Services - 33985-2019

23/01/2019    S16    Services - Avis de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Puławy: Services liés aux déchets et aux ordures

2019/S 016-033985

Avis de marché

Services

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 430840684
Adresse postale: ul. Dęblińska 2
Ville: Puławy
Code NUTS: PL815
Code postal: 24-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Robert Zagraba
Courriel: przetargi@zuk.pulawy.pl
Téléphone: +48 818868768
Fax: +48 818868768

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://zuk.pulawy.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://zuk.pulawy.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 100 % udział Gmina Miasto Puławy
I.5)Activité principale
Environnement

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Odbiór i transport paliwa alternatywnego tj. odpadów o kodzie 19 12 10”

Numéro de référence: ZP/ZUK/01/2019
II.1.2)Code CPV principal
90500000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i transport odpadów palnych (paliwa alternatywnego) o kodzie 19 12 10, wytwarzanego w zakładzie Zamawiającego. Odpady objęte niniejszym zamówieniem będą zbierane u Wykonawcy który posiada decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie zbierania tych odpadów (decyzje te stanowią załącznik do umowy) w ilości nie większej niż 4 000,0 Mg.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90511000
90513000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL815
Lieu principal d'exécution:

Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96, POLSKA.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i transport odpadów palnych (paliwa alternatywnego) o kodzie 19 12 10, wytwarzanego w zakładzie Zamawiającego.

Do produkcji paliwa alternatywnego wykorzystywany jest balast po separacji frakcji 80-300 mm oraz >300 mm pochodzący z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpady po segregacji odpadów surowcowych oraz wstępnie rozdrobnione opony pojazdów samochodowych. Skład odpadów będących materiałem wsadowym do produkcji paliwa alternatywnego stanowią głównie odpady z tworzyw sztucznych – m.in. LDPE, PE, PP, PET, PS oraz odpady papieru, tektury, gumy i tekstyliów. Odpady o kodzie 19 12 10 będą przygotowane przez Zamawiającego do odbioru luzem, w postaci płatków o wymiarach ok. 40x40 mm, uzyskanych w procesie rozdrabniania przy użyciu rozdrabniarek mechanicznych. Odpady służące przygotowaniu paliwa alternatywnego praktycznie pozbawione są zawartości metali żelaznych, metali nieżelaznych oraz szkła, poprzez poddanie ich procesowi separacji magnetycznej, wiroprądowej i manualnej.

Średnie parametry jakościowe odpadów to: - wartość opałowa > 20,0 MJ/kg, - wilgotność < 28 %,

Podane wartości mają wyłącznie charakter poglądowy i zostały ustalone na podstawie prób wykonanych na potrzeby Zamawiającego. Należy przyjąć, że ww. parametry jakościowe mogą okresowo ulegać zmianie w zależności od jakości frakcji kierowanej do produkcji oraz warunków atmosferycznych. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:30, w ilości określonej w zamówieniu sprzedaży przesłanym przez przedstawiciela Zamawiającego faksem lub e-mailem do przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór nastąpi w terminie 2 dni roboczych od daty przesłania zamówienia sprzedaży.

Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. Transport odpadów leży po stronie Wykonawcy. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na legalizowanej wadze samochodowej, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego. Każda partia odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie ewidencjonowana w systemie wagowym, a jej masa potwierdzana kwitem wagowym. Kwit wagowy będzie stanowił wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca będzie potwierdzał ilość odebranych odpadów na wystawionej przez Zamawiającego zbiorczej Karcie Przekazania Odpadów. Zbiorcze Karty Przekazania Odpadów będą wystawiane w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

Ilość odpadów, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie nie więcej niż 4 000,0 Mg. Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: Cena 60 % 60 punktów, Termin płatności 35 % 35 punktów, Aspekty środowiskowe 5 % 5 punktów. 2. Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie: 4 800,00 PLN które należy wnieść w formie wskazanej w cz. I IDW-SIWZ przed upływem terminu składania ofert. Pozostałe uregulowania znajdują się w cz. I IDW-SIWZ.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

— aktualny wpis do rejestru transportujących odpady wydany na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992) przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu zamówienia dla odpadów o kodzie 19 12 10 –odpady palne (paliwo alternatywne),

— aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 19 12 10 lub pozwolenie zintegrowane wydane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992).

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

— dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

— na sumę gwarancyjną w wysokości min. 50 000,00 PLN

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. dysponowanie samochodami samowyładowczymi, które są dostosowane do transportu odpadów oraz posiadają trwałe zabezpieczenia uniemożliwiające zwiewanie lub wysypywanie się odpadów podczas transportu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Emisja spalin pojazdów wykorzystywanych do realizacji usług odbioru odpadów musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa wydanymi w tym zakresie.

2. wykonanie usługi związanej z odbiorem i transportem odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne).

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Dot. pkt 1 - minimum 2 sztukami samochodów samowyładowczych o ładowności min. 25 ton każdy,

Dot. pkt 2 - co najmniej jednej usługi w ilości min. 1 000,0 Mg w okresie nie dłuższym jak 3 lata licząc do momentu złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do czasu odebrania odpadów w ilości nie większej niż 4 000,0 Mg w zależności która z powyższych okoliczności nastąpi wcześniej. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w przypadkach wskazanych w cz. II SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917) t.j. kierowców pojazdów transportujących odpady.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 28/02/2019
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 28/04/2019
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 28/02/2019
Heure locale: 10:05
Lieu:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy, POLSKA, pok. nr 213.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Komisja przetargowa, otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

1. Ofertę należy złożyć tylko w postaci elektronicznej zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 25 niniejszej SWIZ. 2. Wymaga się następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia: - JEDZ, - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, - Stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z zasad reprezentacji ujawnionych w stosownym rejestrze,- Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). 3. Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego: - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, - Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, - oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcy i oświadczenie o powołaniu się na zasoby podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), - Oświadczenie Podwykonawcy o braku podstaw wykluczenia (jeśli dotyczy). Wykonawca przekazuje bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa: - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, - dokument potwierdzający że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - dokument potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy. Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza wykonawcę, jeżeli nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 5. Wszelkie informacje konieczne zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna jest na stronie Zamawiającego pod adresem: http://zuk.pulawy.pl nieodpłatnie.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 1. Odwołanie 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 2. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g ustawy Pzp. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej UZP www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2019