2022    S120

Slovensko-Košice: Stavebné práce na stavbe kanalizácie

2022/S 120-337616

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Práce

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 248-655325)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36570460
Poštová adresa: Komenského
Mesto/obec: Košice-Sever
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 04248
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
E-mail: info@mpprofit.sk
Telefón: +421 424443891
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.vodarne.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Moravany - Kanalizácia.

Referenčné číslo: VVS_MOR_12_2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
45232400 Stavebné práce na stavbe kanalizácie
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Stavba Stavba rieši výstavbu splaškovej kanalizácie v obci Moravany. Odpadové vody budú dopravované vybudovaným

potrubím do novovybudovanej ČOV v Bánovciach nad Ondavou.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/06/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 248-655325

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 27/06/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 25/07/2022
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 28/06/2022
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 25/07/2022
Miestny čas: 11:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: