Dienstleistungen - 339991-2021

06/07/2021    S128

Dänemark-Kgs. Lyngby: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 128-339991

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Lyngby-Taarbæk Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 11715311
Postanschrift: Toftbækvej 12
Ort: Kgs. Lyngby
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 2800
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Jane Drejer Nielsen
E-Mail: jdnie@ltk.dk
Telefon: +45 30624196
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ltk.dk/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e8cec13f-6382-48cd-9dc1-6da72b222a06/publicMaterial
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e8cec13f-6382-48cd-9dc1-6da72b222a06/homepage
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e8cec13f-6382-48cd-9dc1-6da72b222a06/homepage
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af parallelopdrag i forbindelse med udviklingen af Kongens Lyngby Centrum

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet at udarbejde en vision og en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum, der skal sætte rammer for offentlige og private projekter og omsættes til konkrete byrumsprojekter. På denne baggrund udbyder Lyngby-Taarbæk Kommune 3 parallelle kontrakter med karakter af rammeaftaler, der hver indeholder en forpligtelse til i parallelopdraget at udarbejde et forslag til en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. Derudover indeholder rammeaftalerne en mulighed for Lyngby-Taarbæk Kommune for at tilkøbe rådgivningsydelser til færdiggørelse af udviklingsplanen samt til projektering af byrum i delområderne 1, 3 og 10. Der vil blive indgået rammeaftale med hver af de 3 vindende rådgiverteams. Hvert rådgiverteam skal udarbejde et forslag til udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum i en parallelopdragsproces og modtager et fast honorar på 600 000 DKK herfor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
71410000 Stadtplanung
71420000 Landschaftsgestaltung
71210000 Beratungsdienste von Architekten
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71220000 Architekturentwurf
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK02 Sjælland
Hauptort der Ausführung:

Lyngby-Taarbæk Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet at udarbejde en vision og en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum, der skal sætte rammer for offentlige og private projekter og omsættes til konkrete byrumsprojekter. Det sker for at fremtidssikre Kongens Lyngby Centrum som en levende og oplevelsesrig by, for at udvikle de fremtidige byrum langs letbanen og i tilknytning til klimatilpasningsprojekter samt for at sætte en politisk retning for fremtidige private og offentlige investeringer i byen.

På denne baggrund udbyder Lyngby-Taarbæk Kommune 3 parallelle kontrakter med karakter af rammeaftaler, der hver indeholder en forpligtelse til i parallelopdraget at udarbejde et forslag til en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. Der vil således blive fundet 3 vindere af udbuddet, og der vil blive indgået rammeaftale med hver af de 3 vindende rådgiverteams.

Hvert rådgiverteam skal udarbejde et forslag til udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum i en parallelopdragsproces og modtager et fast honorar på 600 000 DKK herfor. Foruden forpligtelsen til at udarbejde et ideoplæg til udviklingsplanen indeholder hver af rammeaftalerne en forpligtelse til efter afslutning af parallelopdragsprocessen at levere rådgivning til færdiggørelse af udviklingsplanen samt til projektering og rådgivning under udførelsen af byrummene i delområderne 1, 3 og 10. Lyngby-Taarbæk Kommune er ikke forpligtet til at foretage indkøb på rammeaftalen, og rådgiverteamsene er således alene garanteret at skulle deltage i parallelopdragsprocessen mod et fast honorar på 600 000 DKK.

Opgaverne i forbindelse med færdiggørelse af udviklingsplanen vil som udgangspunkt blive tildelt til den rådgiver, hvis forslag er vurderet at være det bedste ud fra en samlet vurdering heraf i henhold til bedømmelseskriterierne opstillet i program for parallelopdrag for Kongens Lyngby Centrum. Bedømmelsen af de indkomne forslag vil blive vurderet af et bedømmelsesudvalg. Lyngby-Taarbæk Kommune vil dog også kunne inddrage de 2 øvrige teams i forbindelse med delelementer i udviklingsplanen, hvor disse teams’ løsninger i parallelopdraget for enkelte elementer og/eller delområder isoleret set er vurderet at have nogle særlige kvaliteter. Opgaverne med projektering samt rådgivning under udførelsen af byrumsprojekterne i delområderne 1, 3 og 10 vil i givet fald blive tildelt til den rådgiver, der er vurderet at have leveret det bedste forslag til udviklingsplan.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Organisation og bemanding / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Proces og metode / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 30
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Det bemærkes, at den i pkt. II.1.5( angivne værdi er udtryk for den samlede, anslåede værdi af rammeaftalen, og at den angivne værdi i pkt. II.2.6( er udtryk for rammeaftalens maksimumværdi. Se nærmere i pkt. VI.3) yderligere oplysninger.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Lyngby-Taarbæk Kommune skal som ordregivende myndighed kræve, at ansøger benytter sig af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Tilbudsgiver skal derfor i forbindelse med sit tilbud udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Tilbudsgiver skal anvende det elektroniske ESPD, som kan udfyldes og indsendes direkte via udbudssystemet.dk. Tilbudsgiver skal udfylde ESPD del II-VI.

Tilbudsgivere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 og 136, er afskåret fra at afgive tilbud. Tilbudsgivere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, nr. 6 og nr. 7, er ligeledes afskåret fra at afgive tilbud.

Tilbudsgiver skal derfor erklære, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136 eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, nr. 6 og nr. 7. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A og B. Tilbudsgiver gøres for en god ordens skyld opmærksom på, at visse obligatoriske udelukkelsesgrunde i medfør af udbudslovens § 136 figurerer som frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD’et del III, afsnit C).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgiver skal oplyse tilbudsgivers egenkapital for det seneste tilgængelige regnskabsår og afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit B.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Tilbudsgivers egenkapital har været positiv i det senest disponible regnskabsår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgiver skal beskrive tilbudsgivers væsentligste igangværende eller afsluttede referencer vedrørende udarbejdelse af helhedsplaner, masterplaner eller udviklingsplaner og/eller deltagelse i konkurrencer eller parallelopdrag for bymidter og/eller centrumområder centralt beliggende i mellemstore eller store byer, hvor byen eller byområdet har et indbyggertal på minimum 10 000 indbyggere.

Tilbudsgiver skal endvidere beskrive tilbudsgivers væsentligste afsluttede referencer vedrørende projektering og udførelse af byrumsprojekt(-er) i tilknytning til komplicerede anlægsprojekter (infrastruktur, klimatilpasning mv.). Referencerne skal omfattede faserne i et anlægsprojekt frem til og med projektering og udførelse.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af projektet og ansøgers rolle. Beskrivelsen bør således indeholde følgende oplysninger:

— Bygherre

— Projektets karakter, herunder placering og størrelse af projektet samt indbyggertal (gældende for referencer vedr. helhedsplaner)

— Tilbudsgivers rolle og ydelser i projektet

— Tidspunktet for udførelse af opgaven.

I det omfang en tilbudsgiver måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD’et tillader, opfordrer ordregiver tilbudsgiver til at anvende separate bilag til ESPD’et samt i den relevante rubrik i ESPD’et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument.

Der må max. fremsendes 4 referencer. Hver reference må max. omfatte 2 A4-sider. Vedlægges der mere end 4 referencer, vil alene de første 4 angivne referencer blive tillagt vægt ved vurderingen af tilbudsgivers egnethed.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver inden for de seneste 5 år kan dokumentere følgende referencer:

— Mindst én reference vedrørende udarbejdelse af en helhedsplan, masterplan eller udviklingsplan og/eller deltagelse i konkurrence eller parallelopdrag for bymidter og/eller centrumområder centralt beliggende i mellemstore eller store byer eller byområder, hvor byen eller byområdet har et indbyggertal på minimum 10 000 indbyggere. Rådgivers arbejde skal være afsluttet inden for de seneste 5 år eller igangværende.

— Mindst én reference vedrørende projektering samt rådgivning under udførelsen af byrumsprojekt(-er) i tilknytning til komplicerende anlægsprojekter (infrastruktur, klimatilpasning mv.). Referencen skal omfatte faserne i et anlægsprojekt frem til og med udførelse. Referencen skal være afsluttet inden for de seneste 7 år.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/08/2021
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/08/2021
Ortszeit: 12:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Idet tilbuddene afleveres elektronisk, vil det ikke være muligt for tilbudsgiverne at være til stede ved åbningen af tilbuddene.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Den samlede værdi af opgaven i henhold til rammeaftalen anslås til 10 mio. DKK, baseret på at Lyngby-Taarbæk Kommune vælger at udnytte muligheden for at indgå rådgivningsaftaler om projektering af udvalgte byrumsprojekter omfattet af rammeaftalen inden for den aktuelt forventelige økonomiske ramme. Den maksimale værdi udgør dog 20 mio. DKK og er bestemt af alle de byrumsprojekter, det er muligt at indgå aftale om projektering af indenfor rammeaftalen. Den endelige økonomiske værdi af rammeaftalen afhænger af evt. beslutninger om etapedeling af projekterne, antal og omfang af projekteringsopgaver og beror på politisk beslutning om bevilling af økonomi til de enkelte byrumsprojekter.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om ordregivers tildelingsbeslutning.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/07/2021